ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ore*, -ore-

ore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ore (n.) แร่
oregano (n.) ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม ใช้ทำอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
ore(ออร์) n. แร่,สินแร่
English-Thai: Nontri Dictionary
ore(n) แร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oreสินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ore สินแร่ หินหรือแร่ประกอบหินที่มีแร่เศรษฐกิจปนอยู่ใน ปริมาณ ที่จะทำเหมืองได้กำไร สินแร่ที่แต่งให้สะอาดแล้ว เรียกว่า "หัวแร่" (Concentrate) และกากที่ปล่อยทิ้งไป เรียกว่า "หางแร่" (Tailing) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สินแร่ (n.) ore Syn. แร่
แร่ธาตุ (n.) ore
ขี้แร่ (n.) ore cinder See also: piece of coal
B.C. (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
BC (abbr.) ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)
foretold (vt.) ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
whitefish (n.) ปลาจำพวก Coregonidae พบในอเมริกาเหนือ See also: ลักษณะคล้ายปลาเทราต์ รับประทานได้
กรน (v.) snore
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมป่าไม้ (n.) Royal Forest Department See also: Department of Forestry
กรรมกร (n.) unskilled laborer See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer Syn. คนงาน, ลูกจ้าง Ops. หัวหน้า, จ้านาย
กรสุทธิ์ (n.) cleansing of hands before the Brahmin rite
กรอบหน้า (n.) forehead´s ornament
กระดาษสี (n.) colored paper
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) The Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) Ministry of Foreign Affairs See also: Foreign Office, State Department
กระสูทธิ์ (n.) cleansing of hands before the Brahmin rite Syn. กรสุทธิ์
กระหรี่ (n.) whore See also: prostitute, cocotte, harlot Syn. โสเภณี
กรัก (n.) the core or heart-wood of jack-fruit tree Syn. แก่นขนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
Do you have any more color?คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
It's not simple anymoreมันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
That's more money than I make in a yearนั่นมันมากกว่าเงินที่ฉันทำได้ในแต่ละปี
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
Have we ever met before?พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
There's nothing more I can doฉันไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
I wish I had more time to readฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
She'd never felt like this beforeเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
I haven't seen you for more than 2 yearsฉันไม่ได้เจอคุณเลยกว่าสองปีมาแล้ว
I think I met you before at…ฉันคิดว่าฉันเคยพบคุณมาก่อนที่...
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
They were bored tooพวกเขาก็เบื่อด้วยเหมือนกัน
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
No one's ever done it beforeไม่เคยมีใครทำมันมาก่อน
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
Just ignore him, it's not worth itก็แค่หลีกเลี่ยงเขา มันไม่คุ้มค่าหรอก(ที่จะไปยุ่งกับเขา)
There is no need to say anymoreไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They hit some iron ore here. Slowed them down a little.มันขุดเจอแร่เหล็กเข้า น่าจะช้าไปอีกหน่อย
From now on, the ministers will stop supplying the iron ore to the Forge.แต่นี้ไป ท่านเสนาฯจะหยุดการส่งสินแร่เหล็กให้โรงเหล็ก
Stop supplying the ore to the GooYa Nation's Forge?หยุดส่งแร่เหล็กให้โรงเหล็กแห่งชาติ
Relinquish the Forge or get the iron ore on your own...?ยุบโรงเหล็กซะ มิฉนั้นก็หาแร่เหล็กเอง
The iron ore was sent by AhDoCheon, ShinGuiGwan, you have nothing to do with it!แร่เหล็กส่งจากอาโดชอน ไม่เกี่ยวกับท่าน ชินกุยกัน
I will make it so no ore can get supplied to you.ข้าจะทำให้แร่เหล็กไม่สามารถส่งถึงท่าน
So, the iron ore went back to AhDoCHeon?ดันั้นแรเหล็กทั้งหมดต้องกลับไปอาโดชยอน
In the mean time, each ministers supplied the iron ore to the Forge, and in return received the farming tools and weapons, haven't they?ที่ผ่านมา เสนาฯที่ส่งแร่เหล็กมาให้โรงเหล็ก และได้รับเครื่องมือในการทำนา และอาวุธเป็นการแลกเปลี่ยน
Because of ShinGuiGwan, even the ore from PiDoCHeon and YooSooCHeon couldn't get delivered to the Forge.เพราะชินกุยกัน แม้แต่แร่เหล็กจาก ปิโดชยอนและยูซูชยอน ก็ส่งมาที่โรงเหล็กไม่ได้
How can the iron ore only exist in GooYa?เหล็กไม่ใช่มีแต่ในคูยา
But will other lesser states give up their iron ore easily?แล้วรัฐอื่น จะยอมยกแร่ให้ง่ายๆหรือ
As it is, they don't have enough ore to make iron, and to even have the swords be rusted, the crumbling of the Forge is only matter of time, isn't it?ตอนนี้ พวกเขาไม่มีสินแร่เหล็กพอที่จะทำเหล็ก และดาบก็ขึ้นสนิม การล้มครืนของโรงเหล็กใกล้เข้ามาแล้ว ใช่ไหม

ore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿层[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ, 矿层 / 礦層] ore stratum; vein of ore
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, 疼痛] ache; sore
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, 爱慕 / 愛慕] adore; admire
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
[zài, ㄗㄞˋ, 再] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then)
眉间轮[méi jiān lún, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄨㄣˊ, 眉间轮 / 眉間輪] ājñā or ajna, the brow or third eye chakra 查克拉, residing in the forehead
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
祖先[zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ, 祖先] ancestor; forebears
祖宗[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, 祖宗] ancestor; forebear
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
催肥[cuī féi, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ, 催肥] to fatten (animal before slaughter)
厌食[yàn shí, ㄧㄢˋ ㄕˊ, 厌食 / 厭食] anorexia
精神性厌食症[jīng shén xìng yàn shí zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˋ ㄕˊ ㄓㄥˋ, 精神性厌食症 / 精神性厭食症] anorexia nervosa
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, 出庭] appear before a court; court appearance
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, 苹果核 / 蘋果核] apple core
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ˋ ㄩㄢˊ, 植物园 / 植物園] arboretum; botanical gardens
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, 树栖 / 樹棲] arboreal; tree-dwelling
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫 / 狸貓] a civet (arboreal cat); a palm civet
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
装甲车[zhuāng jiǎ chē, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄜ, 装甲车 / 裝甲車] armored car
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, 武库 / 武庫] arsenal; store of arms
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, 礜石] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS
岸上[àn shàng, ㄢˋ ㄕㄤˋ, 岸上] ashore
亚速尔群岛[Yà sù ěr qún dǎo, ㄧㄚˋ ㄙㄨˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 亚速尔群岛 / 亞速爾群島] Azores Islands

ore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン鉱[ウランこう, uran kou] (n) uranium ore
俺(P);己;乃公[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn,adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P)
燐鉱[りんこう, rinkou] (n) phosphoric ore
貧鉱[ひんこう, hinkou] (n) low-grade ore
赤銅鉱[あかどうこう, akadoukou] (n) cuprite; red copper; red copper ore
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P)
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P)
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ)
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アーキトレーブ[, a-kitore-bu] (n) architrave
アークティックシスコ[, a-kuteikkushisuko] (n) Arctic cisco (Coregonus autumnalis)
アービトラリ;アービトレリ[, a-bitorari ; a-bitoreri] (n) arbitrary
アービトレーション[, a-bitore-shon] (n) arbitration
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level
アービトレィジャー[, a-bitoreija-] (n) arbitrager; arbitrageur
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome
アイソレータ;アイソレーター[, aisore-ta ; aisore-ta-] (n) isolator
アイソレイト[, aisoreito] (n) isolate
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi)
アウトレイジ[, autoreiji] (n) outrage
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
アウトレットストア[, autorettosutoa] (n) outlet store
アウトレットボックス[, autorettobokkusu] (n) outlet box
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry
アクロレイン[, akurorein] (n) acrolein
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs)
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
折れる[おれる, oreru] Thai: ยอม English: to give in
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
[みぞれ, mizore] Thai: ฝนปนหิมะ หิมะที่ตกลงมาและกลายเป็นฝน English: sleet

ore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หินแร่[n.] (hinraē) EN: ore FR: minerai [m]
หัวแร่[n. exp.] (hūa raē) EN: ore concentrate FR:
หลอมโลหะ[v. exp.] (løm lōha) EN: smelt ore FR:
เหมืองแร่[n.] (meūang raē) EN: mine ; ore mine FR: mine [f] ; carrière [f] ; gisement [m]
แร่[n.] (raē) EN: mineral ; ore ; mineral ore FR: minéral [m] ; minerai [m] ; minéraux [mpl]
แร่ดีบุก[n. exp.] (raē dībuk) EN: tin ore ; cassiterite FR: minerai d'étain [m] ; cassitérite [f]
แร่เหล็ก[n. exp.] (raē lek) EN: iron ore FR: minerai de fer [m]
แร่สังกะสี[n. exp.] (raē sangkas) EN: zinc ore FR: minerai de zinc [m]
แร่ตะกั่ว[n. exp.] (raē takūa) EN: lead ore ; galena FR: minerai de plomb [m] ; galène [f]
แร่ธาตุ[n.] (raēthāt) EN: minerals ; ore FR: minéraux [mpl]
แร่ทองแดง[n. exp.] (raē thøngda) EN: copper ore FR: minerai de cuivre [m]
สินแร่[n.] (sinraē) EN: ore FR: minerai [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารตา[n. exp.] (āhān tā) EN: a sight for sore eyes FR:
ไอตัว[n.] (aitūa) EN: body warmth ; body heat FR: chaleur corporelle [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: FR: la situation s'améliore
อาคาร 3 ชั้น = อาคารสามชั้น[n. exp.] (ākhān sām c) EN: three-storey building FR:
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core FR: axe [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēs) EN: Amélie Mauresmo FR: Amélie Mauresmo
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of FR:
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
เอาเรื่อง[adj.] (aoreūang) EN: strict FR:
เอาเรื่อง[adv.] (aoreūang) EN: very ; extremely FR:
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly ; misshapen FR: affreux ; hideux
อะไร[pr.] (arāi) EN: What else? FR: Quoi encore ? (agacement)
อะไรอีก[X] (arai īk) EN: FR: Autre chose ? ; Quoi encore ?
อะไรอีกล่ะ[X] (arai īk la) EN: What's now? FR: Quoi encore ?
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรัญ[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัณย์[n.] (aran) EN: forest FR:
อรัญวาสี[u] (aranyawāsī) EN: forest monk ; forest dweller FR:

ore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisenerz {n}iron ore
Erzader {f}vein of ore
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
Abrisskarte {f}scored card
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Bleigitter {n} für Akkumulatorenaccumulator grid
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
Wertzoll {m}ad valorem duty
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
vorerwähnt {adj}afore mentioned
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem
Alternativprognose {f}alternative forecast
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious
Amphore {f} | Amphoren
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
Tierkunde {f}animal lore
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ore
Back to top