ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blunt*, -blunt-

blunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blunt (adj.) ทื่อ See also: ไม่คม, ทู่ Syn. dull, unsharped Ops. sharp
blunted (adj.) ทื่อ Syn. blunt, dulled, unsharpened Ops. sharp
bluntly (adv.) ขวานผ่าซาก See also: พูดเถรตรง Syn. frankly
English-Thai: HOPE Dictionary
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
English-Thai: Nontri Dictionary
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blunted affect; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bluntมน [การแพทย์]
Bluntly Tapered Endปลายป้าน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ (adj.) blunt Syn. ทู่ Ops. แหลม
ทื่อ (adj.) blunt See also: dull Syn. เท่อ, ทู่ Ops. คม
มู่ทู่ (v.) blunt See also: obtuse, dull, unsharpened, pointless Syn. ป้าน, ไม่แหลม, ไม่คม, ทื่อ, ทู่ Ops. แหลม, ไม่ป้าน
เท่อ (adj.) blunt See also: dull-witted, obtuse, inactive, slow, dull, unsharpened, unpointed Syn. ทื่อ, โง่, ทึ่ม
โฉ่งฉ่าง (adj.) blunt See also: churlish, rude, unmannerly Syn. เปิดเผย
ไม่คม (v.) blunt See also: obtuse, dull, unsharpened, pointless Syn. ป้าน, ไม่แหลม, ทื่อ, ทู่ Ops. แหลม, ไม่ป้าน
ไม่แหลม (v.) blunt See also: obtuse, dull, unsharpened, pointless Syn. ป้าน, ไม่คม, ทื่อ, ทู่ Ops. แหลม, ไม่ป้าน
โผง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก
โผงผาง (adv.) bluntly See also: directly, forthrightly, outspokenly Syn. ขวานผ่าซาก, โผง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน
That's tracker's smoke. It will blunt our sense of smell.นั่นคือติดตามเว็บไซต์นั้นมีควันของ มันจะเปิดเผยความรู้สึกของเราที่มีกลิ่นเหม็น
Look, just get any blunt objects together.เธกเธฑเธ™เธžเธนเธ”เธ–เธนเธเนเธฅเน‰เธง
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ
I apologize for the blunt delivery.ขอโทษที่ผมพูดโพล่งออกมา
He had a blunt force trauma.เขามีบาดแผลจากวัตถุไม่มีคม
He's the blunt instrument.เขาเป็นเครื่องมือทื่อๆ
This girl died from blunt trauma, most likely blows to the head and face.ยัยนี่เสียชีวิตเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่หัวและใบหน้า
VICTIM WAS STRUCK MULTIPLE TIMES WITH A BLUNT OBJECT. SIGNS OF PENETRATION, FLUIDS.อยากจะบอกได้ว่าเป็นอาการของคนร้าย หรือเป็นข้อความระบายความโกรธ
Bailey is blunt and direct and doesn't over teach, and Sloan..เบลีย์หนักแน่น ตรงไปตรงมา และสโลน...
Sure. The blunt fact of the matter is... this administration has just suffered some terrible losses, and we need help.ได้สิ. ความจริงที่เกิดขึ้น
The five miners that died were all killed... by the blunt force of a pickaxe, not the cave-in.เพื่อที่จะเก็บ สงวนอากาศไว้ หลักฐานได้บ่งบอกว่า แฮร์รีฆ่าแต่ละคนด้วยพลั่ว

blunt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
[tū, ㄊㄨ, 秃 / 禿] bald; blunt
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 惷] blunt; stupid; to wiggle (of worms)
浅露[qiǎn lù, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 浅露 / 淺露] blunt; direct (i.e. not tactful)
[gěn, ㄍㄣˇ, 艮] blunt; tough; chewy
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 蠢] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 钝 / 鈍] blunt; stupid
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding
[gěng, ㄍㄥˇ, 鲠 / 鯁] blunt; fish bones; unyielding
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, 坦率] frank (discussion); blunt; open
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不客气 / 不客氣] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it

blunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハナナガスズメダイ[, hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus)
蝉海老[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus)
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse
ずけずけ[, zukezuke] (adv) (on-mim) bluntly
ストレート[, sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P)
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj-na,n) curt; blunt; brusque; (P)
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ...
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp,adj-i) thick; dull (blunt); viscous
削ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See 削ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut
沖鱛[おきえそ;オキエソ, okieso ; okieso] (n) (uk) bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops); snakefish
無愛想;不愛想[ぶあいそう;ぶあいそ, buaisou ; buaiso] (adj-na,n) unsociability; bluntness
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake
突慳貪;突っ慳貪[つっけんどん, tsukkendon] (adj-na) (uk) blunt; curt; brusque
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)

blunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มู่ทู่[adj.] (mūthū) EN: rounded ; bulbous ; blunt FR:
ป้าน[adj.] (pān) EN: obtuse ; blunt FR: obtus
พูดขวานผ่าซาก[v. exp.] (phūt khwān ) EN: be blunt FR:
สึก[v.] (seuk) EN: be worn away ; be worn down ; be abraded ; blunt FR:
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse FR: émoussé ; épointé
เท่อ[adj.] (thoē) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed FR: innocent
ทู่[adj.] (thū) EN: blunt ; dull ; unsharpened FR:
ตู้[adj.] (tū) EN: blunt ; dull FR:
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
งูบอ [n. exp.] (ngū bø) EN: blunt-headed slug snake ; blunt-headed tree snake FR:
งูกินทากหัวโหนก [n. exp.] (ngū kin thā) EN: Blunt-headed Slug Snake ; Blunt-headed Tree Snake FR:
นกพงนาพันธุ์จีน[n. exp.] (nok phong n) EN: Blunt-winged Reed Warbler ; Blunt-winged Warbler FR: Rousserolle de Swinhoe [f] ; Rousserolle champêtre [f]
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
ตายด้าน[v.] (tāidān) EN: be insensitive ; be blunted FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out ; dented ; broken ; blunted ; battered ; damaged ; wrecked FR: endommagé

blunt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stumpf {adj} | stumpfer | am stumpfstenblunt | blunter | bluntest
Stumpfheit {f}bluntness
stumpf {adv}bluntly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blunt
Back to top