ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excellently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excellently*, -excellently-

excellently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excellently (adv.) อย่างดีเยี่ยม See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด Syn. outstandingly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยวดยิ่ง (adv.) excellently See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully Syn. เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด
ยิ่งยวด (adv.) excellently See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully Syn. เยี่ยมที่สุด
ลอยฟ้า (adv.) excellently See also: superbly, transcendently Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ
ลอยเมฆ (adv.) excellently See also: superbly, transcendently Syn. วิเศษ, เลิศ
เก่ง (adv.) excellently See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly Syn. สามารถ, รอบรู้
เยี่ยมที่สุด (adv.) excellently See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully Syn. ยิ่งยวด
เยี่ยมยอด (adv.) excellently See also: wonderfully, terrifically Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม Ops. แย่, ห่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You did it excellently.หนูทำได้ยอดเยี่ยมมาก

excellently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
ลอยเมฆ[adv.] (løimēk) EN: excellently FR:
เยี่ยมที่สุด[adv.] (yīem thīsut) EN: excellently FR:
เยี่ยมยอด[adv.] (yīemyøt) EN: excellently FR:
ยวดยิ่ง[adv.] (yūatying) EN: excellently ; to the highest degree ; super ; top FR: extrêmement ; super

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excellently
Back to top