ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mineral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mineral*, -mineral-

mineral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mineral (adj.) ที่เป็นแร่ See also: ที่มีแร่, ที่ผสมด้วยแร่, ซึ่งประกอบด้วยแร่ Syn. geologic, metalluric
mineral oil (n.) น้ำมันปิโตรเลียม See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน Syn. crude oil
mineral spring (n.) น้ำแร่ธรรมชาติ
mineral vein (n.) แนวแร่ See also: สายแร่
mineral water (n.) น้ำแร่ See also: น้ำเกลือแร่
mineralize (vt.) ทำให้กลายเป็นหิน See also: ทำให้เป็นหิน Syn. solidify, harden, concrete Ops. soften, melt
mineralogical (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineralogically (adv.) ทางการศึกษาแร่
mineralogist (n.) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
minerals (n.) น้ำแร่
English-Thai: HOPE Dictionary
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n.,pl. ถ่านหิน.
mineral springn. น้ำแร่ตามธรรมชาติ
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
English-Thai: Nontri Dictionary
mineral(n) แร่,ชั้นแร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mineralแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineralแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral Oilน้ำมันแร่, น้ำมันที่ขุดเจาะจากพื้นดิน, น้ำมัน [การแพทย์]
Mineral waterน้ำแร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineralsแร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี (n.) Department of Mineral Resources See also: Department of Underground Resources
เกลือแร่ (n.) mineral
แร่ (n.) mineral See also: ore
แร่ธาตุ (n.) mineral Syn. แร่, ธาตุ
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
ตุ๊กต่ำ (n.) kind of black mineral
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From mineral water to cannonballs!.... ผมจะพูดไงดี... .
And they want the queen to promote the new mineral water this year.แล้วเขาก็ต้องการให้ราชินี โปรโมตน้ำแร่ตัวใหม่ของปีนี้ด้วย
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก
Almost the same mineral composition as the Icarus planet.เกือบจะใกล้เคียงกับองค์ประกอบแร่ธาตุ ของดาวอิคารัส
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน
A mineral of some sort?เป็นพวกแร่ธาตุ บางจำพวกรึเปล่า?
Can you bring us a bottle of mineral water and a Montepulciano?ขอน้ำแร่อเมริกันขวดนึงและไวน์มอนเทปูเชียโน
I repeat: a bottle of mineral water and a bottle of Montepulciano d'Abruzzo.อีกทีนะสั่งน้ำแร่กับไวน์มอนเทปูเชียโน
Insects, various mineral particulates, mucus.มีแมลง แร่ธาตุหลากหลายชนิด และน้ำเมือก
It's a mineral collection.มันคือแร่ธาตุต่างหากล่ะ

mineral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 矿水 / 礦水] mineral water
矿泉[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 矿泉 / 礦泉] mineral spring
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, 矿泉水 / 礦泉水] mineral spring water
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
储藏[chǔ cáng, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ, 储藏 / 儲藏] store; deposit; (oil, mineral etc) deposits
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, 闪石 / 閃石] amphibole (silicate rock-forming mineral)
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, 光卤石 / 光鹵石] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, 杂盐 / 雜鹽] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
鸡血石[jī xuè shí, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄕˊ, 鸡血石 / 雞血石] bloodstone; red-fleck chalcedony, used for carving seals; (mineral.) heliotrope
刚玉[gāng yù, ㄍㄤ ㄩˋ, 刚玉 / 剛玉] corundum (mineral)
青金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, 青金石] lapis lazuli (mineral of the square albite family)
矿物[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ˋ, 矿物 / 礦物] mineral
矿物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 矿物学 / 礦物學] mineralogy
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, 矿物质 / 礦物質] mineral, esp. dietary mineral
矿产[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, 矿产 / 礦產] minerals
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
正长石[zhēng cháng shí, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄕˊ, 正长石 / 正長石] orthoclase KAlSi3O8 (rock-forming mineral, type of feldspar)
宝藏[bǎo zàng, ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ, 宝藏 / 寶藏] precious (mineral) deposits; (budd.) the treasure of Buddha's law
辉石[huī shí, ㄏㄨㄟ ㄕˊ, 辉石 / 輝石] pyroxene (family of rock-forming minerals); augite
金红石[jīn hóng shí, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ, 金红石 / 金紅石] rutile (mineral form of titanium oxide TiO2)
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)

mineral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアミネラル[, akuamineraru] (n) mineral water (wasei
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
地震探鉱[じしんたんこう, jishintankou] (n) seismic mineral exploration
岩絵の具;岩絵具[いわえのぐ, iwaenogu] (n) natural mineral pigments
探鉱[たんこう, tankou] (n) mineral exploration
無機質[むきしつ, mukishitsu] (n) (1) inorganic matter; mineral matter; (adj-na) (2) cold; inhuman; robotic
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer
鉱床学[こうしょうがく, koushougaku] (n) study of mineral deposits; economic geology
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite)
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
白亜;白堊[はくあ, hakua] (n,adj-no) (1) (See 白墨) chalk (mineral); (2) white wall
石化[せっか, sekka] (n,vs) mineralization; mineralisation; petrifaction; fossilization; fossilisation
結石[けっせき, kesseki] (n,adj-no) calculus (concretion of minerals formed inside the body)
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P)

mineral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนินทรียวัตถุ[n. exp.] (aninsīyawat) EN: mineral matter FR:
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี[n. exp.] (jaophanakng) EN: mineral resources officer FR:
ขุมทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (khumsap tāi) EN: mineral ressources FR:
ความหนาแน่นของกระดูก[n. exp.] (khwām nānae) EN: bone mineral density ; bone density FR:
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
กรดแร่[n. exp.] (krot raē) EN: mineral acid FR:
น้ำมันแร่[n. exp.] (nāmman raē) EN: mineral oil FR: huile minérale [f]
น้ำแร่[n. exp.] (nāmraē) EN: mineral water FR: eau minérale [f]
น้ำตาลแร่ธรรมชาติ[n. exp.] (nāmtān raē ) EN: mineral sugar FR:
แร่[n.] (raē) EN: mineral ; ore ; mineral ore FR: minéral [m] ; minerai [m] ; minéraux [mpl]
แร่เชื้อเพลิง[n. exp.] (raē cheūaph) EN: mineral fuels FR:
แร่ดินเหนียว[n. exp.] (raē dinnīo) EN: clay mineral FR:
แร่โลหะ[n. exp.] (raē lōha) EN: metallic mineral FR: minerai métallique [m]
แร้ปฐมภูมิ[n. exp.] (raē pathomm) EN: primary mineral FR:
แร่ทุติยภูมิ[n. exp.] (raē thutiya) EN: secondary mineral FR:
ทรัพยากรธรณี[n.] (sapphayākøn) EN: underground resource ; mineral resource FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
ทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (sap tāidin) EN: underground resources ; mineral resources FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
วงจรของธาตุ[n. exp.] (wongjøn khø) EN: mineral cycle FR:
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phū) EN: exclusive prospecting license for minerals FR:
ฮอร์โมนมิเนราโลคอร์ติคอยด์[n. exp.] (hǿmōn miner) EN: mineralocorticoids FR:
นักแร่วิทยา[n. exp.] (nak raēwitt) EN: mineralogist FR: minéralogiste [m]
ป้ายทะเบียน[v. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk m) EN: number plate ; license plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แผ่นป้ายทะเบียนรถ ; แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (phaenpāi th) EN: licence plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แร่ธาตุ[n.] (raēthāt) EN: minerals ; ore FR: minéraux [mpl]
แร่วิทยา[n.] (raēwitthayā) EN: mineralogy FR: minéralogie [f]
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: registration plate ; number plate FR: plaque minéralogique [f] ; plaque d'immatriculation [f] ; plaque [f]
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ[n. exp.] (udom pai dū) EN: rich in minerals FR: riche en minéraux

mineral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Schwefelgehalt {m} | Schwefelgehalt bei Mineralölensulphur content | sulphur content for mineral oils
Bad {n}; Mineralquelle
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device
Mineral {n} | Mineralien
Mineralaufbereitung {f}mineral processing
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat
Mineralisation {f}; Mineralisierung
Mineralocorticoid {n} [chem.]mineralocorticoid
Mineraloge {m}mineralogist
Mineralogie {f}mineralogy
Mineralquelle {f}mineral spring
Mineralsalz {n}mineral salt
Mineralwasser {n}mineral water; minerals
mineralisch {adv}minerally
mineralogisch {adv}mineralogically
Heilquelle {f}mineral spring
Entsalzung {f}demineralization; desalting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mineral
Back to top