ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awful*, -awful-

awful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awful (adj.) น่ากลัว See also: น่าสะพรึงกลัว Syn. terrible, dreadful, appalling
awful (adj.) แย่มาก See also: ไม่น่าพอใจ Syn. terrible, disagreeable
awfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. poorly, horribly, badly
English-Thai: HOPE Dictionary
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
English-Thai: Nontri Dictionary
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้ายมาก (adj.) awful See also: terrible, dreadful
สะเทือนขวัญ (adj.) awful See also: dreadful, awesome, fearful Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว
เหลือร้าย (adj.) awful See also: terrible, dreadful Syn. ร้ายมาก
ฉิบหาย (adv.) awfully See also: extremely Syn. มาก
เต็มที (adv.) awfully See also: extremely, very Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน
ถูกกฎหมาย (v.) be lawful See also: be legal, be licit, be legitimate Ops. ผิดกฎหมาย
นอกสมรส (adj.) unlawful See also: illegal, illicit, illegitimate Syn. นอกกฎหมาย
มฤจฉาชีพ (n.) unlawful occupation Syn. มิจฉาชีพ
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
มิจฉาชีพ (n.) unlawful occupation
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
ร้ายมาก (v.) be awful See also: be terrible, be dreadful Syn. ร้ายกาจ
เหลือร้าย (v.) be awful See also: be terrible, be dreadful Syn. ร้ายมาก, ร้ายกาจ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (adv.) unlawfully See also: illegally, wrongfully
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่
Maybe something awful happened to him.บางทีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว เกิดขึ้นกับเขา
I have the most awful feeling that nobody really knows... what is going on or what we're up to...{\cHFFFFFF}I have the most awful feeling that nobody really knows... {\cHFFFFFF}what is going on or what we're up to...
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ
Is that awful enough for you?มันเลวร้ายมากพอสำหรับคุณรึยัง
You've had an awful time, darling.คุณได้มีเวลาอันยิ่งใหญ่ที่รัก
Awful pretty. Awful pretty.อันยิ่งใหญ่สวย อันยิ่งใหญ่สวย
I haven't felt this awful since we saw that Ronald Reagan film.ฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาตั้งแต่ เราดูหนังโรนัลด์ เรแกนนั่นแล้ว
The Americans dropped an awful bomb on Japan.ชาวอเมริกันทิ้งระเบ- ิดอันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
This is an awful bomb.นี่เป็นระเบิดอันยิ่งใหญ่

awful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 不法] lawless; illegal; unlawful
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 合法] lawful; legitimate; legal

awful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
合法[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) legal; lawful; legality; (P)
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P)
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P)
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession
適法行為[てきほうこうい, tekihoukoui] (n) legal (lawful) act
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P)
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully

awful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
กลุ้มใจ[v. exp.] (klum jai) EN: be depressed ; feel depressed ; be worried ; worry ; feel awful ; be downcast FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กลุ้มอกกลุ้มใจ[v.] (klum-okklum) EN: feel depressed ; feel awful FR: avoir le cafard ; avoir des idées noires
เหลือร้าย[adj.] (leūarāi) EN: awful FR: terrible
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
รกใจ[adj.] (rokjai) EN: annoying ; awful FR:
รู้สึกไม่สบาย[v. exp.] (rūseuk mai ) EN: feel bad ; feel awful FR:
สะบั้น[X] (saban) EN: an awful lot ; like anything ; like a house afire FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะเทือนขวัญ[adj.] (satheūoen k) EN: horrifying ; awful FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant
วิรูป[adj.] (wirūp) EN: awful FR:
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่จริง[X] (yaē jing) EN: damm ; dammit ; how awful ; terrible FR:
แย่เลย[X] (yaē loēi) EN: that's awful FR: terrible
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)
ยอดแย่[adj.] (yøt yaē) EN: awful FR:
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay k) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful ; righteous FR: légitime
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhan) EN: unlawful detention FR:
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
ขัดต่อกฎหมาย[adj.] (khat tø kot) EN: unlawful FR: illégal
กรอบเกรียบ[adv.] (krøpkrīep) EN: severely ; awfully FR:
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือร้าย[adv.] (leūarāi) EN: super ; awfully ; terribly FR: terriblement
ไม่ชอบ[adj.] (mai chøp) EN: unlawful ; wrongful FR:
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) EN: Oh no! ; How awful! ; you should not have done it FR: Zut !
มฤจฉาชีพ[n.] (maritchāchī) EN: unlawful occupation FR:
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful FR:
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mi chøp dūa) EN: illegal ; unlawful FR:

awful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awful
Back to top