ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smooth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smooth*, -smooth-

smooth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smooth (adj.) เรียบ See also: ราบ, แบนเรียบ Syn. flat, plane, level
smooth (adj.) ราบรื่น See also: ไม่มีปัญหา
smooth away (phrv.) ทำให้แบน See also: ทำให้แผ่ออก
smooth away (phrv.) ขจัด See also: กำจัด, ทำให้หมดไป
smooth back (phrv.) ทำให้เรียบ
smooth down (phrv.) ทำให้แบน See also: ทำให้เรียบ
smooth in (phrv.) ทำให้เรียบ See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน Syn. iron out
smooth on (phrv.) ทำให้เรียบ See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน Syn. iron out, smooth in
smooth out (phrv.) ทำให้แบน Syn. iron out
smooth out (phrv.) ทำให้หลุดพ้นปัญหา See also: แก้ปัญหา
smooth over (phrv.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้ผ่อนคลาย
smooth over (phrv.) ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว See also: ทำให้ลดน้อยลง Syn. gloss over, slough over, slur over
smooth-tongued (adj.) พูดคล่อง
smoothen (vt.) ทำให้เรียบ Syn. even, flatten, level
smoother (vi.) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก See also: ทำให้หายใจลำบาก Syn. squelch, suffocate
smoother (vt.) ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก See also: ทำให้หายใจลำบาก Syn. squelch, suffocate
smoothie (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) Syn. flatterer
smoothly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly Ops. slowly
English-Thai: HOPE Dictionary
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt.,vi. = smooth (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smoothราบเรียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ฝนตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp
แทงตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp Syn. ฝนตะไบ
ราบเรียบ (adj.) smooth See also: flat, even, level
เกลา (v.) smooth See also: trim, polish, hew, scrape Syn. เหลา, โกน, ถาก
เกลี้ยง (adj.) smooth See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten Syn. สะอาด, หมดจด Ops. ด่าง
เกลี้ยงเกลา (adj.) smooth See also: clear, even, clean, unblemished Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง
เตียน (v.) smooth See also: be flat, be even, be level Syn. โล่ง
เนียน (adj.) smooth See also: tender, delicate Syn. เรียบ Ops. ขรุขระ, หยาบกร้าน
เรียบ (adj.) smooth See also: even, plain, level Ops. ขรุขระ
เลี่ยน (v.) smooth See also: be flat, be even, be level Syn. โล่ง, เตียน
ราบเรียบ (adv.) smoothly See also: flatly, evenly, levelly Ops. ขรุขระ
อย่างราบรื่น (adv.) smoothly Syn. อย่างสะดวก
อย่างสะดวก (adv.) smoothly
เจื้อย (adv.) smoothly See also: continually, freely, fluently Syn. คล่อง
โดยระเบียบเรียบร้อย (adv.) smoothly See also: neatly, in good condition
โดยเรียบร้อย (adv.) smoothly See also: neatly, in good condition Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
กระยึกกระยัก (adv.) not smoothly See also: roughly
ความฝืด (n.) unsmoothness Ops. ความลื่น
ฝืด (v.) unsmooth Syn. ขัด, แน่น, ติดขัด Ops. ลื่น, คล่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was the stone very smooth like a rock from a sacred river?หินเป็นอย่างราบรื่นเหมือนหินจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์?
Well, a little bit of smooth talking, a little bit more money. Your money.ใช้วิธีพูดนิ่ม ๆ และใช้เงินเพิ่มขึ้นหน่อย ก็เงินของคุณน่ะ
That kind of smooth interlacing from place to place?มีเส้นเรียบทับผ่านกัน จากอีกที่สู่อีกที่
You better hope you're as smooth as you think you are, Verona.หวังว่านายจะหวานเหมือนปากละกันนะ เวโรนา
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ
Hold on... Why would guys want silky smooth skin?ยังเคร่งครัดกับบาร์ชี่เหมือนเดิมนะ ยัยบ้าอำนาจ
You will become as silky smooth as an egg!เจ้าหมวกฟางและคนอื่นถูกจับตัวไปแล้ว
What's all the noise? What? The Silky Smooth Skin Soap?สองพี่น้องอันตรายนำตัวไปให้เจ้าแล้วใช่ไหม
The smooth flavor of a chili is found on the outside part.รสอันนุ่มนวลของพริก อยู่ที่ภายยอก
It's not like a smooth descent, it's a crash landing.ไม่ได้ตกลงมาแบบราบเรียบ มันคือการปะทะของพื้นดิน
Let's make sure it's a smooth transition.Let's make sure it's a smooth transition.
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น

smooth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, 流畅 / 流暢] flowing (of speech, writing); smooth and easy
油嘴滑舌[yóu zuǐ huá shé, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˊ, 油嘴滑舌] glib; oily-mouthed and smooth talking
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, 圆润 / 圓潤] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice)
平滑肌[píng huá jī, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ, 平滑肌] smooth muscle (anat.); non-striated muscle
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, 八面玲珑 / 八面玲瓏] be smooth and slick (in establishing social relations)
圆滑[yuán huá, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 圆滑 / 圓滑] smooth and evasive; slick and sly
光面内质网[guāng miàn nèi zhì wǎng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, 光面内质网 / 光面內質網] smooth endoplasmic reticulum
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, 安稳 / 安穩] smooth and steady
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
匀溜[yún liu, ㄩㄣˊ ㄌㄧㄡ˙, 匀溜 / 勻溜] even and smooth
[tǎn, ㄊㄢˇ, 坦] flat; open-hearted; level; smooth
平滑[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, 平滑] flat and smooth
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, 光滑] glossy; sleek; smooth
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
[rùn, ㄖㄨㄣˋ, 润 / 潤] smooth; moist
顺溜[shùn liu, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡ˙, 顺溜 / 順溜] orderly; tidy; smooth
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 抿] purse up (lips); to smooth
[yù, ㄩˋ, 熨] reconciled; smooth
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, 冰沙] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino
平整[píng zhěng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ, 平整] smooth; level; to level off; to flatten (remove bumps)
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, 平稳 / 平穩] smooth; steady
[lì, ㄌㄧˋ, 悧] smooth; active; clever; sharp
[chàng, ㄔㄤˋ, 畅 / 暢] smooth; fluent; joyful; happy
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, 滑溜] smooth; slippery; sticky
滑溜溜[huá liū liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄡ, 滑溜溜] smooth; slick; slippery; glossy
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered

smooth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch
スムーズシェーディング[, sumu-zushie-deingu] (n) {comp} smooth shading
スムーズスクロール[, sumu-zusukuro-ru] (n) {comp} smooth scroll
スムーズハンマーヘッド;スムーズ・ハンマーヘッド[, sumu-zuhanma-heddo ; sumu-zu . hanma-heddo] (n) smooth hammerhead (Sphyrna zygaena, species of hammerhead shark)
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
佞者[ねいしゃ, neisha] (n) smooth talker; crafty person
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion
取り繕う;取繕う[とりつくろう, toritsukurou] (v5u,vt) to temporize; to temporise; to smooth over
執り成す;取り成す;執成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s,vt) to mediate; to intervene; to smooth
大歯団扇海老[おおばうちわえび;オオバウチワエビ, oobauchiwaebi ; oobauchiwaebi] (n) (uk) smooth fan lobster (Ibacus novemdentatus)
掻き均す[かきならす, kakinarasu] (v5s,vt) to smooth out
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
撫で下ろす;撫で下す[なでおろす, nadeorosu] (v5s) (See 胸を撫で下ろす) to stroke down; to smooth down
撫で付ける;撫でつける[なでつける, nadetsukeru] (v1,vt) to comb down; to smooth down
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P)
縵面[なめ, name] (n) (arch) (See 銭・ぜに・1) smooth unlettered back surface of an old "zeni" coin
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific)
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
スムージー[, sumu-ji-] (n) smoothie
スムーズハウンド;モトホシザメ[, sumu-zuhaundo ; motohoshizame] (n) smooth-hound (Mustelus mustelus, houndshark found in the Eastern Atlantic and Mediterranean)
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P)
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

smooth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบหน้าเกลี้ยง[n. exp.] (bainā klīen) EN: smooth face FR:
บวบกลม [n. exp.] (būap klom) EN: smooth luffa FR:
ฟังก์ชันปรับเรียบ[n. exp.] (fangchan pr) EN: smooth function FR:
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
เจีย[v.] (jīa) EN: smooth FR:
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klām neūa r) EN: smooth muscle FR:
เกลา[v.] (klao) EN: finish ; smooth ; polish FR: finir
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten FR: lisse ; uni ; plan
เกลี้ยงเกลา[adj.] (klīengklao) EN: smooth and clear ; unblemished ; spotless ; spick and span FR:
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
กุกะ[adj.] (kuka) EN: rugged ; jagged ; rough ; uneven ; not smooth FR:
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
ละมุนละม่อม[adj.] (lamun lamǿm) EN: smooth ; gentle FR:
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: glossy ; smooth FR: lisse ; poli
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply FR: caresser
ไม่ขม[adj.] (mai khom) EN: smooth FR:
มีประสิทธิภาพ[adj.] (mī prasitth) EN: efficient ; effective ; smooth FR: efficace
มีรสชาติดี[adj.] (mī rotchāt ) EN: smooth FR:
นาบ[v.] (nāp) EN: press down ; flatten ; smooth out FR:
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
งอนง้อ[v.] (ngøn-ngø) EN: reconcile ; try to smooth things over FR:
เนียน[adj.] (nīen) EN: smooth ; fine ; delicate ; clean FR:
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อนนุ่ม[adj.] (øn num) EN: soft ; smooth FR: tendre ; souple ; mou
ผิวเกลี้ยง[n. exp.] (phiu klīeng) EN: clear complexion ; smooth clear skin FR:
พูดคล่อง[v. exp.] (phūt khlǿng) EN: be a smooth talker ; be a good talker FR:
ปรับพื้น[v. exp.] (prap pheūn) EN: level the ground ; smooth ; even ; flatten FR: égaliser
ราบ[adj.] (rāp) EN: flat ; level ; plain ; even ; smooth FR: plat ; nivelé
ราบรื่น[adj.] (rāpreūn) EN: untroubled ; smooth FR:
ราบเรียบ[v.] (rāprīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface FR: avoir une surface lisse
ราบเรียบ[adj.] (rāprīep) EN: tranquil ; smooth FR:
เรียบ[adj.] (rīep) EN: smooth ; even ; flat ; plain FR: uni ; égal ; lisse
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สม่ำเสมอ[adj.] (samamsamoē ) EN: smooth ; even ; level ; regular ; uniform ; well-distributed FR: régulier ; égal ; uniforme
เสมอ[adj.] (samoē ) EN: smooth ; even FR:
สัณห์[adj.] (san) EN: smooth ; young ; gentle ; delicate FR:
เส้นโค้งเรียบ[n. exp.] (sen khōng r) EN: smooth curve FR:

smooth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Druck {m} | Druck ausüben auf | gleichmäßiger Druckpressure | to put pressure on | smooth and continuous pressure
Schlawiner {m}smooth operator [coll.]
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk
glatte Straßenoberfläche {f}smooth road

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smooth
Back to top