ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groundless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groundless*, -groundless-

groundless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groundless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ Syn. baseless, causeless
English-Thai: HOPE Dictionary
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
English-Thai: Nontri Dictionary
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
groundlessไร้เหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลวไหล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. ไม่มีมูล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
โคมลอย (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
ไม่มีมูล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. เหลวไหล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's just a groundless rumor.รึว่ามันจะเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่จริง
That's just groundless rumor.นั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าน่ะ
You cannot convict a person based on innuendo or groundless accusations.คุณไม่อาจลงโทษบุคคล ด้วยความรู้สึกประชดประัชันได้ หรือจากข้อกล่าวหา ที่แสนจะเลื่อนลอย
That's a crazy, groundless accusation.กล่าวหาผมได้ไร้เหตุผลสิ้นดี

groundless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, 莫须有 / 莫須有] groundless; baseless

groundless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根も葉も無い噂[ねもはもないうわさ, nemohamonaiuwasa] (n) groundless rumor; groundless rumour
根拠のない[こんきょのない, konkyononai] (adj-i) baseless; groundless
根無し[ねなし, nenashi] (n) rootless; groundless
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
空説[くうせつ, kuusetsu] (n) groundless rumor or story (rumour)
虚説[きょせつ, kyosetsu] (n) groundless rumor; groundless rumour
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P)

groundless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
กุ[adj.] (ku) EN: made up ; unfounded ; baseless ; groundless FR: infondé
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) EN: groundless ; unfounded ; baseless ; blank ; vague ; indefinite FR: vague ; imprécis
พกลม[adj.] (phoklom) EN: groundless FR: mensonger
เปล่า ๆ ปลี้ ๆ = เปล่าๆ ปลี้ๆ[adj.] (plāo-plāo p) EN: groundless FR:
ปราศจากหลักฐาน[adj.] (prātsajāk l) EN: groundless FR: sans fondement ; infondé
ไร้เหตุผล[adj.] (rai hētphon) EN: groundless ; illogical FR: sans fondement ; illogique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groundless
Back to top