ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foot*, -foot-

foot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foot (n.) เท้า See also: ตีน, บาทา
foot (n.) ส่วนล่าง See also: ฐาน, ตีน, โคน, เชิง Syn. bottom, base Ops. head, top
foot (n.) หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว See also: หน่วยวัดความยาวเป็นฟุต
foot covering (n.) รองเท้า Syn. footwear
foot it (phrv.) เดินเท้ามา (คำไม่เป็นทางการ) See also: เดินมา Syn. hoof it
foot lever (n.) คันเหยียบ
foot regiment (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร Syn. foot soldiers, line infantry
foot regiment (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า Syn. infantry soldier, foot soldiers, line infantry
foot soldiers (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร Syn. foot regiment, line infantry
foot soldiers (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า Syn. infantry soldier, foot regiment, line infantry
foot the bill (idm.) จ่ายเงิน See also: จ่ายค่า
foot up to (phrv.) รวมทั้งหมดเป็น
football (n.) ลูกฟุตบอล See also: ลูกบอล Syn. ball
football (n.) กีฬาฟุตบอล Syn. soccer
footballer (n.) นักฟุตบอล Syn. soccer player
footbath (n.) อ่างล้างเท้า
footbath (n.) การล้างเท้า
footboard (n.) แผ่นที่รองรับเท้า (สำหรับขึ้นลงพาหนะ) See also: ที่วางเท้า
footboard (n.) พนักปลายเตียง
footbridge (n.) สะพานลอย See also: สะพานข้ามถนน
footer (n.) คนเดินถนน Syn. walker
foothill (n.) เนินที่ตีนเขา
foothold (n.) รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
foothold (n.) ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)
footie (sl.) ฟุตบอล Syn. fitba
footing (n.) ชั้นล่าง See also: ชั้นรอง Syn. base
footle about (phrv.) เล่นตลก See also: เสียเวลา Syn. fool about, mess about
footle away (phrv.) เสียเวลาทำเรื่องไร้สาระ Syn. idle away
footless (adj.) ไม่มีเท้า
footless (adj.) ที่ไม่เป็นความจริง See also: ที่เฟ้อฝัน Syn. unsubstantial
footlight (n.) ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก See also: สปอร์ตไลท์ Syn. limelight
footlights (n.) แสงไฟหน้าเวที
footloose (adv.) อย่างไม่ได้รับการลงโทษ See also: อย่างลอยนวล Syn. liberated, uncontrolled, unharm, safe
footloose and fancy-free (idm.) ปราศจากการผูกมัด See also: ไม่รับผิดชอบ
footman (n.) คนรับใช้ชาย Syn. male servant
footnote (n.) เชิงอรรถ See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
footnote (vt.) ให้คำอธิบายเพิ่มเติม Syn. annotate
footpath (n.) ทางเดิน See also: ทางเท้า, ทางเดินเท้า Syn. path
footprint (n.) รอยเท้า See also: รอยตีน
footslogging (n.) การวิ่ง Syn. jogging
English-Thai: HOPE Dictionary
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
football(ฟุท'บอล) n. กีฬาฟุตบอล,กีฬารักบี้,สิ่งหรือบุคคลที่ได้รับการกระทำ อย่างหยาบ ๆ ลูกฟุตบอล
footed(ฟุท'ทิด) adj. ซี่งมีเท้า
footerข้อความท้ายหน้าหมายถึง ข้อความที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า (อาจเป็นเลขหน้า ก็ได้) โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ จะเตรียมจัดในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกโปรแกรม แม้โปรแกรมตาราง จัดการ ก็สามารถกำหนดให้มีข้อความใด ๆ ที่หัวกระดาษ (header) และ ที่ท้ายหน้า (footer) ได้ดู header เปรียบเทียบ
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ
footpacen. การเดินก้าวเท้า,แท่น,ส่วนที่ยกขึ้นของพื้นห้อง
footpathn. ทางเท้า,ทางสำหรับผู้ดินถนน
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม
English-Thai: Nontri Dictionary
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
FOOT foot soldier(n) พลเดินเท้า,ทหารราบ
football(n) ลูกฟุตบอล,กีฬาฟุตบอล
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
footlights(n) ไฟฟ้าหน้าเวที
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
footpath(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ฟุตบาท
footprint(n) รอยเท้า
footstep(n) ฝีเท้า,รอยเท้า,เสียงเดิน,การก้าวเท้า,ขั้นบันได
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foot brakeเบรกเท้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footเท้า [TU Subject Heading]
Foot-and-mouth diseaseโรคปากและเท้าเปื่อย [TU Subject Heading]
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Footbridgesสะพานสำหรับคนเดิน [TU Subject Heading]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Footprintsรอยเท้า [TU Subject Heading]
Footwearเครื่องรองเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตีน (n.) dust on the foot or sole Ops. ขี้มือ
ฝ่าตีน (n.) the sole of the foot (of royal) Syn. ฝ่าเท้า
ฝ่าพระบาท (n.) the sole of the foot (of royal) Syn. ฝ่าเท้า, ฝ่าตีน
ย่างเหยียบ (v.) set foot on See also: step on, tread on, put one´s foot upon Syn. เข้าไป
เหยียบย่าง (v.) set foot on See also: step on, tread on, put one´s foot upon Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ
ตีน (n.) foot See also: base Syn. ชาย, เชิง
ตีน (n.) foot See also: paw(of any animal) Syn. เท้า
บาท (n.) foot See also: feet Syn. เท้า, ตีน, พระบาท, บาทา
บาทา (n.) foot Syn. ตีน
บาทา (n.) foot See also: feet Syn. เท้า, ตีน, พระบาท
พระบาท (n.) foot See also: feet Syn. เท้า, ตีน, บาทา
ฟุต (clas.) foot
ริม (n.) foot See also: base, pedestal, rim, edge, border, side, tip Syn. ชาย, ขอบ
เชิง (n.) foot See also: base, pedestal Syn. ชาย, ริม, ปลาย, ตีน
เท้า (n.) foot Syn. ตีน, บาทา
ปลายเนิน (n.) foot of the knoll
ตีนท่า (n.) foot of the pier leading See also: lower steps of a pier leading Syn. ท่า
ตีนบันได (n.) foot of the stairs Ops. หัวบันได
เชิงบันได (n.) foot of the stairs Syn. ตีนบันได Ops. หัวบันได
พรมเช็ดเท้า (n.) foot scraper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา
How do you know I want that foot covered up?{\cHFFFFFF}คุณจะทำอย่างไรรู้ว่าฉันต้องการ เท้าที่ปกคลุมไปได้หรือไม่
# Feeling two foot smallความรู้สึกสองเท้าเล็ก ๆ
Passing this way with hot foot to the temple.ผ่านวิธีนี้เท้าร้อน หลายดวงจันทร์ที่วัด
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน
Take it easy, Charlie. My foot is on the rail.ใจเย็น เท้าฉันถึงรางรถไฟแล้ว
My country is too small for both of us, but I have a colonial possession 1 foot to your left.ประเทศของฉันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคน แต่ฉันมีอาณานิคมอยู่ทางซ้ายของเธอ
I hooked a 4.5 foot baby thresher shark who proceeded to eat my boat.ผมก็เกี่ยวลูกฉลามเทรชเชอร์ ขนาดเกีอบเมตรครึ่ง ที่กินเรือผม
No, and I ain't three foot two yet either.แน่นอนสิ ไอ้พวกตัวเตี้ยนั่นก็ด้วย

foot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
[chǐ, ㄔˇ, 呎] foot (English)
山脚[shān jiǎo, ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ, 山脚 / 山腳] foot of a mountain
恋脚癖[liàn jiǎo pǐ, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧˇ, 恋脚癖 / 戀腳癖] foot fetish
恋脚癖者[liàn jiǎo pǐ zhě, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧˇ ㄓㄜˇ, 恋脚癖者 / 戀腳癖者] foot fetishist
步兵[bù bīng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄥ, 步兵] infantry; foot; infantryman; foot soldier
旗丁[qí dīng, ㄑㄧˊ ㄉㄧㄥ, 旗丁] Manchurian foot soldier
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, 走卒] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor)
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning)
平方英尺[píng fāng yīng chǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄔˇ, 平方英尺] square foot (unit of area equal to 0.093 square meters)
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄎㄡˇ ㄓㄥˋ, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, 道高一尺,魔高一丈] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil.
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, 浑身 / 渾身] all over; from head to foot
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚洲足球联合会 / 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation
香港脚[Xiāng Gǎng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠˇ, 香港脚 / 香港腳] athlete's foot
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
赤脚[chì jiǎo, ㄔˋ ㄐㄧㄠˇ, 赤脚 / 赤腳] barefoot
赤足[chì zú, ㄔˋ ㄗㄨˊ, 赤足] barefoot; barefooted
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 跣] barefooted
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 胼] callous on hand or foot
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, 拨弄 / 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
口蹄疫[kǒu tí yì, ㄎㄡˇ ㄊㄧˊ ㄧˋ, 口蹄疫] foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever
基脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 基脚 / 基腳] footing; pedestal
山麓[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, 山麓] foothills
[xī, ㄒㄧ, 徯] footpath; wait for
搁脚物[gē jiǎo wù, ㄍㄜ ㄐㄧㄠˇ ˋ, 搁脚物 / 擱腳物] footrest
[què, ㄑㄩㄝˋ, 榷] footbridge; toll, levy; monopoly
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
足球[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, 足球] football; soccer
足球场[zú qiú chǎng, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 足球场 / 足球場] football field; soccer field

foot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg
けんけん[, kenken] (n,vs) hopping on one foot
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot
ビンディング[, bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger
フート[, fu-to] (n) (See フィート) foot (unit of linear measure)
フットポケット[, futtopoketto] (n) foot pocket portion of a diving fin
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
全身火だるま[ぜんしんひだるま, zenshinhidaruma] (n) body set on fire from head to foot (like a daruma doll being ritually incinerated)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
双蹄[そうてい, soutei] (n) cloven foot
垂線の足[すいせんのあし, suisennoashi] (n) foot of a perpendicular line
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
小開扉;小開ひ[しょうかいひ, shoukaihi] (n) (obsc) opening a door for a moment (esp. on the train, when someone's foot is stuck, etc.)
尺縑;尺けん[せっけん, sekken] (n) (1) small amount of silk (i.e. only one foot of cloth); (2) unimportant painting; trivial work of art
山裾[やますそ, yamasuso] (n) foot or base of a mountain; foothills
手足口病[てあしくちびょう, teashikuchibyou] (n) hand, foot and mouth disease; HFMD
指骨[しこつ, shikotsu] (n) (1) phalanx (phalange) of the hand; (2) (See 趾骨) phalanx (phalange) of the foot
曲がり尺;曲り尺;曲がり金;曲り金[まがりがね;まがりじゃく(曲がり尺;曲り尺), magarigane ; magarijaku ( magari shaku ; magari shaku )] (n) (1) (See 曲尺) carpenter's square; (2) common Japanese foot
薮蛇になる;薮蛇に成る[やぶへびになる, yabuhebininaru] (exp,v5r) you'll only make work for yourself; to stir up a hornet's nest; to put one's foot in one's mouth
行火[あんか, anka] (n) bed warmer; foot warmer
装蹄師;装締師[そうていし, souteishi] (n) farrier (person who fits foot irons on horses and cows); hoof (care) specialist
[すそ, suso] (n) (trouser) cuff; (skirt) hem; cut edge of a hairdo; fringe; foot of mountain; (P)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
足技;足業[あしわざ, ashiwaza] (n) (judo) foot technique; footwork
趾骨[しこつ, shikotsu] (n) (See 指骨) phalanx (phalange) of the foot
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows
通行人[つうこうにん, tsuukounin] (n) passerby; pedestrian; foot passenger
韻脚[いんきゃく, inkyaku] (n) metrical foot (poet.)
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アメフト[, amefuto] (n) (abbr) (See アメリカンフットボール) American football; (P)
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting
フッタ[ふった, futta] footer
フッター[ふったー, futta-] footer
フットプリント[ふっとぷりんと, futtopurinto] footprint
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] page footing
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote

foot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
บาท[n.] (bāt) EN: foot FR: pied [m]
บาทา[n.] (bāthā) EN: foot ; feet FR:
บอล[n.] (bøn) EN: football FR: foot [m] (fam.)
บทจร[n.] (botthajøn) EN: walk ; go on foot ; proceed on foot FR: aller à pied
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard FR: base [f] ; support [m]
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace FR: marcher ; aller à pied ; cheminer ; arpenter ; bouger
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot FR: aller à pied ; marcher
โดยทางเท้า[adv.] (dōi thāng t) EN: on foot FR:
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches) FR: pied (30,48 cm) [m]
ฟุตบอล[n.] (futbøn) EN: football ; soccer FR: football [m] ; foot [m] (fam.)
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base of a bridge ; foot of a bridge FR: tête de pont [f]
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
จรบาท[v.] (jørabāt) EN: go on foot FR: aller à pied
การนวดเท้า[n. exp.] (kān nūat th) EN: foot massage FR: massage des pieds [m]
การวิ่งแข่ง[n. exp.] (kān wing kh) EN: foot race FR: course à pied [f]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; limb ; foot FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f] ; guibolle [f] (fam.) ; guibole [f] (fam.) ; gambette [f] (fam.)
ขบวนราบใหญ่[n. exp.] (khabūan rāp) EN: rab yai foot procession FR:
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
ขึงพืด[v.] (kheungpheūt) EN: be spread-eagled on the ground ; be tied hand and foot FR:
ขี้เรื้อนกวาง[n. exp.] (khīreūoen k) EN: eczema ; itching skin disease of the foot FR:
ขี้ตีน[n. exp.] (khī tīn) EN: dust on the foot or sole FR:
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
โคน[n.] (khōn) EN: base ; bottom ; root ; foot FR: base [f] ; pied [m]
ควักกระเป๋า[v.] (khwakkrapao) EN: pay ; foot the bill FR: délier les cordons de sa bourse ; sortir le porte-monnaie
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
หลังเท้า[n.] (lang thāo) EN: dorsum of foot FR:
เล่นฟุตบอล[v. exp.] (len futbøn) EN: play football ; play soccer FR: jouer au football ; jouer au foot (fam.)
ลูกบาศก์ฟุต[n. exp.] (lūbāt fut) EN: cubic foot FR:
น้ำกัดเท้า[n. exp.] (nām kat thā) EN: trench foot ; immersion foot FR:
พังผืดเท้า[n. exp.] (phangpheūt ) EN: webbed foot FR: patte palmée [f]
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:
พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้[v. (loc.)] (phlangpāksī) EN: Better the foot slip than the tongue. FR:
ผลบอล[n. exp.] (phon bøn) EN: FR: résultats de football [mpl] ; résultats de foot [mpl] (fam.)
พระบาท[n. exp.] (Phra bāt) EN: foot FR:
พระพุทธบาท[n. prop.] (Phra Phutth) EN: the foot of the Buddha ; Buddha footprint FR:
ปลายเนิน[n. exp.] (plāi noēn) EN: foot of the knoll FR:
ปลายตีนเตียง[n. exp.] (plāitīn tīe) EN: foot of the bed FR:
โรคมือ เท้า ปาก = โรคมือเท้าปาก[n. exp.] (rōk meū-thā) EN: hand, foot and mouth disease (HFMD) FR: syndrome pieds-mains-bouche [m] ; maladie mains-pieds-bouche [f]

foot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußventil {n}check valve; foot valve
Versfuß {m}metrical foot
Fußbrand {m} [med.]trench foot
Alpenvorland {n}Alpine Foothills
Football {m} [sport]American football
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel
Schlankfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Slender-footed Tyrannulet
Basis {f}foot
Basisfläche (Grundfläche) {f}footpoint
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Beinarbeit {f}foot work
Fuß {n} (Längeneinheit: 30,48 cm)foot (ft.)
Fußbett {n}foot rest
Fußkappe {f}foot cap
Fußpflege {f}foot care
Fußpumpe {f}foot operated pump
Fußschalter {m}foot switch
Standring {m}foot rim
Tonkneten {n} mit den Füßenfoot wedging
Maul- und Klauenseuche {f} [med.]foot and mouth disease
Fußballplatz {m}football pitch
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Auflagebalken {m}footing beam
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps
Fundament {n}footing
Fundamenterder {m}concrete-footing ground
Hahnenfußschlüssel {m}crowfoot wrench
Halt {m}foothold
Maskenbinsenralle {f} [ornith.]Masked Finfoot
Pedalriemen {m}footstrap
Quarterback {m} [sport] (Football)quarterback
Rampenlicht {n}footlight
Schutzschuhe {pl}safety footwear
Schemel {m}footstool
Quersumme {f}sum of the digits; crossfoot
Fußring {m}anklet; footrim
Videomaterial {n}video footing
Mauerfundament {n}wall footing
Wanderweg {m}trail; footpath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foot
Back to top