ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระงับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระงับ*, -ระงับ-

ระงับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระงับ (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยับยั้ง, หยุด Ops. กำเริบ
ระงับข้อพิพาษ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ตกลงความ
ระงับอารมณ์ (v.) restrain See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb
ระงับเลือด (v.) stop bleeding Syn. ห้ามเลือด
ระงับใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ
ระงับไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ล้มเลิกไป
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
chloroformn. ยาสลบหรือระงับความรู้สึกชนิดหนึ่ง
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe
muffler(มัฟ'เฟลอะ) n. ผ้าพันคออย่างหนา,สิ่งที่ใช้อุดหรือระงับเสียง,เครื่องอุดหรือเก็บเสียง
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
procaine(โพรเคน',โพร'เคน) n. ยาระงับความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ใช้เฉพาะแห่งหรือผ่านทางไขสันหลัง
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress
quench(เควนชฺ) vt. ดับ,ทำให้หมด,ระงับ,ทำให้เย็นลงทันทีโดยการจุ่มลงในของเหลว,ปราบ,เอาชนะ, See also: quenchable adj. quencher n.
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.
rein(เรน) n. บังเหียน,เชือกบังเหียน,วิธีการควบคุม,เครื่องนำ vt.,vi. ดึงบังเหียน,ระงับ,หยุดยั้ง,บังคับ,ควบคุม, Syn. restraint,check
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
stonewallvt.,vi. สกัด,ยับยั้ง,ระงับ,ต้าน. n. กำแพงหิน,อุปสรรค
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้,บังคับไว้ไม่ได้,ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain
English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
extinguish(vt) ดับ,ทำให้สิ้น,ยุติ,ระงับ,เลิก
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
smother(vi,vt) ระงับ,กลั้น,อุดจมูก,กลบ,คลุ้ง
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analgesic๑. ยาระงับปวด๒. ไม่รู้เจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisepsisการระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisepticสารระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extinguishmentความระงับสิ้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedative๑. ยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ temperantia]๒. -ระงับ, -ทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
survival actionsคดีที่ไม่ระงับไปเพราะการตายของผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analgesiaการระงับปวด [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antinauseant Vomitingยาระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน [การแพทย์]
Antiperspirant Creamครีมระงับเหงื่อ [การแพทย์]
Antiphlogisticsยาระงับบวม [การแพทย์]
Antisepsisการฆ่าเชื้อโรค, การระงับเชื้อ [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antitussive Agentsยาแก้ไอ, ยาระงับการไอ [การแพทย์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Extinguishment of debtsการระงับหนี้ [TU Subject Heading]
Inhibitยับยั้ง การยับยั้ง ระงับ [การแพทย์]
moratoriumประกาศพัก/ระงับชั่วคราว [การทูต]
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
unsettled disputeข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuage (vt.) ระงับ See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง Syn. lessen, allay, relieve
deny (vt.) ระงับ See also: ยับยั้ง, อดกลั้น Syn. refuse, contradict, forswear
refrain from (phrv.) ระงับ See also: ยับยั้ง Syn. forbear from, withhold from
stop (vt.) ระงับ See also: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน Syn. hinder, impede, prevent
take away (phrv.) ระงับ See also: ยับยั้ง Syn. go away, go off
withhold (vi.) ระงับ See also: ยับยั้ง, ไม่อนุมัติ Ops. give, granted
withhold (vt.) ระงับ See also: ยับยั้ง, ไม่อนุมัติ Syn. hold back, keep back, restrain Ops. grant
quench (vt.) ระงับ (ความกระหายน้ำ, ความปรารถนา) See also: ทำให้หายอยาก
squelch (vt.) ระงับ (คำสแลง) See also: สกัด, ทำให้เงียบ Syn. silence
quell (vt.) ระงับ (อารมณ์) See also: ห้าม Syn. calm, quiet
discontinued (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, nonactive Ops. continued
nonactive (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, discontinued Ops. continued
suspended (adj.) ระงับอยู่ชั่วคราว See also: หยุดอยู่ชั่วคราว Syn. inoperative, nonactive, discontinued Ops. continued
refrain (vi.) ระงับไว้ See also: กลั้นไว้ Syn. avoid, cease
refrain (vt.) ระงับไว้ See also: ยับยั้ง
waive (vt.) ระงับไว้ชั่วคราว
abeyance (n.) การระงับไว้ชั่วคราว See also: การหยุดพักชั่วคราว Syn. pause
anesthetic (n.) ยาระงับความรู้สึก See also: ยาชา
insuppressible (adj.) ซึ่งไม่สามารถระงับได้ See also: ซึ่งเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้ Syn. irrepressible Ops. suppressible
methadone (n.) สารเสพย์ติด คล้ายมอร์ฟีนช่วยระงับปวดได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, so if you must, you may unload your usual rain of hellfire on me once this ordeal is over, but until we prevail,ใช่ ดังนั้น คุณต้อง คุณ จะ ระงับ การเกลียดผมเข้าใส้ออกไปซะก่อน เมื่อ อุปสรรคนี้จบลง หรือจนกระทั่ง เรา เหนือกว่า
Suspend all meal service on flights out of Los Angeles.ระงับการบริการอาหารบน เที่ยวบินที่ออกจากลอส แองเจลิส
Disable link on my mark.ระงับการเชื่อมต่อได้
Keep the plane at the gate. We need to check every passenger.ระงับการเดินทาง เราต้องตรวจผู้โดยสารทุกคน
Suspending him?ระงับการเรียนเขา ใช่ไหม
Master your fear. Remember the mission.ระงับความกลัว จำภารกิจไว้
U.S. soldiers are being deployed with renewed conflicts in the Middle East,ระงับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
For your rage.ระงับความเกรี้ยวกราดของคุณ
It would be wise to stop.ระงับความโกรธของเจ้าซะ
Harness your fury, Agent Walker.ระงับความโกรธหน่อยเจ้าหน้าที่วอล์คเกอร์
What do you mean they prevented the sale?ระงับบิลงั้นเหรอ หมายความว่าไง
Calm our nerves?ระงับประสาทนิดๆหน่อยๆ
We shut down the 7 train in and out of Willets Point already.ระงับรถไฟที่วิลเล็ทส์ พ้อยส์แล้ว
Cancel Angelo's clearance at VSI.ระงับรหัสผ่านของแอนเจโลซะ
Pull yourself together, man. And I thought you were the crazy one.ระงับสติอารมณ์หน่อย ผมคิดว่าเขาคงบ้าไปเองแน่
Just put the plan on holdระงับแผนทุกอย่างเอาไว้ก่อน
You'd have better luck dancing away the plague.ระงับโรคอื่นยังมีโชคเสียยิ่งกว่า
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค
I'll be back in a minute. Hold all takeoffs.เดี๋ยวผมมานะ ระงับการบินขึ้นทุกลำ
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย?
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ
It'll help with the ache.อะไรนี่ ระงับความปวด
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
I'll give you quarter-grain bottles of morphine for the pain.ผมจะให้มอร์ฟีน 1/4 เกรนระงับปวด
Have the airport stop all flights with Foreign Ministry or American officials on their passenger lists.ให้สนามบินระงับเที่ยวบิน ขอชื่อเจ้าหน้าที่ของอเมริกาที่มากับเที่ยวบิน
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง
I got you. - It's okay. I need a sedative here, now!-ผมต้องการยาระงับประสาทเดี๋ยวนี้
Dad, pull yourself together.พ่อ ระงับอารมณ์หน่อยพ่อ
Asano's mother will go to the school and contest the suspension decisionคุณแม่ของอาซาโนะจะไปที่โรงเรียน และตัดสินใจระงับเรื่องนั้น
A single round won't kill you, but silver prevents transformation.ยิงครั้งเดียวมันฆ่าคุณไม่ได้,แต่ซิลเวอร์จะระงับการกลายร่าง
So if you're here to test my loyalty... you succeed only in testing my patience.เรื่องความภักดีข้าคงผ่าน แต่การระงับโทสะนี่ไม่แน่ เปล่าเลย ข้าไม่ได้มาทดสอบท่านหรอก
We have him on medication to control the pain.เราให้ยาเขา / เพื่อระงับความเจ็บปวด
Revenge can be devastating.เวรระงับด้วยการไม่จองเวร
The wedding is offพี่จะระงับการแต่งงานของพี่
All 12 flights have been cancelledทั้ง 12 เที่ยวบินถูกระงับหมด
We will handle flight re-assignments at Counter 3ได้ถูกระงับ เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปวน
We have to get to Australia!หมายความว่ายังไง ระงับเที่ยวบิน
You got to be on tranquilizers to deal with a bitch like that.แกไม่ใช้ยาระงับประสาทคงอยู่กับยัยนี่ไม่ได้
The police put a freeze on our business, they figured that it was a drug front.ตำรวจสั่งระงับกิจการของเรา มันหาว่ามันเป็นกิจการบังหน้าเพื่อค้ายา

ระงับ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระงับ
Back to top