ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-base-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น base, *base*,

-base- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bases (n.) คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
จุกชี (n.) plaster base of a Buddha image
ชุกชี (n.) plaster base of a Buddha image Syn. จุกชี
ท้องอัสดงคต (n.) lotus-figure at the base of temple´s wall
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
แท่นลา (n.) kind of rectangular base moveable using in various ceremonies
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ
Our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
Was I sitting on the first base side?- ผมนั่งอยู่เยื้องไปทางขวารึเปล่า - ใช่
How do you do, Mr. Mann? I have to take you to a base ...สบายดีเหรอครับ คุณแมนน์ ผมต้องพาคุณไปดูเบสบอล
I've been on hold with the base for 45 minutes. How about you?ผมไปดูรอบๆฐานทัพมา 45 นาที แล้วคุณหละ ?
Ellens Air Base isn't even on my map.ฐานทัพอากาศ Ellens ไม่มีอยู่ในแผนที่ฉัน
Ellens Air Base, the same base we're at right now, the same base that doesn't appear on your US government map, is supposedly where parts from the wreckage were shipped.Ellens Air Base เป็นฐานทัพที่เราอยู่นี่ ตอนนี้... ..ฐานเดียวกับที่ ไม่ปรากฎบน แผนที่รัฐบาล สหรัฐอเมริกา... ...ซึ่งเชื่อกันว่า ซากชิ้นส่วน ถูกขนมาไว้ที่นี่
I don't think it was those kids they were chasing away from the base last night.ผมไม่คิดว่า เป็นเพราะพวกเด็กที่ถูกไล่ล่า หนีออกมาจากฐาน คืนก่อน
What about Yellow Base where they hangar them?แล้ว Yellow Base ที่พวกเขา ใช้เป็นโรงเก็บหละ ?
At the base of that wall, you'll find a rock that has no earthly business in a Maine hayfield.ที่ฐานของกำแพงที่คุณจะพบหินที่ไม่มีธุรกิจโลกในทุ่งหญ้าเมน
We'll need more as we get higher and the base grows wider.ยิ่งสูงก็ต้องใช้ดินเพิ่ม ฐานต้องกว้างขึ้น
I couldn't get titanium, so I had a friend of mine mould the base out of carbon fibres.ผมเลยให้เพื่อนใช้คาร์บอนไฟเบอร์ หล่อเป็นฐานแทน

-base- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 基岩] base rock; bedrock
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 基极 / 基極] base electrode (in transistor)
基站[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 基站] base station
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, 二进 / 二進] binary (i.e. writing numbers to base 2)
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 基谐波 / 基諧波] fundamental frequency; base harmonic
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, 大本营 / 大本營] headquarters; base camp
千碱基对[qiān jiǎn jī duì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, 千碱基对 / 千鹼基對] thousand base pair (kbp)
马尾军港[Mǎ wěi jūn gǎng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄤˇ, 马尾军港 / 馬尾軍港] Mawei naval base at Fuzhou city (in Qing times)
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
垂体[chuí tǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, 垂体 / 垂體] pituitary glands (at the base of the skull)
脑下垂体[nǎo xià chuí tǐ, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, 脑下垂体 / 腦下垂體] pituitary glands (at the base of the skull)
[lěi, ㄌㄟˇ, 垒 / 壘] rampart; base (in baseball)
底汁[dǐ zhī, ㄉㄧˇ ㄓ, 底汁] stock (cooking); base (of sauce or gravy)
迪戈・加西亚岛[Dí gē, ㄉㄧˊ ㄍㄜ· Jia1 xi1 ya4 dao3, 迪戈・加西亚岛 / 迪戈・加西亞島] Diego Garcia tropical island and US military base in the Indian Ocean, main island of Chago archipelago 查戈斯群島|查戈斯群岛
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)

-base- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
キャピタルベース[, kyapitarube-su] (n) capital base
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P)
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb)
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] (n) {comp} base address of data
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Data Base Management System; DBMS
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ファーストベース[, fa-sutobe-su] (n) first base
ファストカンバス[, fasutokanbasu] (n) first base (baseball) (wasei
フォアボール[, foabo-ru] (n) base on balls (baseball) (wasei
プリン塩基[プリンえんき, purin enki] (n) purine base
ベースアドレス[, be-suadoresu] (n) {comp} base address
ベースアドレスレジスタ[, be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register
ベースコーチ[, be-suko-chi] (n) base coach
ベースとする[, be-su tosuru] (exp,vs-i) to base something on; to make something the basis
ベースレジスタ[, be-surejisuta] (n) {comp} base register
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP)
一直[いっちょく, icchoku] (n) lining out to first base
一酸塩基[いっさんえんき, issan'enki] (n) monoacidic base
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.)
二酸塩基[にさんえんき, nisan'enki] (n) diacidic base
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
免震構造[めんしんこうぞう, menshinkouzou] (n) base isolated system; quake-absorbing structure
分屯基地[ぶんとんきち, buntonkichi] (n) sub base (military); sub-base; minor base
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] (n) {comp} distributed data base
初乗り料金[はつのりりょうきん, hatsunoriryoukin] (n) base fare for a bus or train or taxi
化粧下[けしょうした, keshoushita] (n) make-up base
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA)
ベースアドレス[べーすあどれす, be-suadoresu] base address
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register
八進数[はちしんすう, hachishinsuu] octal, base 8
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
基底アドレス[きていアドレス, kitei adoresu] base address
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
補数の底[ほすうのそこ, hosuunosoko] complement base

-base- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารประเภทเนื้อสัตว์[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de viande [m]
อาหารประเภทผัก[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de légumes [m]
อาหารประเภทผลไม้[n. exp.] (āhān praphē) EN: FR: plat à base de fruits [m]
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
เบส[n.] (bēs) EN: base FR: base [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
ชุกชี[n.] (chukkachī) EN: plaster base of a Buddha image ; masonry base (for a principle Buddha image) ; pedestal FR:
ดาตาเบส[n.] (dātābēs) EN: database FR: base de données [f]
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base of a bridge ; foot of a bridge FR: tête de pont [f]
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
อิง[adj.] (ing) EN: based on FR: basé sur ; fondé sur
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
จุกชี[n.] (jukkachī) EN: plaster base of a Buddha image FR:
กติกาพื้นฐาน[n. exp.] (katikā pheū) EN: FR: règles de base [fpl]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng kha) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
ค่าจ้างพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng phe) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
คำมูล[n.] (khammūn) EN: basic words FR: mot de base [m]
คำพื้นฐาน[n. exp.] (kham pheūnt) EN: FR: mots de base [mpl]
คำศัพท์พื้นฐาน[n. exp.] (khamsap phe) EN: basic vocabulary FR: vocabulaire élémentaire [m] ; vocabulaire de base [m]
ขันเชิง[n.] (khanchoēng) EN: bowl with a base FR:
คลังข้อมูล[n. exp.] (khlang khøm) EN: database ; data bank FR: base de données [f] ; banque de données [f]
โคน[n.] (khōn) EN: base ; bottom ; root ; foot FR: base [f] ; pied [m]
โคนลิ้น[n. exp.] (khōn lin) EN: root of the tongue FR: base de la langue [f]
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
ความรู้พื้นฐาน[n. exp.] (khwāmrū phe) EN: basic knowledge FR: connaissances élémentaires [fpl] ; connaissances de base [fpl]
กก[n.] (kok) EN: base ; bottom ; food FR: base [f] ; fond [m]
กกหู[n.] (kok-hū) EN: base of the ear ; base of the external ear ; stem of the ear FR: base de l'oreille externe [f]
กกเสา[n.] (koksao) EN: FR: base d'un poteau [m]
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles ; fat noodles FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักการพื้นฐาน[n. exp.] (lakkān pheū) EN: basic principle ; basic concept FR: principe de base [m]
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis FR: base [f] ; fondement [m]

-base- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussrahmen {m}adapter base
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base
Eckwandständer {m}angular wall base
Berechnungsgrundlage {f}calculation base
Kapitalbasis {f}capital base
Vollreifen {m} mit konischem Fußconical base solid tyre
Vollreifen {m} mit zylindrischem Fußcylindrical base solid tyre
Datenbankmodel {n}data base model
Flachdachsockel {m} [arch.]flat roof base
Leitwährung {f} [fin.]key currency; base currency
Wissenbasis {f}knowledge base
Marinestützpunkt {m}naval base
Militärstützpunkt {m}military base
Raketenstützpunkt {m}missile base
Flottenstation {f}naval base

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -base-
Back to top