ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*base*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น base, -base-

*base* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abase (vt.) ทำให้เสียเกียรติ See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ Syn. demean
abase oneself (phrv.) นอบน้อม See also: ถ่อมตน
abasement (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ Syn. shame, infamy Ops. grace, honor
air base (n.) ฐานทัพอากาศ
airbase (n.) ฐานทัพอากาศ
base (n.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด Syn. basis
base (n.) ฐานทัพ See also: ฐานที่มั่น
base (n.) จุดศูนย์กลาง
base (vt.) วางรากฐาน
base (vt.) มาจากรากฐาน
base (vt.) ประจำการ
base (n.) ด่าง See also: น้ำยารักษาสี
base (adj.) ต่ำช้า See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม Syn. immoral Ops. moral
base (adj.) คุณภาพไม่ดี See also: เสื่อม Syn. ill-conditioned
base metal (n.) แร่โลหะ (มีค่าน้อยกว่าทอง เช่น ดีบุก, สังกะสี, ตะกั่ว ฯลฯ) Syn. mineral, ore
base on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึดเป็นหลัก Syn. found on, ground on
base rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. bank rate, prime rate
base upon (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึดเป็นหลัก Syn. found on, ground on
baseball (n.) กีฬาเบสบอล See also: ลูกเบสบอล
baseball (n.) ลูกเบสบอล
baseball bat (n.) ไม้ตีเบสบอล
baseball cap (n.) หมวกแก๊บ (สำหรับเล่นกีฬาเบสบอล)
baseball glove (n.) ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล
baseboard (n.) แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง Syn. skirting board
baseborn (adj.) เกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อย
based (adj.) ซึ่งเป็นรากฐาน
baseless (adj.) ไม่มีมูลความจริง See also: ไม่มีเหตุผล Syn. unfounded, groundless
baseline (n.) เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)
basement (n.) ห้องใต้ดิน Syn. cellar
baseness (n.) ความเลวทราม See also: ความไม่ดี Syn. brutality, wickedness Ops. kindness, mercy
bases (n.) คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis
be based (vi.) มีกำเนิดจาก See also: มีพื้นฐานจาก
broad-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย Syn. broadly-based
broadly-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย
database (n.) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ Syn. data bank
database management system (n.) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)
debase (vt.) ทำให้เสื่อม See also: ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อมเสีย Syn. corrupt, degrade
debased (adj.) ซึ่งเสื่อมทราม Syn. low
debasement (n.) การทำให้เสื่อม See also: การลดคุณค่า, การทำให้ด้อยค่า Syn. dishonorer,
first base (sl.) ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
baseball(เบส'บอล) n. กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน,เส้นหลังของสนามเทนนิส
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
bases(เบส'เซซ) พหูพจน์ของ base -Conf. basus
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม,ลดคุณค่า,เจือปน, See also: debasement n.
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
wheelbase(วีล'เบส) n. ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง}
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baseโคน, ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base numberเลขฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basementหินฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
data base management systemระบบจัดการฐานข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
databaseฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diabaseหินไดอะเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rebaseเปลี่ยนฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wheelbaseช่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Base เบส, สารละลายเบส, ด่าง สารประกอบที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Base Numberจำนวนฐาน [การแพทย์]
Basedow's Diseaseโรคบาซีโดว [การแพทย์]
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Basement membraneเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือกและต่อมคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Bases (Architecture)ฐาน (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Cranial Baseฐานของกะโหลกศีรษะ,พื้นกะโหลก [การแพทย์]
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Date Baseผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งก่อน [การแพทย์]
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
FoxBase (Computer program)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Seaplane basesสนามบินน้ำ [TU Subject Heading]
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]
Acid-Base Disturbanceความปรวนแปรของภาวะกรด-ด่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bases (n.) คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
จุกชี (n.) plaster base of a Buddha image
ชุกชี (n.) plaster base of a Buddha image Syn. จุกชี
ท้องอัสดงคต (n.) lotus-figure at the base of temple´s wall
อิง (v.) be based on See also: adhere to, cling to Syn. พึ่งพิง, อาศัย
อิง (v.) be based on
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
แท่นลา (n.) kind of rectangular base moveable using in various ceremonies
กก (n.) base See also: foot, bottom Syn. โคน, ฐาน
ชั้นใต้ดิน (n.) basement
ฐาน (n.) base See also: station, platform Syn. ที่ตั้ง, ที่รองรับ
ฐานกลีบบัว (n.) lotus flower shaped base
ฐานข้อมูล (n.) database
ฐานข้อมูลร่วม (n.) integral database
ฐานความรู้ (n.) knowledge base
ฐานทัพ (n.) military base
ฐานทัพอากาศ (n.) air base
ฐานทัพเรือ (n.) naval base
ฐานเชิงบาตร (n.) lotus flower shaped base Syn. ฐานกลีบบัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a real baseball fan, aren't ya?คุณเป็นแฟนเบสบอลจริงจะไม่ได้ยา?
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.
The old man had talked to the boy about baseball as always.ชายชราได้พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเบสบอลที่พวกเขา มักจะทำ
And the rich have radios to talk to them on their boats, to bring them the baseball. "และอุดมไปด้วยมีวิทยุที่จะ พูดคุยกับพวกเขาใน เรือของพวกเขาจะนำพวกเขา เบสบอล
Return to the base. I will complete the task.ฉันจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ออก
Welcome to the base. State your business.ยินดีต้อนรับสู่ฐาน แจ้งธุระของเธอมา
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
Maybe she went to the basement where there's no air.บางทีเธออาจจะ เดินไปที่ ชั้นใต้ ดิน ที่ มี อากาศ
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง
It'sjust harder to put baseball cards in the spokes. Get the feel of the plane.เอาบัตรเบสบอลใส่ซี่ล้อรถ ยังยากกว่าอีก รู้สึกถึงเครื่องบินไว้
Whether we are based on carbon or silicon makes no fundamental difference.ไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นฐานของ คาร์บอนหรือซิลิกอน ทำให้ไม่แตกต่างพื้นฐาน
Gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ

*base* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
卑下[bēi xià, ㄅㄟ ㄒㄧㄚˋ, 卑下] base; low
卑劣[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, 卑劣] base; mean; despicable
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 地下室] basement; cellar
[jī, ㄐㄧ, 基] base; foundation; basic; radical (chem.)
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 基岩] base rock; bedrock
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 基极 / 基極] base electrode (in transistor)
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, 基础 / 基礎] base; foundation; basis
基站[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 基站] base station
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
棒坛[bàng tán, ㄅㄤˋ ㄊㄢˊ, 棒坛 / 棒壇] baseball circles; baseball world
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, 本着 / 本著] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, 凭空 / 憑空] baseless (lie); without foundation
满垒[mǎn lěi, ㄇㄢˇ ㄌㄟˇ, 满垒 / 滿壘] bases loaded (in baseball)
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, 二进 / 二進] binary (i.e. writing numbers to base 2)
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
国泰航空[Guó tài háng kōng, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 国泰航空 / 國泰航空] Cathay Pacific, a Hong Kong based airline
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 数据库软件 / 數據庫軟件] database software
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 庸俗化] debasement; vulgarization
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, 向壁虚构 / 向壁虛構] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, 向壁虚造 / 向壁虛造] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building)
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, 基业 / 基業] foundation; base; family estate
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 基谐波 / 基諧波] fundamental frequency; base harmonic
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, 大本营 / 大本營] headquarters; base camp
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
千碱基对[qiān jiǎn jī duì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, 千碱基对 / 千鹼基對] thousand base pair (kbp)

*base* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
アーチ[, a-chi] (n) (1) arch; (2) homerun (baseball); (P)
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
イージーフライ[, i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant)
インサイドベースボール[, insaidobe-subo-ru] (n) inside baseball
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball)
インスラ[, insura] (n) (abbr) inside slider (baseball)
インターネットサービス[, inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary)
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball)
エンドラン[, endoran] (n) (abbr) hit-and-run (baseball)
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
オーバースロー[, o-ba-suro-] (n) (abbr) overhand throw (baseball)
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database
オンラインデータベース[, onrainde-tabe-su] (n) {comp} on-line database; online database
オンラインデータベースシステム[, onrainde-tabe-sushisutemu] (n) {comp} online database system
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball)
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team)
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) {comp} card-type database
カーブ[, ka-bu] (n,vs) (1) curve; (2) curve ball (baseball); (P)
カットオフ[, kattoofu] (n) cutoff (play) (baseball)
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA)
ディーベース[でいーべーす, dei-be-su] dBASE
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface)
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime
フレームベース[ふれーむべーす, fure-mube-su] frame based
ベースアドレス[べーすあどれす, be-suadoresu] base address
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband translation
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB)
レートベース[れーとべーす, re-tobe-su] rate based
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based
八進数[はちしんすう, hachishinsuu] octal, base 8
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
基底アドレス[きていアドレス, kitei adoresu] base address
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense)
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
補数の底[ほすうのそこ, hosuunosoko] complement base
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database
地下[ちか, chika] Thai: ชั้นใต้ดิน English: basement
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)

*base* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารประเภทเนื้อสัตว์[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de viande [m]
อาหารประเภทผัก[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de légumes [m]
อาหารประเภทผลไม้[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de fruits [m]
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า = บาร์เซโลนา ; บาร์ซ่า[TM] (Bāsēlōnā ; ) EN: Barcelona ; Barça FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
บาเซิล[n. prop.] (Bāsoēl) EN: Basel FR: Bâle
บาเซิ่ล[TM] (Bāsoēl) EN: Basel ; FC Basel FR: Bâle ; FC Bâle
เบส[n.] (bēs) EN: base FR: base [f]
เบสบอล[n.] (bētbøn = bē) EN: baseball FR: base-ball [m]
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
ชุกชี[n.] (chukkachī) EN: plaster base of a Buddha image ; masonry base (for a principle Buddha image) ; pedestal FR:
ดาตาเบส[n.] (dātābēs) EN: database FR: base de données [f]
ดัชนีฐานตรึง = ดรรชนีฐานตรึง[n. exp.] (datchanī th) EN: fixed-base index FR:
ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (dūay khømph) EN: by using computer ; computer based FR: par ordinateur
หินชาติ[adj.] (hinnachāt) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn FR:
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ห้องใต้ถุน[n. exp.] (hǿng tāithu) EN: basement FR:
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base of a bridge ; foot of a bridge FR: tête de pont [f]
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
อิง[adj.] (ing) EN: based on FR: basé sur ; fondé sur
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawatt) EN: historical ; based on history FR:
อิงอยู่กับ[X] (ing yū kap) EN: based upon FR:
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
เจียมตน[v. exp.] (jīem ton) EN: humble ; humiliate ; abase FR:
จุกชี[n.] (jukkachī) EN: plaster base of a Buddha image FR:
แกงเขียวหวาน[n. exp.] (kaēng khīow) EN: green curry ; spicy, coconut cream-based curry ; kheowan curry FR: curry vert [m]
การบำรุงรักษาตามสภาพ[n. exp.] (kān bamrung) EN: condition-based maintenance: (CBM) FR:
การออกแบบฐานข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: database design FR:
การทำให้ต่ำลง[n. exp.] (kān thamhai) EN: debasement FR: abaissement [m]
กติกาพื้นฐาน[n. exp.] (katikā pheū) EN: FR: règles de base [fpl]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng kha) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
ค่าจ้างพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng phe) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
คำมูล[n.] (khammūn) EN: basic words FR: mot de base [m]
คำพื้นฐาน[n. exp.] (kham pheūnt) EN: FR: mots de base [mpl]

*base* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Anschlussrahmen {m}adapter base
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base
Eckwandständer {m}angular wall base
Baseball {m} [sport]baseball
Basisadresse {f} [comp.]base address
Basisadressierung {f} [comp.]base addressing
Basisadressverschiebung {f} [comp.]base relocation
Basisregister {n} [comp.]base register
Leitzins {m} [fin.]base rate
Boden {m} (von Gefäß)base
Berechnungsgrundlage {f}calculation base
Kapitalbasis {f}capital base
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Vollreifen {m} mit konischem Fußconical base solid tyre
Vollreifen {m} mit zylindrischem Fußcylindrical base solid tyre
Datenbankmodel {n}data base model
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system
Flachdachsockel {m} [arch.]flat roof base
Sauberkeitsschicht {f}granular subbase
Leitwährung {f} [fin.]key currency; base currency
Wissenbasis {f}knowledge base
Marinestützpunkt {m}naval base
Militärstützpunkt {m}military base
Raketenstützpunkt {m}missile base
Klatschbase {f} | Klatschbasen
Flottenstation {f}naval base
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)
partnerschaftlich {adj}fair; based on partnership
Produktdatenbank {f}product database
Felgenbett {n}rim base; rim well
Umsatzlizenzgebühr {f}royalty based on the turnover
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case
Web-basiert; WWW-basiert {adj}web based
Basisdotierung {f}base doping
Basissatz {m}base rate
Basisspannung {f}base voltage
Basisstation {f}base station
Basiswiderstand {m}base resistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *base*
Back to top