ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moral*, -moral-

moral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moral (adj.) ทางศีลธรรม See also: เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. ethical, high-mined, upright Ops. unethical, unscrupulous
moral (n.) เรื่องสอนใจ See also: คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
moral fiber (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fibre
moral fibre (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fiber
moral sense (n.) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี Syn. inner voice
moral story (n.) เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม See also: นิทานสุภาษิต Syn. fable
moral support (n.) การให้กำลังใจ
morale (n.) กำลังใจ Syn. spirit, resolve
moralise (vi.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralise (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralize, sermonize, pontificate
moralist (n.) ผู้มีศีลธรรม Syn. goody-goody
moralistic (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในศีลธรรม Syn. moral
morality (n.) ความดีงาม See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม Syn. righteousness, uprightness Ops. dishonesty, fraudulence
morality (n.) จรรยา See also: หลักศีลธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ Syn. ethics Ops. duplicity, immorality
moralize (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralise
morally (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably, uprightly Ops. wrongly, dishonorably
morally (adv.) ทางศีลธรรม Syn. conscientiously, truthfully
morals (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards, dogmas
English-Thai: HOPE Dictionary
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
morale(มะแรล') n. ขวัญ, Syn. heart
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
English-Thai: Nontri Dictionary
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
morale(n) คติธรรม,ขวัญ(ของประชาชน)
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
morality(n) ศีลธรรม,จรรยา,ความซื่อสัตย์สุจริต
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralทางศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral and ethical aspectsแง่ศีลธรรมจรรยา [TU Subject Heading]
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]
Moralsธรรมจริยา, ศีลธรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมปฏิรูป (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม
ธรรมประติรูป (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมปลอม
ธรรมปลอม (n.) counterfeit of moral rectitude See also: synthetic dharma Syn. ธรรมประติรูป
พุทธธรรม (n.) Buddhist moral code See also: Buddhist teaching, Buddhist morality
เบญจศีล (n.) five basic Buddhist precepts of moral practices Syn. ศีลห้า
ทางศีลธรรม (adj.) moral See also: ethical
ธรรมะธัมโม (adj.) moral See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous Syn. ธัมมะธัมโม
ธัมมะธัมโม (adj.) moral See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous
จริยศึกษา (n.) moral education See also: ethical education Syn. วิชาศีลธรรม
วิชาศีลธรรม (n.) moral education See also: ethical education
ธรรมนิตย์ (n.) moral person See also: lawful person Syn. ผู้เที่ยงธรรม
ผู้เที่ยงธรรม (n.) moral person See also: lawful person
จริยธรรม (n.) morality See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
ด้านศีลธรรม (n.) morality
ศีลธรรมจรรยา (n.) morality Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
หลักธรรมจริยา (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม
หลักศีลธรรม (n.) morality Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา
ศีลธรรม (n.) morals See also: moral standard, morality Syn. คุณธรรม, จริยธรรม
กฎศีลธรรม (n.) regulations of morality
ขวัญดี (n.) high morale See also: good spirit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm only here to give moral support.{\cHFFFFFF}I'm only here to give moral support.
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค?
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด

moral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品行[pǐn xíng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ, 品行] behavior; moral conduct
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, 大方] generous; magnanimous; poise; a great moral principle
白壁无瑕[bái bì wú xiá, ㄅㄞˊ ㄅㄧˋ ˊ ㄒㄧㄚˊ, 白壁无瑕 / 白壁無瑕] impeccable moral integrity
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 节操 / 節操] integrity; moral principle
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, 表字] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle)
冰霜[bīng shuāng, ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄤ, 冰霜] moral integrity; austerity
品德[pǐn dé, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄜˊ, 品德] moral character
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 道德素质 / 道德素質] moral quality (in ideological education)
道德认识[dào dé rèn shi, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 道德认识 / 道德認識] moral cognition; ethical awareness
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 品性] nature; characteristic; moral character
义愤[yì fèn, ㄧˋ ㄈㄣˋ, 义愤 / 義憤] righteous indignation; moral indignation
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, 盛德] splendid virtue; majestic moral character; great kindness
格调[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, 格调 / 格調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 文以载道 / 文以載道] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 丧气话 / 喪氣話] demoralizing talk
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)
不道德[bù dào dé, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 不道德] immoral
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 乱伦 / 亂倫] incest; immorality; depravity; fornication
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, 淫荡 / 淫蕩] loose in morals; lascivious; licentious; lewd
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, 士气 / 士氣] morale (eg staff morale)
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ, 德行] morality and conduct
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
莫拉莱斯[Mò lā lái sī, ㄇㄛˋ ㄌㄚ ㄌㄞˊ ㄙ, 莫拉莱斯 / 莫拉萊斯] Morales
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ, 道义 / 道義] morality; righteousness and justice
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, 伤风败俗 / 傷風敗俗] offending public morals (成语 saw)
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, 流氓] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 道德] virtue; morality; ethics; moral
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality

moral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルジレンマ[, morarujirenma] (n) moral dilemma
モラルハザード[, moraruhaza-do] (n) moral hazard
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution
モラルマジョリティー[, morarumajoritei-] (n) moral majority
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na,n) integrity; moral courage; rigidity
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
教訓[きょうくん, kyoukun] (n,vs) lesson; precept; moral instruction; (P)
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t,adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination)
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
道徳上[どうとくじょう, doutokujou] (n) morally; from the moral point of view
道徳的[どうとくてき, doutokuteki] (adj-na,n) ethical; moral
道徳退廃[どうとくたいはい, doutokutaihai] (n) moral decadence (decline, corruption)
風紀退廃;風紀頽廃[ふうきたいはい, fuukitaihai] (n) decay (decline, corruption) of public morals; moral decadence
骨抜き[ほねぬき, honenuki] (n,adj-no) (1) boned (e.g. fish, etc.); (2) watered down (e.g. plan, bill, etc.); mutilated; (3) lacking integrity or moral backbone; (P)
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
アンモラル[, anmoraru] (adj-na) unmoral
インモラル;インモーラル[, inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal)
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P)
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na,n) misconduct; profligacy; immorality
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P)
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche)
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment
品行方正[ひんこうほうせい, hinkouhousei] (adj-na,n,adj-no) irreproachable conduct; good conduct; high morals
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P)
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit

moral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
จริย-[pref.] (jariya-) EN: ethics ; moral principles FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuks) EN: moral education ; ethical education FR: éducation morale [f]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
ค่านิยมด้านจริยธรรม[n. exp.] (khāniyom dā) EN: moral values FR:
คติ[n.] (khati) EN: principle ; tradition ; ways ; model ; method ; moral precempt FR: précepte [m] ; principe [m] ; méthode [f]
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
ครองธรรม[v. exp.] (khrøng tham) EN: lead a moral life FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
ความฉลาดทางจริยธรรม[n. exp.] (khwām chalā) EN: Moral Quotient (MQ) FR:
ความฉลาดทางศีลธรรม[n. exp.] (khwām chalā) EN: Moral Quotient (MQ) FR:
ความกล้าหาญทางจริยธรรม[n. exp.] (khwām klāhā) EN: moral courage FR:
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; fortune ; spirit ; heart ; fighting spirit FR: moral [m[ ; esprit [m]
ขวัญดี[n.] (khwandī) EN: high morale ; good spirit FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]
กุศล[adj.] (kuson) EN: wholesome ; meritorious ; intelligent ; moral ; skilful ; kammically FR:
กุศลจิต[n.] (kusonlajit) EN: moral consciousness ; meritorious thought ; wholesome consciousness ; charity FR:
หลักการทางศีลธรรม[n. exp.] (lakkān thān) EN: moral standards FR: principe moral [m]
มโนธรรม[n.] (manōtham) EN: conscience FR: probité [f] ; sens moral [f] ; conscience [f]
มีกำลังใจ[v. exp.] (mī kamlangj) EN: FR: avoir le moral ; se sentir plein d'allant ; avoir la pêche (fam.)
โอตตัปปะ[n.] (ōttappa) EN: fear of wrongdoing ; moral fear FR: peur de mal faire [f]
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thā) EN: moral obligation ; moral commitmet FR: obligation morale [f]
ภูมิธรรม[n.] (phūmtham) EN: moral sense ; moral standard ; conscience FR:
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament ; high moral character FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
ศุภ[n.] (suppha) EN: virtue ; moral excellence FR: vertu [f]
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khw) EN: discourage ; demoralize FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธัมมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมนิตย์[n.] (thammanit) EN: moral person FR:
ธรรมปฏิรูป[n.] (thammapatir) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
ธรรมปลอม[n.] (thammapløm) EN: counterfeit of moral rectitude FR:
ธรรมปฏิรูป[n.] (thammapatir) EN: counterfeit of moral rectitude FR:

moral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moral {f} | gute Moral
Sittenverfall {m}moral decline; decline in moral standards
Sittlichkeit {f}; Moral
amoralisch {adj}amoral
amoralisch {adv}amorally
Sittenverderbnis {n}corruption of morals
Demoralisation {f}demoralization
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral
Gewissenszwang {m}moral constraint
Gewissenszweifel {m}moral doubts
Lebenswandel {m}moral conduct
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen
Moral {f}moral standards
Moralismus {m}moralization
Moralist {m}; Moralistin
Moralphilosoph {m}; Moralphilosophin
Moralphilosophie {f}moral philosophy
Moralpredigt {f}moral lecture
Moralvorstellung {f}ideas on morality; attitude to morality
moralistisch {adv}moralistically
moralisch {adv} | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical
Sittengesetz {n}moral law
Sittenprediger {m}moralizer
tugendhaft {adj}moral
Unmoral {f}immorality
unmoralisch {adj}immoral
unmoralisch {adv}immorally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moral
Back to top