ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illicit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illicit*, -illicit-

illicit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illicit (adj.) ผิดกฎหมาย See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) Syn. illegal, prohibited, unlawful Ops. lawful, legal
illicit lover (n.) ชู้รัก Syn. concubine
illicitness (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illegality Ops. legality
illicitness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
English-Thai: Nontri Dictionary
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถื่อน (adj.) illicit See also: illegal, unlawful Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nakajima has illicit sexual relations with her boyfriendนากาจิม่ามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายกับแฟนของเธอ
I'm just starting to feel like we're having an illicit affairรู้สึกเหมือนกับ เรากำลังลอบเป็นชู้กันยังไงไม่รู้
I'd have to smuggle you in as illicit goods.คงต้องลักลอบเข้าไป เหมือนสินค้าผิดกฎหมาย
"All students will submit to questioning" "about activities illicit suspicions"."นักเรียนทุกคนจะต้องต้องคำถาม"
I've never partaken in any illicit drugs myself.ผมไม่เคยใช้ยาผิดกฎหมายกับตัวเอง
An f.b.i. agent who had an illicit affair with her partner, a man who turned out to be a traitor.เจ้าหน้าที่f.b.i. ที่แอบคบกับคู่หูตัวเอง, ชายที่เปลี่ยนไปเป็นผู้ทรยศ.
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท
How do we frame a question about Cambodia, about the illicit bombing of Cambodia?เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี เป็นการระเบิดกัมพูชา ที่ผิดศีลธรรมจรรยาดีมั้ย
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่
The creature, Peter, is not an illicit narcotic at all.สัตว์โลกนี้ ปีเตอร์ มันไม่ใช่ยาเสพติด ผิดกฎหมายอะไรหรอก
This is your 35th attempt to illicit an emotional response from me.นี่นับเป็นครั้งที่ 35 แล้วนะ ที่นายพยายามจะยั่วยุอารมณ์ของฉัน
About two years ago, we began receiving correlated intelligence regarding the illicit activities of a bank based out of Luxembourg the International Bank of Business and Credit.ซักสองปีก่อน,เราเริ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่า มีการไหลเวียนของเงินที่ไม่ปกติผ่านธนาคารนอกลักเซมเบิร์ก ธนาคารเพื่อธุรกิจและการค้ำประกันระหว่างประเทศหรือIBBC

illicit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 不正当竞争 / 不正當競爭] unfair competition; illicit competition
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, 暧昧 / 曖昧] illicit; shady; ambiguous

illicit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison
密売[みつばい, mitsubai] (n,vs) smuggling; bootlegging; illicit trade; (P)
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse

illicit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
นอกกฎหมาย[adj.] (nøkkotmāi) EN: illegal ; illicit ; illegitimate FR: illégal
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
เรื่องชู้สาว[n. exp.] (reūang chūs) EN: illicit romantic liaison FR: liaison (amoureuse) [f]
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit ; smuggled ; unlawful FR: illégal ; illicite
วันต่อต้านยาเสพติด ; วันต่อต้านยาเสพติดโลก[n. prop.] (Wan Tøtān Y) EN: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking FR:

illicit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzarbeit {f}illicit work
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illicit
Back to top