ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conciliate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conciliate*, -conciliate-

conciliate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conciliate (vt.) ทำให้เป็นมิตร Syn. pacify, make friendly
English-Thai: HOPE Dictionary
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม

conciliate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate FR:
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røir) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony FR:
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conciliate
Back to top