ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawful*, -lawful-

lawful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawful (adj.) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย Syn. legal
lawfully (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. de jure
English-Thai: HOPE Dictionary
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
English-Thai: Nontri Dictionary
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกกฎหมาย (v.) be lawful See also: be legal, be licit, be legitimate Ops. ผิดกฎหมาย
นอกสมรส (adj.) unlawful See also: illegal, illicit, illegitimate Syn. นอกกฎหมาย
มฤจฉาชีพ (n.) unlawful occupation Syn. มิจฉาชีพ
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
มิจฉาชีพ (n.) unlawful occupation
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (adv.) unlawfully See also: illegally, wrongfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต
I, Joanie, take you, Charles, as my lawful husband.ฉันโจนนี่ ขอรับคุณ ชาร์ล เป็นสามีที่รักของฉัน
I, Samantha Jane Lockwood... take you, Clayton Beresford, Jr... take you, Clayton Beresford, Jr... to be my lawful wedded husband... to be my lawful wedded husband... to have and to hold... to have and to hold...-ฉัน ซาแมนธา เจน ลอควูด -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์ -ยินดีรับ เคลย์ตัน เบเรสฟอร์ด จูเนียร์
People want access to societal order more than lawful order.คนต้องการสิทธิ์ในการเข้าเป็นระเบียบ ในสังคม มากกว่าระเบียทางกฎหมาย
"for it thinks all things are lawful for itself and all things are possible."เพราะมันคิดว่า ทุกอย่างถูกต้องสำหรับมัน และทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้"
But unfortunately, I'm going to have to charge you all with escaping lawful custody.ผมต้องจับพวกคุณทุกคน ข้อหาที่หนีออกจากเรือนจำ
I am your son and lawful heir.ข้าคือลูกชายและ ทายาทโดยชอบธรรมของท่าน
Impeding a lawful investigation.ที่ขัดขวางการสืบสวนตามกฎหมาย
This is a lawful arrest. If you resist, you will be shot.นี่เป็นการจับกุมตามกฎหมาย ถ้าคุณขัดขืน คุณจะโดนยิง
"intervene and interfere in the lawful apprenticeship"แทรกแซงและก้าวก่าย ในการฝึกงานตามกฎหมาย
What is a lawful apprenticeship, Lieutenant?การฝึกงานตามกฎหมายคืออะไร ผู้หมวด
How much for me to buy back this here lawful apprenticeship, huh?เท่าไหร่ที่ผมซื้อคืนได้ การฝึกงานตามกฎหมายนี้เหรอ

lawful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 不法] lawless; illegal; unlawful
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 合法] lawful; legitimate; legal

lawful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P)
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P)
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P)

lawful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay k) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
ถูกกฎหมาย[v.] (thūk kotmāi) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate FR:
ถูกกฎหมาย[adj.] (thūk kotmāi) EN: lawful ; legal FR: légal
ถูกต้องตามกฎหมาย[adj.] (thūktǿng tā) EN: legal ; rightful ; lawful ; legitimate FR: légal ; légitime
วิสามัญฆาตกรรม[n.] (wisāmankhāt) EN: lawful homicide ; justifiable homicide FR:
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhan) EN: unlawful detention FR:
ขัดต่อกฎหมาย[adj.] (khat tø kot) EN: unlawful FR: illégal
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ไม่ชอบ[adj.] (mai chøp) EN: unlawful ; wrongful FR:
มฤจฉาชีพ[n.] (maritchāchī) EN: unlawful occupation FR:
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful FR:
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mi chøp dūa) EN: illegal ; unlawful FR:
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit ; smuggled ; unlawful FR: illégal ; illicite

lawful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawful
Back to top