ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astute*, -astute-

astute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astute (adj.) ฉลาด See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม Syn. cunning, crafty, shrewd
astuteness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness, keenness
English-Thai: HOPE Dictionary
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
English-Thai: Nontri Dictionary
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ
Very astute of you, Colonel Hendry.ฉลาดไม่เบานี่ผู้พันเฮนรี่
I believe its success is due, in large part, to my astute understanding of human desire-- the desire to be devoured or enveloped by a warm, hungry animal, or obliterated one juicy bite at a time.ฉันเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จเปนอย่างดี ทำให้ฉันเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ความต้องการแบบหิวกระหาย
And I think he's an astute judge of talent.และผมคิดว่าเขาเป็นที่ชาญฉลาด ผู้พิพากษาของความสามารถ
Astute observation, Commander.สังเกตุได้แม่นยำครับ ผู้การ
And as you so astutely pointed out, he left the marks to prove it.And you two have a history.
Astute, responsive. You thought well on your feet.ฉลาด ตอบสนองไว คุณคิดเองได้ดี
That's very astute. Good, because I don't want to settle either.เมื่อคืนมีความหมายมากกับผม
When I came to Craig three months ago with this, he told me, and quite astutely, it's only a problem if you have a solution.เมื่อสามเดือนที่แล้ว ดิฉันมาพบกับเคร้ก พร้อมกับเรื่องนี้ เขาบอกกับฉันอย่างฉลาดว่า มันถือว่าเป็นปัญหาก็ได้ ถ้าคุณมีวิธีแก้
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง
And as you so astutely pointed out, our value to them is in our ability to serve, for the moment.และตามทีคุณให้ข้อสังเกตุอย่างชาญฉลาด ประโยชน์ของเราต่อพวกเขา มันอยู่ในความสามารถในการรับใช้ สำหรับเวลานี้

astute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, 锐敏 / 銳敏] acute; astute; perceptive
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 叡] astute; perspicacious
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 睿] astute; perspicacious; farsighted
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, 精明] astute; skilled
机警[jī jǐng, ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ, 机警 / 機警] perceptive; astute; sharp; sharp-witted; vigilant; alert

astute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)

astute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดเฉียบแหลม[adj.] (chalāt chīe) EN: intelligent ; astute FR:
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
คมคาย[adj.] (khomkhāi) EN: witty ; astute ; apposite ; shrewd ; acute FR:
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astute
Back to top