ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contentment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contentment*, -contentment-

contentment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contentment (n.) ความพอใจ See also: ความสบายใจ Syn. satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความพึงพอใจ
ความพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความสมปรารถนา (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง Ops. ความเกลียด
ความสมใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความสันโดษ (n.) contentment See also: satisfaction, gratification
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The King's condition has become stable because of his contentment over the wedding. I'll try to assist you all I can..ข้อกำหนดของพระราชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความพอใจของพระองค์ ฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าฉันสามารถ..
So I imagine such anonymous contentment must seem odd to a man who has to service... 20 million people.ฉันจินตนาการถึงชายนิระนามที่ดูเหมือนว่า จะต้องได้รับ... ยี่สิบล้านคน
I can ease them into contentment for a short while.ข้าคลายความโศกเขาได้ ชั่วระยะสั้นๆ
Why should my people feel anything but pride and contentment?ราษฎรของข้าน่าจะภูมิใจและพอใจ
She told me it's just beyond the Meadows of Joy and the Valley of Contentment.เธอบอกฉันว่ามันอยู่เหนือ ทุ่งหญ้าแห่งความสนุก และกลางหุบเขา มันคืออะไรล่ะ?
Sounds like the recipe for perfect contentment.ฟังดูเหมือนตำราแห่งความสันโดษแท้จริงเลยค่ะ
Let me have a gander at the source of the societal discontentment here.เอาละไหนมาต้นเหตุของความไม่พอใจกันหน่อย
To make certain the earth abides in natural contentment...เพื่อให้แน่ใจว่าโลกยึดถือความพึงพอใจในธรรมชาติ ...
This climate was sort of evident and he didn't hide his discontentment.บรรยากาศมันฟ้องค่อนข้างชัด และพ่อก็แสดงความไม่พอใจให้เห็นเลย

contentment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, 安居乐业 / 安居樂業] live and work in peace and contentment

contentment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓腹[こふく, kofuku] (n,vs) happiness; contentment

contentment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกษม[n.] (kasēm) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
เขษม[n.] (khasēm) EN: contentment ; felicity FR:
เขม-[pref.] (khēma-) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
เขมา[n.] (khēmā) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
ความชอบใจ[n.] (khwām chøpj) EN: contentment FR:
ความผาสุก[n.] (khwām phāsu) EN: happiness ; contentment ; welfare FR:
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความสุข[n.] (khwām suk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
กระเษม[n.] (krasēm) EN: happiness ; felicity ; contentment FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
รติ[n.] (rati) EN: gladness ; contentment FR: plaisir [m]
สมถ-[pref.] (samatha-) EN: tranquility ; contentment FR:
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contentment
Back to top