ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrewdness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrewdness*, -shrewdness-

shrewdness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrewdness (n.) ความเฉลียวฉลาด Syn. astuteness, sharpness
shrewdness (n.) ความมุ่งร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Folklore? Coelho is desired. Because of his shrewdness enough just to overcome fear.ในนิทานทั่วไป กระต่ายน่ะมักใช้ไหวพริบ

shrewdness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世才[せさい, sesai] (n) worldly wisdom; practical wisdom; prudence; shrewdness
機才[きさい, kisai] (n) shrewdness
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness
辣腕[らつわん, ratsuwan] (adj-na,n) shrewdness; tact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrewdness
Back to top