ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clever*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clever, -clever-

*clever* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clever (adj.) เฉลียวฉลาด Syn. smart, bright, intelligent
clever-clogs (sl.) คนที่มีความรู้มาก
cleverly (adv.) อย่างชาญฉลาด Syn. excellently, originally
cleverness (n.) ความฉลาดเฉลียว See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว Syn. brightness, smartness
cleverness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. inventiveness, resourcefulness Ops. stupidity
cleverness (n.) ปฏิภาน See also: ไหวพริบ Syn. ability, initiative
English-Thai: HOPE Dictionary
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คม (adj.) clever See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious Syn. ฉลาด, เฉียบแหลม, เฉียบคม Ops. โง่, โง่เขลา
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence Syn. ความรู้, ความเข้าใจ
ความฉลาด (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความฉลาดเฉลียว (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด Ops. ความโง่, ความเขลา
ความหลักแหลม (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ความเฉลียวฉลาด (n.) cleverness See also: ingeniousness, intelligence Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว Ops. ความโง่, ความเขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: well versed, erudite, wise Syn. วิทูร, รอบรู้, ชำนาญ
ฉลาด (adj.) clever See also: wise, skilled, bold, courageous Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, เก่ง, หลักแหลม Ops. โง่, เขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert Syn. มีไหวพริบ Ops. โง่
ฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ฉลาด (adj.) clever See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd Syn. หลักแหลม, หัวไว, หัวดี Ops. โง่
ฉลาด (adj.) clever See also: sharp, bright, intelligent, witty, keen, sagacious Syn. เฉียบแหลม, เฉียบคม Ops. โง่, โง่เขลา
ฉลาด (adj.) clever See also: wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious
ฉลาด (v.) be clever See also: be smart, be bright, be intelligent, be shrewd, be ingenious, be resourceful
ชาญฉลาด (adv.) cleverly See also: smartly, sharply, wisely, prudently, intelligently, astutely, shrewdly Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เฉียบแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (adj.) clever See also: bright, smart, sharp, wise, prudent, intelligent, astute, shrewd Syn. ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวดี Ops. โง่
พิทูร (adj.) clever See also: well versed, erudite, wise Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
วิสารท (adj.) clever See also: wise, skilled, bold, courageous Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม Ops. โง่, เขลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี
He's a clever lad, isn't he?เขาคือเด็กหนุ่มที่ฉลาดเขาไม่ได้?
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.เป็นการโต้แย้งที่ฉลาด แต่คงไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given.คนฉลาดจะใส่ยาพิษไว้... ในถ้วยของตัวเอง... เพราะเขาจะรู้ว่าคนโง่เท่านั้น...
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ
You're too clever for me. I can't keep up.คุณฉลาดเกินไป ผมตามไม่ทัน
Who else is clever enough to make my Sandy Claws outfit?ใครกันที่จะเก่งพอที่จะทำชุดแซนดี้ คลอว์สให้ฉัน
"a good doctor, a forgiving priest... and a clever accountant. "หมอเก่งๆ... พระที่เมตตา... กับนักบัญชีที่ฉลาด

*clever* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 伶俐] clever; witty; intelligent
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 僬] clever; pigmies
[miào, ㄇㄧㄠˋ, 妙] clever; wonderful
[xuān, ㄒㄩㄢ, 嬛] clever; pretty
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 机灵 / 機靈] clever; quick-witted
[yǐng, ˇ, 颖 / 穎] clever; gifted
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, 乖觉 / 乖覺] perceptive; alert; clever; shrewd
妒能害贤[dù néng hài xián, ㄉㄨˋ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄢˊ, 妒能害贤 / 妒能害賢] jealous of the able, envious of the clever (成语 saw)
[pàn, ㄆㄢˋ, 詊] pleasing; clever talk
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted
高明[gāo míng, ㄍㄠ ㄇㄧㄥˊ, 高明] smart; clever; wise; brilliant
[lì, ㄌㄧˋ, 悧] smooth; active; clever; sharp
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 灵气 / 靈氣] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness
[xuān, ㄒㄩㄢ, 譞] usually used in a name; clever; intelligent
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 伶] clever
[lì, ㄌㄧˋ, 俐] clever
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, 巧妙] ingenious; clever
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 儸] smart; clever

*clever* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
利根[りこん, rikon] (adj-na,n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P)
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)
慧敏[けいびん, keibin] (adj-na,n) (obsc) clever; of quick intellect
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P)

*clever* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิตย[n.] (bandittaya) EN: cleverness ; erudition ; scholarship FR:
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-) EN: mega clever FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
จินดาหรา[adj.] (jindārā) EN: clever FR: intelligent
คารมคมคาย[adj.] (khārom khom) EN: witty ; clever ; expressive FR:
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ความเฉลียวฉลาด[n.] (khwām chalī) EN: cleverness FR:
ความฉลาด[n.] (khwām chalā) EN: cleverness ; intelligence FR: intelligence [f] ; esprit [m] ; intellect [m] ; habileté [f] ; entendement [m]
ความฉลาดเฉลียว[n. exp.] (khwām chalā) EN: cleverness FR:
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
โกวิท[adj.] (kōwit) EN: clever FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; clever ; shrewd ; brilliant FR: astucieux
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
ไม่สู้ฉลาดนัก[v. exp.] (mai sū chal) EN: not be very clever FR:
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
โพธ[n.] (phōt) EN: cleverness FR:
พฤทธ์[adj.] (phreut) EN: clever FR:
พูดเป็น[v. exp.] (phūt pen) EN: be articulate ; know how to talk ; know how to speak ; be a clever talker FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
แสนกล[adj.] (saēnkon) EN: super clever ; infinitely tricky FR:
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous ; good at FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp FR:
เธียร[adj.] (thīen) EN: clever FR: intelligent
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité
วิจักษณ์ = วิจักขณ์[adj.] (wijak) EN: clever FR:
วิสารทะ[adj.] (wisāsaratha) EN: brave ; skilled ; clever FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious FR:
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously FR:

*clever* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gescheit {adj} | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clever*
Back to top