ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*awful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น awful, -awful-

*awful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awful (adj.) น่ากลัว See also: น่าสะพรึงกลัว Syn. terrible, dreadful, appalling
awful (adj.) แย่มาก See also: ไม่น่าพอใจ Syn. terrible, disagreeable
awfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. poorly, horribly, badly
godawful (adj.) โหดร้าย (คำสแลง) See also: น่ากลัว
lawful (adj.) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย Syn. legal
lawfully (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. de jure
unlawful (adj.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ผิดกฎหมาย Syn. illegal Ops. lawful
unlawfulness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, illicitness Ops. legality, lawfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal,illicit,lawless
English-Thai: Nontri Dictionary
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
ฉิบหาย (adv.) awfully See also: extremely Syn. มาก
ถูกกฎหมาย (v.) be lawful See also: be legal, be licit, be legitimate Ops. ผิดกฎหมาย
นอกสมรส (adj.) unlawful See also: illegal, illicit, illegitimate Syn. นอกกฎหมาย
มฤจฉาชีพ (n.) unlawful occupation Syn. มิจฉาชีพ
มิจฉาชีพ (n.) unlawful occupation
ร้ายมาก (adj.) awful See also: terrible, dreadful
ร้ายมาก (v.) be awful See also: be terrible, be dreadful Syn. ร้ายกาจ
สะเทือนขวัญ (adj.) awful See also: dreadful, awesome, fearful Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว
เต็มที (adv.) awfully See also: extremely, very Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน
เหลือร้าย (adj.) awful See also: terrible, dreadful Syn. ร้ายมาก
เหลือร้าย (v.) be awful See also: be terrible, be dreadful Syn. ร้ายมาก, ร้ายกาจ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (adv.) unlawfully See also: illegally, wrongfully
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่
Maybe something awful happened to him.บางทีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว เกิดขึ้นกับเขา
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้
I have the most awful feeling that nobody really knows... what is going on or what we're up to...{\cHFFFFFF}I have the most awful feeling that nobody really knows... {\cHFFFFFF}what is going on or what we're up to...
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต
Is that awful enough for you?มันเลวร้ายมากพอสำหรับคุณรึยัง
She must've thought I had something awfully contagious.หล่อนคงมีความคิดว่า ฉันคงเป็นโรตติดต่อร้ายแรงบางอย่าง.
You've had an awful time, darling.คุณได้มีเวลาอันยิ่งใหญ่ที่รัก

*awful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 合法] lawful; legitimate; legal
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 不法] lawless; illegal; unlawful

*awful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P)
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P)
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P)
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P)
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully

*awful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay k) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhan) EN: unlawful detention FR:
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
ขัดต่อกฎหมาย[adj.] (khat tø kot) EN: unlawful FR: illégal
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กลุ้มอกกลุ้มใจ[v.] (klum-okklum) EN: feel depressed ; feel awful FR: avoir le cafard ; avoir des idées noires
กรอบเกรียบ[adv.] (krøpkrīep) EN: severely ; awfully FR:
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือร้าย[adj.] (leūarāi) EN: awful FR: terrible
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
ไม่ชอบ[adj.] (mai chøp) EN: unlawful ; wrongful FR:
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) EN: Oh no! ; How awful! ; you should not have done it FR: Zut !
มฤจฉาชีพ[n.] (maritchāchī) EN: unlawful occupation FR:
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful FR:
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mi chøp dūa) EN: illegal ; unlawful FR:
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
รกใจ[adj.] (rokjai) EN: annoying ; awful FR:
รู้สึกไม่สบาย[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: feel bad ; feel awful FR:
สะบั้น[X] (saban) EN: an awful lot ; like anything ; like a house afire FR:
แสนจะ[adv.] (saēn ja) EN: awfully ; exceedingly FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะเทือนขวัญ[adj.] (satheūoen k) EN: horrifying ; awful FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully FR: à mourir
เต็มกำลัง[adv.] (tem kamlang) EN: awfully ; with all one's strength ; with all one' s might ; at full capacity ; to one's utmost ; as hard as possible FR:

*awful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *awful*
Back to top