ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cellar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cellar*, -cellar-

cellar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cellar (vt.) เก็บในห้องใต้ดิน
cellar (n.) ห้องใต้ดิน Syn. underground room, vault, basement
cellarage (n.) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
English-Thai: HOPE Dictionary
cellar(เซล'ลาร์) n. หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ
cellarage(เซล'ลาร์) n. ห้องใต้ดิน,หลุมใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน,ปริมาณเหล้าที่เก็บ, Syn. vault
cellarer(เซล'เลอเรอ) n. ผู้ดูแลรักษาห้องใต้ดิน
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
cellar(n) ห้องใต้ดิน,ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cellarห้องเก็บของใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใต้ดิน (n.) cellar Ops. บนดิน
shearwater (n.) นกทะเลตระกูล Procellariidae
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's stand around and bullshit in the cellar where it's safe.ถ้าจะพล่าม ก็ลงไปห้องใต้ดิน มันปลอดภัยกว่า
I'm not sure locking ourselves in that cellar is a smart move.ผมไม่คิดว่า การขังตัวเองในห้องใต้ดิน เป็นความคิดที่ฉลาด
The cellar is the only safe place. You just watch.ชั้นใต้ดินเป็นที่เดียวที่ปลอดภัย คุณคอยดู
They keep the liquor in the cellar of the restaurant.เขาเก็บเหล้าไว้ในห้องใต้ดินของภัตตาคาร.
'Cause when I asked her if I could look down in that cellar of yours, she said: "What's it got to do with you?"อย่างเช่นเวลาฉันขอลงไปดูห้องใต้ดิน หล่อนก็จะพูดว่า "จะดูไปทำไมล่ะ?"
She's in the cellar under that big metal case, and all that hard stuff.แม่อยู่ในห้องใต้ดินไง อยู่ในตู้เหล็ก
We started the cellar after that.เราเริ่มทำห้องใต้ดิน
I'm sorry, sir. The cellar is empty.ผมขอโทษครับ ตอนนี้เราไม่มีเหล้าเหลือแล้ว
This cellar isn't the biggest but we can go down there anyway.มันเป็นที่ของเด็กที่โตกว่าจะมามั่วสุมกันทีนี้
Wait till you see the wine cellar at The Forge.รอจนกว่าคุณเห็นห้องเก็บไวน์ของฟอร์กเถอะ
The cellar has long been ready.ห้องใต้ดินเรียบร้อยนานแล้ว
I'm lucky there was a storm cellar I could hide out in.ฉันโชคดีที่มีที่ให้ซ่อนตัว

cellar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 地下室] basement; cellar
地窖[dì jiào, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, 地窖] cellar; basement
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窌] cellar
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 窖] cellar
[yìn, ˋ, 窨] cellar

cellar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar
地階[ちかい, chikai] (n) basement; cellar
[むろ, muro] (n) greenhouse; icehouse; cellar
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P)
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)
地下室[ちかしつ, chikashitsu] (n) cellar; basement; (P)
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit)
水薙鳥;水凪鳥[みずなぎどり;ミズナギドリ, mizunagidori ; mizunagidori] (n) (uk) petrel (esp. petrels of family Procellariidae)
穴蔵;穴倉;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
酒蔵;酒倉[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room
隠熊之実[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris)

cellar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องใต้ดิน[n. exp.] (hǿng tāidin) EN: basement ; cellar FR: sous-sol [m] ; cave [f]
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house FR:
กระปุกเกลือ[n.] (krapuk kleū) EN: saltcellar ; salt shaker (Am.) FR: salière [f]
นกจมูกหลอด[n. exp.] (nok jamūklø) EN: Procellariidae FR:
ปลาการ์ตูนส้มขาว[n. exp.] (plā kātūn s) EN: ocellaris clownfish ; clown anemonefish ; clownfish ; false percula clownfish ; Amphiprion ocellaris FR: poisson-clown [m] ; Amphiprion ocellaris

cellar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.]
Erdkeller {m}earth cellar
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot
Salzfässchen {n}salt cellar
Steinkeller {m}stone cellar
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Vorratskeller {m}cellar storeroom
Kellermeister {m}cellarer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cellar
Back to top