ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wickedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wickedness*, -wickedness-

wickedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wickedness (n.) ความโหดร้าย See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม Syn. devilishness, viciousness, vileness Ops. righteousness, virtuousness
English-Thai: HOPE Dictionary
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชั่วช้า (n.) wickedness See also: badness, immorality, depravity Syn. ความต่ำช้า
ความชั่วช้า (n.) wickedness See also: badness Syn. ความเลวทราม Ops. ความดี
ความต่ำช้า (n.) wickedness See also: badness Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า Ops. ความดี
ความเลวทราม (n.) wickedness See also: badness, immorality, depravity Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And God saw that the wickedness of man was great in the earth...พระเจ้าทรงเห็นถึงความชั่วร้ายของมนุษย์ ที่ครองความเป็นใหญ่ในโลกนี้
* I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin * * my name is pearl * * and I love you * * the best way I know how ** I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin *
"against spiritual wickedness in high places."ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว ในสถานฟ้าอากาศ"
You weep for mercy when you've lived lives of wickedness and pride.คุณร้องขอความเมตตา เมื่อลูกอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายและโอหัง
The wickedness is not just in them.ความชั่วไม่ได้มีเเค่พวกเขา
He showed you the wickedness of man and knew you would not look away.พระองค์แสดงให้ท่านเห็นความเลวของมนุษย์ และรู้ว่าท่านมองข้ามไป
What you saw was the wickedness and evil that laid beneath it.ที่คุณเห็น... คือความเลวร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ล่าง
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน
Men alone are quite capable of every wickedness."มนุษย์เองสามารถ ทำสิ่งโหดร้ายนั้นได้เองอยู่แล้ว"
And I aim to cure you of your wickedness.และเพื่อรักษาคุณจากความชั่วร้ายของคุณ.
The Princess was well aware of his remorseless wickedness.เจ้าหญิงรับรู้ดีถึง ความโหดเหี้ยมของเขา
So that wickedness...- เพื่อให้ความโหดร้ายนั้น ...

wickedness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, 恶德 / 惡德] wickedness; evil behavior

wickedness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness
曲悪[きょくあく, kyokuaku] (n) wickedness
卑陋[ひろう, hirou] (adj-na,n) low rank; wickedness; vulgarity
姦悪;奸悪[かんあく, kan'aku] (adj-na,n) (1) wickedness; (2) wicked person
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster

wickedness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
ความชั่วช้า[n.] (khwām chūac) EN: wickedness ; depravity FR:
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrā) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
ความเลวทราม[n.] (khwām lēosā) EN: wickedness FR:
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamch) EN: wickedness ; vileness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wickedness
Back to top