ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

degrade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *degrade*, -degrade-

degrade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
degrade (vt.) ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ) Syn. demote, deplace Ops. upgrade, promote
degrade (vt.) ลดค่า See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย Syn. demote, discredit
degraded (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, sordid
English-Thai: HOPE Dictionary
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
English-Thai: Nontri Dictionary
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกอันดับ (v.) be degraded See also: decline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
It would degrade me to marry Heathcliff now.ตอนนี้มันจะเป็นการลดเกียรติ หากฉันแต่งงานกับฮีธคลิฟฟ์
I think he heard up until the bit where you said it would degrade you to marry him.ฉันว่าเขาได้ยินถึง ตอนที่คุณบอกว่า มันจะลดเกียรติ หากคุณแต่งงานกับเขาค่ะ
How quickly will the blood degrade my system?เลือดจะทำให้ระบบผมเสื่อมเร็วแค่ไหน
And that was important, because although light enhances art it can also degrade it.และนั้นสำคัญ เพราะแม้ว่าแสงจะทำให้ศิลปสวยขึ้น...
No tests that degrade the samples.ห้ามทำการทดสอบที่ทำให้ตัวอย่างถูกทำลาย ฉันยังสาวเกินกว่าจะเป็นยายใช่มั๊ย
You'd degrade the law you serve, just to protect some woman who cast you aside like offal?คุณทำลายกฎหมายที่คุณเป็นผู้รับใช้ แค่ปกป้องผู้หญิงบางคนที่โยนคุณทิ้งถังขยะมูลฝอยใช่ไหม
Or to degrade these unattainable women, make them uglier.หรือทำลายศักดิ์ศรีของเหยื่อที่เขาไม่ชอบใจ ทำให้พวกเธอน่าเกลียดขึ้น
Probably a forensic countermeasure used to degrade the crime scene.อาจเป็นการกลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อทำลายที่เกิดเหตุ
Or symbolically to degrade and humiliate the victims.หรือสัญลักษณ์เพื่อย่อยสลายศพ หรือทรมานเหยื่อ
Now what the hell are you holding over Ashley that would compel her to degrade herself like this?ตอนนนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันที่พ่อกับแม่เอามาขู่แอชลีย์ ที่จะบังคับให้เธอลดตัวลงมาทำเรื่องแบบนี้ได้
These chemicals have a half-life. They degrade quickly.สารเคมีพวกนี้มีอายุแค่ครึ่งเดียว มันลดคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

degrade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐蚀[fǔ shí, ㄈㄨˇ ㄕˊ, 腐蚀 / 腐蝕] corrosion; to corrode (degrade chemically); to rot; corruption
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
降级[jiàng jí, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 降级 / 降級] degrade

degrade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち崩す;持崩す(io)[もちくずす, mochikuzusu] (v5s,vt) to ruin oneself; to degrade oneself
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to
位を下す[くらいをくだす, kuraiwokudasu] (exp,v5s) to degrade; to lower in rank
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)

degrade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
ย่อยสลาย[v. exp.] (yǿi salāi) EN: degrade FR: dégrader
เลวลง[adj.] (lēo long) EN: degraded FR:
ป่าเส็งเคร็ง[n. exp.] (pā sengkhre) EN: degraded forest FR:
ผุ[v.] (phu) EN: rot FR: pourrir ; se dégrader
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate FR: s'avilir ; se dégrader
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable FR: ignoble
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining FR: décadent ; dissolu ; dépravé ; délabré ; dégradé
ทาสวิชา[X] (thātsawichā) EN: degraded knowledge FR:
ถอดยศ[v.] (thøtyot) EN: FR: dégrader ; destituer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า degrade
Back to top