ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legality*, -legality-

legality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legality (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legalityความถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The charges against the accused are as follows... that he did knowingly, and in full aware this legality of his action... but use the Petrunas Charm in the presence of a muggle.ข้อกล่าวหาคือเขากได้กระทำอย่างจงใจ ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว ว่าเป็นการผิดกฏหมาย
The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash.กฏหมายที่ MNU กำลังใช้เพื่อขับเอลี่ยนช่างง่ายเหมือนปกปิดบางอย่างไว้
That's all the legality we need.นั่นคือความชอบด้วยกฎหมายที่เราต้องการ
Legality notwithstanding, why would someone willingly keep these animals as pets?ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำไมบางคนถึงตั้งใจเก็บ สัตว์พวกนี้ไว้เป็นสัตว์เลี้ยง
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any ""
I arranged a number of operations of... questionable legality.ฉันมีงานที่ไม่ค่อยถูกกับกฎหมายนิดหน่อย.
Secretary Lee, as far as the yacht party is concerned, is there a problem with its legality?เลขาลี ปาร์ตี้เรือยอร์ชนี่มันเกี่ยวกับปัญหานี้เหรอ เราทำมันถูกกฏหมายเปล่า?
Don't tell me about legality.อย่า อย่ามาบอกฉันเรื่องกฏหมาย
And as for the legality,และเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
You're concerned about the legality.คุณเป็นห่วงเรื่องกฏหมาย

legality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P)
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
法的[ほうてき, houteki] (adj-na,n) legality; (P)
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality
適法[てきほう, tekihou] (adj-na,n,adj-no) legality; (P)
非違[ひい, hii] (n) illegality

legality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อกำหนดกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot k) EN: legality FR:
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwāmchøp d) EN: righteousness ; legality ; legitimacy FR:
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøpt) EN: righteousness ; legality ; legitimacy ; equity FR: légitimité [f]
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thukt) EN: legality ; legitimacy ; validity FR: légalité [f]
นิติธรรม[n.] (nititham) EN: legal principle ; principle of law ; legality ; legitimacy FR: principe légal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legality
Back to top