ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนโยน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนโยน*, -อ่อนโยน-

อ่อนโยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนโยน (adj.) gentle See also: tender, soft Syn. สุภาพ, นุ่มนวล
English-Thai: HOPE Dictionary
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
feminine(เฟม'มะนิน) adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง,คล้ายผู้หญิง,อ่อนแอ,อ่อนโยน. -n. คำที่เป็นเพศหญิงในทางไวยากรณ์., See also: femininely adv. feminineness n.
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine,
outh(คูธ) adj. นิ่วนวล,อ่อนโยน,มีมารยาทคุ้นเคย
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม,ส่วนที่นิ่ม,ความนิ่ม,ความนิ่มนวล,ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!,หยุด,ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...
soften(ซอ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นนิ่ม,กลายเป็นอ่อนลง,กลายเป็นอ่อนโยน,กลายเป็นละมุนละไม
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
suavity(สวา'วิที) n. ความกลมกล่อม,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความสุภาพ., See also: suavities ความมีมารยาท ความสุภาพ., Syn. suaveness
svelte(สเวลท,สเฟลทฺ) adj. ยาวเรียว,สูงโปร่ง,อรชรอ้อนแอ้น,สภาพ,เรียบร้อย,อ่อนโยน
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก
willowy(วิล'โลอี) adj. อ่อนโยน,ว่าง่าย,สอนง่าย,เต็มไปด้วยต้นหลิว,อรชร,เพรียวลม,ระหง
English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
complaisant(adj) อารีอารอบ,อ่อนโยน,สุภาพ,ละมุนละม่อม
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
debonair(adj) สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีเสน่ห์,น่ารัก
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย
mild(adj) อ่อนโยน,เบา,จืด,อ่อน,ไม่ฉุน,ไม่ขม,ไม่แรง
mildness(n) ความอ่อนโยน,ความเบา,ความจืด,ความอ่อน,ความไม่ฉุน
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย
pliant(adj) ดัดได้,ว่าง่าย,เชื่อง่าย,หัวอ่อน,อ่อนโยน
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
suave(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ละมุนละไม,กลมกล่อม
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม
subtle(adj) อ่อนโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอียด,ลึกลับ
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
womanly(adj) เหมือนหญิง,อย่างผู้หญิง,อ่อนโยน,นิ่มนวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
benevolently (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. tenderly
gentle (adj.) อ่อนโยน See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี Syn. diplomatic, polite Ops. untactful, blunt
gently (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. benevolently, tenderly
kind (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ Syn. agreeable, gentle Ops. aggressive
kindly (adj.) อ่อนโยน See also: อย่างนุ่มนวล Syn. pleasant, mild, tender Ops. aggressive
mild (adj.) อ่อนโยน See also: สุภาพ, ถ่อมตัว Syn. easygoing
pigeon-livered (adj.) อ่อนโยน See also: ถ่อมตัว, นิ่มนวล
soft (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา Syn. adjustable, adaptable, weak Ops. stubborn
suave (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม Syn. bland, charming, smooth, polite
svelte (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, เรียบร้อย Syn. suave, polished, sleek
tender (adj.) อ่อนโยน See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย Syn. affectionate, sympathetic Ops. cruel
tenderly (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. benevolently
mitigate (vi.) ทำให้อ่อนโยนขึ้น Syn. extenuate, palliate Ops. exacerbate
politeness (n.) ความสุภาพอ่อนโยน See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม Syn. courtesy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be nice, affable, pleasant.พูดดีๆ อ่อนโยน สนุกๆ
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
Husbands should be like Kleenex, soft, strong, and disposable.สามีควรเป็นเหมือนคลีเน็กซ์ อ่อนโยน เข้มแข็ง และทิ้งได้ง่าย
"And a sweet, gentle, pleading, innocent,""ดวงใจอันอ่อนหวาน อ่อนโยน บริสุทธิ์"
Not sensitive or caring or sweet. Be everything you're not.ที่ไม่อ่อนไหว อ่อนโยน อ่อนหวาน ที่ไม่ใช่คนแบบคุณ
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม
I really wanted to go through with it, Will.คุณมีมารยาท, อ่อนโยน และ
Aristocratic, suave, cool, sweet, and has sexy looks. Like that?คุณป็นผู้ดี อ่อนโยน แสนเท่ห์ อ่อนหวาน เซ็กซี่ อะไรประมาณนั้น
Suave. I might as well just get Greer to come back.อ่อนโยน ผมอาจจะต้องให้เกรียร์กลับมา
Be gentle with me, please...อ่อนโยนกับเดี๊ยนหน่อยนะฮ้า
Gentle, I promise. - No. Please.อ่อนโยนฉันสัญญา ฉบับที่กรุณา.
Such tenderness between us...อ่อนโยนดังกล่าวระหว่างเรา ...
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี
And him, he's suave.และเขาเป็นอ่อนโยน ต่อไป.
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค
OK, I'm gonna go see her... I just... I gotta be smooth, cool, confident.โอเค ข้าจะไปพบนางล่ะ ข้าจะต้องอ่อนโยน เท่ห์ และมั่นใจ
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม
See that he's comfortable. Just a second, fellas. Of course!ดูแล้วเขาอ่อนโยน ขอเวลาหน่อยนะเด็ก แน่นอน!
Well, that's because you're such a sweet, gentle...นั่นเพราะเธอเป็นคนอ่อนหวาน อ่อนโยน
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ?
You got to look with soft eyes.แต่ถ้าคุณมองด้วยสายตาอ่อนโยน
I wholeheartedly hate your kind.ฉันเกลียดความอ่อนโยนของนายสุดขั้วหัวใจเลย
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
Your penis is so cute and nice to my pussyน้องชายของเขาน่ารัก เเละ อ่อนโยนต่อน้องหนูของฉัน
A gentle big fish which could swallow you in an instant.ดูอ่อนโยน ใหญ่มหึมา แต่กลืนกินคุณได้ในพริบตา
The first and most important lesson is to be gentle.ที่สำคัญอันดับแรกนั้น เราจะต้องเรียนรู้ถึงความอ่อนโยน
... stepup. Givehim anice bow.ให้เขานำหน้า แสดงความเคารพเขาอย่างอ่อนโยน
Iron Fist: powerful yet delicate. Topnotch!หมัดไหมเหล็ก อ่อนโยนแข็งกล้า เป็นสุดยอดของหมัดมวย
Like a soft violet lightเป็นดั่งแสงสว่างที่อ่อนโยน
Like a soft violet light...เป็นดั่งแสงสว่างที่อ่อนโยน
Your sleeping face on Yume Islandฉับพลันเธอก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน ด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวล
He's clearly a tender loving thing.เห็นได้ชัดเขา อ่อนโยนต่อทุกสิ่ง .
This gentle girl She sees no wrongสายน้อยที่อ่อนโยนคนนี้ เธอไม่เห็นความผิดพลาดใดๆ
Nobu-san, I had no idea you were so sentimental. Call it my "new leaf."โนบุซัง ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นคนอ่อนโยน เรียกมันว่า"ใบไม้ใบใหม่"
If they are amiable, they have no minds of their own.ถ้าพวกเขาอ่อนโยน พวกเขาคงไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง
If only my family was as nice and cosy as yours.ถ้าครอบครัวของฉันอ่อนโยนเหมือนพวกแกก็จะดี
"because any kindness would have made it harder""เพราะถ้าอ่อนโยนแล้ว จะทำให้ไม่อยากจากกัน"
Strong but tender,เข้มแข็ง แต่ อ่อนโยน
All I need is a firm look from you, then my love would have meaning.ฉันต้องการแค่เพียง สายตาที่อ่อนโยนของเธอ เพราะคำว่ารักนั้นมีความหมายกับฉันมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนโยน
Back to top