ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complacency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complacency*, -complacency-

complacency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complacency (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction, complacence
English-Thai: HOPE Dictionary
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
English-Thai: Nontri Dictionary
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say complacency is a virtue. Oh, stop whining.- เค้าพูดกันว่าความพึงพอใจคือสิ่งที่งดงาม
Not complacency and a 0.03% margin of hyperadrenalized cannibalism.มันไม่น่าพอใจ และค่าความแตกต่าง0.03เปอร์เซ็นต์ของ ไฮเปอร์อะดรีนาไลซ์ในการกินเนื้อพวกเดียวกันเอง
Through this spectacle we'll wake the public from its complacency and teach them to think for themselves.ผ่านหตุการณ์ครั้งนี้ เราจะปลุกประชาชนในรู้ถึงความพึงพอใจ และสอนให้เขารู้จักคิดถึงตัวเอง
Lulling me into complacency only to double-cross me.มาโน้มนาวให้ฉันทำตามความพึงพอใจ เพียงเพื่อหักหลังฉัน
Complacency is a killer out here.บนนี้ความพอใจคือฆาตกร
See, I asked for complacency.เห็นมั้ย? ผมขอเรื่องที่ น่าพึงพอใจ
I want the footage to shock the public out of their complacency, you understand?ฉันอยากได้ฟุตเทจที่ทำให้สาธารณชนตกตะลึง ตื่นจากความพึ่งพอใจเสียที พวกคุณเข้าใจใช่ไหม

complacency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋

complacency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n,vs,adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complacency
Back to top