ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palliate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palliate*, -palliate-

palliate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palliate (vt.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย Syn. alleviate, vindicate, justify
English-Thai: HOPE Dictionary
palliate(แพล'ลิเอท) vt. ทำให้บรรเทา, See also: palliation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palliate
Back to top