ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resourcefulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resourcefulness*, -resourcefulness-

resourcefulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resourcefulness (n.) การแก้ปัญหาได้ดี See also: การมีสติปัญญาดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉลาด (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความเฉลียวฉลาด
เชาวน์ไว (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบ (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ
Even your tree shows imagination and resourcefulness filled with the very icons of their lives.แม้กระทั่งต้นไม้ก็แสดงให้เห็นถึงจินตนาการ\และไหวพริบ... ...เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แทนชีวิตของพวกคนไข้
He doesn't have that kind of resourcefulness. come visit us anytime.ขอพักหน่อยเถอะ ผมคิดว่า ผมเข้าบ้านผิดจริงๆ นะ

resourcefulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)

resourcefulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Findigkeit {f}resourcefulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resourcefulness
Back to top