ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illegitimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illegitimate*, -illegitimate-

illegitimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegitimate (adj.) นอกสมรส
illegitimate (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard, fatherless
illegitimate (adj.) ซึ่งผิดกฎหมาย See also: ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegal, illicit Ops. legal
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ)
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ) See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน
illegitimate offspring (n.) บุตรนอกกฎหมาย See also: ลูกนอกกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
English-Thai: Nontri Dictionary
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกกฎหมาย (adj.) illegitimate See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน Ops. ถูกกฎหมาย
ลูกนอกกฎหมาย (n.) illegitimate child
ลูกนอกสมรส (n.) illegitimate child Syn. ลูกนอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ (n.) illegitimate child See also: bastard, love child
นอกกฎหมาย (v.) be illegitimate See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย
It's been a cool * Your orders are coming from a illegitimate governmentหน้าด้านจริง ๆ* คำสั่งของคุณมาจาก รัฐบาลที่ทำผิดกฏหมาย
Especially when it comes to an illegitimate child.โดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกนอกสมรส
We heard you're the illegitimate son of the superintendent, huh?? ผู้ปกครองของลูกค้าประจำของเรา
Lynette Scavo was busy meeting her husband's illegitimate daugher.ลินเน็ท สกาโว ยุ่งอยู่กับการพบ ลูกนอกสมรสของสามีของเธอ
IS THAT FEY SOMMERS' ILLEGITIMATE DAUGHTER,นั่นใช่ลูกนอกสมรส ของเฟย์ ซอมเมอร์รึเปล่านะ
You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras.You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras.
Of your illegitimate daughter,ของลูกสาวนอกกฏหมายของคุณ
Claire Bennet, his illegitimate daughter.แคลร์ เบนเน็ต ลูกสาวนอกสมรส
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย
His illegitimate son...?บุตรนอกสมรสของเขา... ?
I hear he is your illegitimate son.ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรสของท่าน

illegitimate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, 非婚生] born out of wedlock; illegitimate

illegitimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair

illegitimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ลูกนอกสมรส[n. exp.] (lūk nøk som) EN: illegitimate child FR:
ไม่ชอบธรรม[adj.] (mai chøptha) EN: unfair ; injust ; illegitimate FR: injuste
นอกกฎหมาย[adj.] (nøkkotmāi) EN: illegal ; illicit ; illegitimate FR: illégal
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate FR:
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illegitimate
Back to top