ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prevent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prevent*, -prevent-

prevent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prevent (vt.) ขัดขวาง See also: กัน, กีดขวาง Syn. preclude, forestall
prevent from (phrv.) งดเว้นจาก See also: ละเว้นจาก Syn. hinder from, keep from
preventative (n.) การป้องกัน Syn. safeguard, protection
prevented (adj.) ซึ่งกีดขวาง Syn. obviated, stopped
prevention (n.) การป้องกัน See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน Syn. stoppage, arresting
preventive (adj.) เกี่ยวกับการป้องกันโรค See also: ซึ่งป้องกัน Syn. precautionary, defensive
preventive (n.) ยาป้องกัน See also: สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค,ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน,สิ่งป้องกัน,มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
preventive maintenancepreventive maintenance, การบำรุงรักษาแบบป้องกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำบัด (v.) prevent See also: avert Syn. ขับไล่, ขจัด
เกียดกัน (v.) prevent See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน
กันกระแทก (v.) prevent something from bumping
การกัน (n.) prevention Syn. การป้องกัน
การป้องกัน (n.) prevention See also: precaution, safeguard, avoidance
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The other New York families will go along with anything to prevent war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กจะไปพร้อมกับสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม
This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister from having the pleasure of seeing you at Pemberley today.จากเรื่องโชคร้ายที่เกิดขึ้นนี้ ผมเกรงว่า... จะต้องป้องกันความพออกพอใจที่น้องสาวผม จะได้เจอกับคุณที่เพมเบอร์ลี่วันนี้
And Wickham will kill him for sure, unless you can prevent it, brother!แล้ววิคแฮมก็จะฆ่าเขาแน่นอน นอกจากว่าพี่จะป้องกันมันไว้ พี่ชาย
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา
And how are you going to prevent her from speaking?How will you prevent her from speaking?
If we can do that, perhaps we can prevent them from ever reaching the city.ถ้าเราทำอย่างนั้นได้บางทีเราอาจจะปกป้อง ก่อนที่จะไปถึงในเมืองได้
And that was intended to prevent the states from taking away life liberty or property from black people as they had done for so much of our history.เจตนารมณ์คือป้องกันไม่ให้มลรัฐต่าง ๆ ปล้นเอาชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สินไปจากคนผิวดำ
We're looking at turnstiles that prevent fare beating.นี่คือประตูหมุน ที่ป้องกันการไม่ยอมซื้อตั๋วโดยสาร
Jane sued Fox under Florida's whistleblower statute which protects those who try to prevent others from breaking the law.ซึ่งคุ้มครองคนที่พยายามขัดขวาง ไม่ให้คนอื่นละเมิดกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลับเห็นว่า
By your definition, Kelvin, a real scientist's objective would be to prevent man from progress.ตามคำนิยามของคุณ เคลวิน นักวิทยาศาสตร์ก็คือ ผู้ขวางความก้าวหน้ามนุษย์
I'm trying to prevent a bloodbath here.ผมพยายามที่จะป้องกันการนองเลือดที่นี่
He stood in the shadows to prevent me from seeing his face."เขาปรากฏกายในความมืด ราวกับไม่ต้องการให้ใครเห็นใบหน้าเขา"

prevent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
[bì, ㄅㄧˋ, 毖] careful; prevent
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, 防疫] disease prevention; protection against epidemic
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay
卫生防疫[wèi shēng fáng yì, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄈㄤˊ ㄧˋ, 卫生防疫 / 衛生防疫] epidemic-prevention
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

prevent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo)
指名ドライバー[しめいドライバー, shimei doraiba-] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
指名運転者[しめいうんてんしゃ, shimeiuntensha] (n) designated driver (to prevent drunk driving)
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid)
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) {Buddh} sins (which prevent entry into bliss)
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo)
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off
遣らずの雨[やらずのあめ, yarazunoame] (exp) rain that starts to fall as though trying to prevent a guest from leaving
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P)
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P)
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] (n) {comp} preventive maintenance
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] (n) {comp} preventive maintenance
予防医学[よぼういがく, yobouigaku] (n) preventive medicine; prophylactic
予防医療[よぼういりょう, yobouiryou] (n) preventive medicine
予防注射[よぼうちゅうしゃ, yobouchuusha] (n) immunization; immunisation; shots; inoculation; preventive injection
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
危険防止[きけんぼうし, kikenboushi] (n) hazard prevention
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
地球温暖化防止[ちきゅうおんだんかぼうし, chikyuuondankaboushi] (exp) prevention of global warming
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control
抗壊血病[こうかいけつびょう, koukaiketsubyou] (n,adj-no) antiscorbutic; preventive against scurvy
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

prevent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขัดขวางไม่ให้[v. exp.] (khatkhwāng ) EN: prevent from FR:
เกียด[v.] (kīet) EN: prevent FR:
เกียดกัน[v.] (kīetkan) EN: prevent ; turn away ; obstruct FR:
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
ปัดป้อง[v. exp.] (pat pǿng) EN: fend off ; ward off ; prevent ; avert FR: prévenir
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ป้องกันการฆ่าตัวตาย[v. exp.] (pǿngkan kān) EN: prevent suicide FR: prévenir le suicide
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
สกัด[v.] (sakat) EN: stop ; intercept ; prevent FR: intercepter ; barrer
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
เชิงป้องกัน[adj.] (choēng pǿng) EN: preventive FR: préventif
เชิงรุก[adj.] (choēng ruk) EN: active ; proactive FR: préventif
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrung) EN: preventive maintenance: (PM) FR:
การกัน[n.] (kān kan) EN: prevention FR:
การควบคุมแบบป้องกัน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: preventive control FR: contrôle préventif [m]
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: fire prevention FR:
การป้องกันการฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: suicide prevention FR: prévention du suicide [f]
การป้องกันน้ำท่วม[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des inondations [f]
การป้องกันปัญหา[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des problèmes [f]
การป้องกันภัย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention FR: prévention du risque [m]
การป้องกันภัยพิบัติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes [f]
การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: FR: prévention des catastrophes naturelles [f]
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention of disease ; prophylaxis FR: prophylaxie [f] ; prévention des maladies [f]
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: accident prevention FR: prévention des accidents [f]
การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา[v. exp.] (kān pǿngkan) EN: prevention is better than cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: preventive maintenance FR:
การทำงานเชิงรุก[n. exp.] (kān tham ng) EN: FR: action de prévention [f]
การทูตเชิงป้องกัน[n. exp.] (kān thūt ch) EN: preventive diplomacy FR:
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir

prevent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallschutz {m}accident prevention
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention
Korrosionsmittel {n}corrosion inhibitor; corrosion preventative
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Störfallvorsorge {f}prevention of accidents
Unfallverhütung {f}prevention of accidents
Sicherheitsverwahrung {f}preventive detention
Sicherungsverwahrung {f}preventive detention
Verhütungsmaßnahme {f}preventive measure
vorbeugende Wartung {f}preventive maintenance
Gewässerschutz {m}water pollution control; prevention of water pollution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prevent
Back to top