ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polite*, -polite-

polite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polite (adj.) สุภาพ See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม Syn. courteous, mannerly, respectful Ops. rude, uncivil
polite (adj.) ซึ่งได้รับการอบรมมา See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา Syn. cultivated, cultured, refined
polite term (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. softened expression
politely (adv.) อย่างสุภาพ See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม Syn. courteously, gently, graciously
politeness (n.) ความสุภาพอ่อนโยน See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม Syn. courtesy
English-Thai: HOPE Dictionary
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พับเพียบ (v.) sit squat on the floor in a polite attitude See also: sit with legs folded back to one side
สุภาพ (adj.) polite See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. ก้าวร้าว
สุภาพอ่อนโยน (adj.) polite See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย
สุภาพเรียบร้อย (adj.) polite See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน
เสงี่ยม (adj.) polite See also: genteel, mannerly, well-mannered Syn. สงบเสงี่ยม
คำสุภาพ (n.) polite word See also: refined words, refined expression
สุภาพ (adv.) politely See also: courteously, respectfully, civilly Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. ก้าวร้าว
กิริยาดี (n.) politeness See also: courteousness
อัชฌาสัย (n.) politeness See also: courteousness Syn. กิริยาดี
การล่วงมารยาท (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การละเมิดประเพณี
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
ตึงตัง (adj.) impolite See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered
ทะลึ่งตึงตัง (adv.) impolitely See also: impertinently
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
วะ (end.) word used at the end of a statement among friends but not politely
สุภาพ (v.) be polite See also: be gentle Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน Ops. หยาบคาย
หยาบ (adj.) impolite See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough Syn. หยาบคาย, กระด้าง
อัชฌาจาร (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
เรียบร้อย (v.) be polite See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered Syn. สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're always polite to meพวกเขาสุภาพกับฉันเสมอ
I want you to be polite to herฉันอยากให้คุณสุภาพกับเธอ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I beg pardon." What are you so polite about?"ฉันขอโทษ". สิ่งที่เป็นคุณเพื่อให้สุภาพเกี่ยวกับ?
It's not polite to point!มันไม่สุภาพที่จะชี้!
It's not very polite to try to make other people feel stupid.แม่ว่ามันไม่ค่อยสุภาพเลย ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเหมือนคนโง่
It was better to be polite and call the lawyer.สุภาพไว้จะดีกว่า และเรียกทนาย
Now, let's all be polite and give whatever it is up there... a nice, big Andy's-room welcome.ตอนนี้ เราจะขึ้นไปด้วยความเป็นมิตร และ อะไรก็ตามที่อยู่บนนั้น... ใหญ่สักแค่ไหน เราต้องให้การต้อนรับห้องของ แอนดี้
And I suppose you think it's polite to steal people's clothes?And l suppose you think it's polite to steal people's clothes?
Yes, he does! He's just too polite to say he does. - Aren't you, Matthew?มันเอา มันแค่สุภาพเกินจะพูดตรงๆ
He's English. He's too polite to say it.เขาเป็นคนอังกฤษ\เขาสุภาพเกินกว่าจะพูดออกมา
I was only trying to be polite and make friends.อย่า.. /ฉันพยายามทำตัวสุภาพ และเป็นมิตรกับคุณแล้วนะ
But my friend Andrew made this, and he doesn't even cook for his boyfriends, so the least you can do is try and be polite and eat it.แอนดริว เพื่อนของผมเป็นคนทำัมัน แต่ไม่เคยแม้ปรุงให้แฟนเค้ากินเลย อย่างน้อยคุณควรจะมีมารยาท .... และกินมันซะ
She's a very close friend of mine Be polite to her SureShe's a very close friend of mine Be polite to her
I never met him but he seems polite and has a strange taste with clothes and furnitureฉันไม่เคยพบเขาเลย แต่เขาดูเหมือนสุภาพ และเค้ามีรสนิยมแปลกๆ ทั้งเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์

polite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, 奉申贺敬 / 奉申賀敬] polite congratulations (i.e. on a greeting card)
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 套话 / 套話] polite talk; conventional greetings
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, 套语 / 套語] polite set phrases
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, 客套] polite greeting; courtesy (in words)
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 老人家] polite term for old woman or man
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 谦恭 / 謙恭] polite and modest
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 拙] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 有礼貌 / 有禮貌] courteous; polite; politeness
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, 和气 / 和氣] friendly; polite; amiable
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, 老头儿 / 老頭兒] old man (often impolite)
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, 客客气气气 / 客客氣气氣] politely; extremely deferential
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 客气 / 客氣] polite
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, 殷勤] politely; solicitously; eagerly attentive
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, 斯文] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, 老伯] uncle (polite form of address for older male)
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不客气 / 不客氣] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.

polite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P)
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome!
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail
です[, desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P)
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
老公[ろうこう, roukou] (n) polite address for elderly nobleman
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na,n) overly polite; excessively polite; polite to a fault
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite)
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely)
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please
スカポライト[, sukaporaito] (n) scapolite
ポライトネス[, poraitonesu] (n) politeness
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P)
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P)
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
御足労[ごそくろう, gosokurou] (n) (polite term for) inviting another to one's home
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
礼節[れいせつ, reisetsu] (n) decorum; propriety; politeness
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
聞き頂く;聞きいただく[ききいただく, kikiitadaku] (v5k) to ask (politely)
至れり尽くせり;至れり尽せり;至れりつくせり[いたれりつくせり, itareritsukuseri] (adj-no,exp) very polite; most gracious
輩;原;儕[ばら, bara] (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts)
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P)

polite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำสุภาพ[n. exp.] (kham suphāp) EN: polite word FR: mot poli [m]
กิริยาวาจาเรียบร้อย[n. exp.] (kiriyā wājā) EN: polite behaviour ; polite behavior (Am.) FR:
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle ; be courteous FR: être poli ; avoir de l'éducation
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; refine person ; polite people ; gentlemen FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]
สุวภาพ[adj.] (suwaphāp) EN: polite FR:
วลีสุภาพ[n. exp.] (walī suphāp) EN: polite phrase FR: formule de politesse [f]
อัชฌาสัย[n.] (atchāsai) EN: politeness FR:
เด้อ[part.] (doē) EN: [polite particle added to the end of a sentence] FR:
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]
เจ้าขา[X] (jaokhā) EN: [polite affirmative word used by a woman] FR:
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: impoliteness FR:
คะ[adv.] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question] FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขร๊ะ[adv.] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative] FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ขาดความสุภาพ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: FR: manquer de politesse
ขาดความสุภาพ[adj.] (khāt khwām ) EN: impolite FR: impoli
ขาดสัมมาคารวะ[v. exp.] (khāt sammāk) EN: FR: manquer aux règles de la politesse
ขี้จาบ[adj.] (khī jāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt ; vulgar ; mean FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
คร่ะ[X] (khra [= kha) EN: [politeness marker ] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[adv.] (khrap [= kh) EN: [politeness marker] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพ[n.] (khwām suphā) EN: gentleness ; tenderness FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphā) EN: well-mannered politeness FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour ; behavior (Am.) ; act ; deportment ; verb FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f] ; manières [fpl]
กิริยาดี[n. exp.] (kiriyā dī) EN: politeness ; good manners FR: bonnes manières [fpl]
ละมุนละม่อม[adv.] (lamun lamǿm) EN: ently ; tenderly ; softly ; politely ; smoothly ; mildly FR:
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī māra) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite ; rude FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude FR:
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทะลึ่งตึงตัง[adj.] (thaleungteu) EN: impolite FR:
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
วะ[part.] (wa) EN: [informal and impolite particle placed at the end of a phrase or sentence, usually a question, to indicate familiarity] FR:

polite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höflich (zu) {adj} | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite
unhöflich jdm. gegenüber {adj}impolite to sb.
Politesse {f} | Politessen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polite
Back to top