ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดู*, -ดู-

ดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดู (v.) watch See also: look, glance, view, examine Syn. มอง, แล, เห็น, จ้อง, เพ่ง, แลดู, ชม, พิศ, แลดู
ดู (v.) see See also: observe, watch, look Syn. เฝ้า, คอยเฝ้า, คอยดู
ดู (aux.) try See also: check Syn. ลอง
ดู (aux.) seem
ดูกร (int.) Look here! See also: Here me! Syn. ดูก่อน, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
ดูกระจก (v.) look into the mirror
ดูก่อน (int.) Look here! See also: Here me! Syn. ดูกร, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
ดูงาน (v.) observe activities See also: inspect activities, study activities, make a study trip Syn. ศึกษางาน
ดูจะ (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูชะตา (v.) foretell See also: prophesy
ดูซิ (int.) Look here! See also: Here me! Syn. ดูก่อน, ดูรา, ดูแน่ะ
ดูซิ (int.) Look here! See also: Here me! Syn. ดูกร, ดูรา, ดูแน่ะ
ดูซิ (int.) look you! See also: look hear, hear me, listen to me Syn. ดูกร, ดูก่อน, ดูแน่ะ
ดู (v.) absorb Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดู (v.) suck See also: drink, imbibe Syn. สูบ, สูด, อัด
ดูดกลืน (v.) absorb Syn. ดูด, กลืน
ดูดซับ (v.) absorb See also: suck Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม (v.) absorb See also: suck up, soak up Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
ดูดดึง (v.) attract See also: suck, tug, pull in, haul in, draw in Syn. ดึงดูด, ดูด, ดึง Ops. ผลัก, ดัน
ดูดดื่ม (v.) impressively See also: deeply affected, absorbed mentally, absorbed emotionally Syn. ซาบซึ้ง, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม
ดูดนม (v.) suck up milk
ดูดน้ำ (v.) pump
ดูดบุหรี่ (v.) smoke See also: inhale, suck
ดูดยา (v.) smoke Syn. สูบบุหรี่
ดูดวง (v.) foretell See also: prophesy Syn. ดูชะตา
ดูดาย (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Ops. เอื้อเฟื้อ
ดูดี (v.) look good See also: have good appearance Ops. ดูไม่ดี, ดูแย่
ดูดเลือด (v.) suck blood
ดูตัว (v.) meet for the first time See also: have a look at for the first time
ดูถูก (adv.) disparagingly See also: insultingly Syn. ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูก (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูถูก (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด
ดูถูก (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน
ดูถูก (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. เหยียดหยาม
ดูถูก (v.) insult See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in contempt
ดูถูก (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
ดูถูก (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง
ดูถูก (v.) insult See also: affront Syn. เหยียด, หยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
absence without leaveดู A. W. O. L.
acetone bodiesดู ketone bodies
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
adhดูที่ antidiuretic hormone
alpha cellดูที่ islet cells
androgenic-actionดูที่ testosterone
astดูที่ SGOT
beta cellดูที่ islet cells
cardiographดูelectrocardiograph., See also: cardiographic adj.
chfดูที่ congestive heart failure
cliversดู cleavers
cortisoneดูที่ adrenal gland
ddxดูที่ dd
delta cellดูที่ islet cells
deoxycorticosteroneดูที่ adrenal gland
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
epiphysisดูที่ pineal body
exophthalamic goiterดูที่ hyperthyrodism
extendibleดูextensible
extravagancyดูextravagance
ghดูที่ gonadotropin hormone
glucocorticoid hormoneดูที่ adrenal gland
gravity meterดูgravimeter
greatauntดูgrandaunt
h.e.ดูhigh explosive,His (Her) Eminence
h.r.h.ดูHis (Her) Royal Highness
heavenly cityดูNew Jerusalem
hebrew calenderดูJewish calendar
hrดูที่ heart rate ดูที่ hour
hrhดูHis (Her) Royal Highness
hydrocortisoneดูที่ adrenal gland
i.q.ดูintelligence quotient
iqดูintelligence quotient
islets of langerhanดูที่ islet cells
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
orthostatic hypotensionดูที่ postural hypotension
rnaดูที่ ribonucleic acid
svดูที่ stroke volume
vasopressinดูที่ antidiuretic hormone
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดู
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดู
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
backbone(n) กระดูกสันหลัง
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
hibernal(adj) ในฤดูหนาว
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคาร
bony(adj) มีแต่กระดูก,มีกระดูกใหญ่,ผอม
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
suckleดูดนม [มีความหมายเหมือนกับ suck ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acetabulumเบ้าหัวกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achondroplasia; achondroplastyภาวะกระดูกอ่อนไม่เจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjective lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ดู procedural law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adsorbateสิ่งถูกดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู party aggrieved] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenorrheaภาวะขาดระดู, ภาวะขาดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amenorrhoea; amenorrhea; menostasia; menostasisภาวะขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ancestorบรรพบุรุษ [ดู progenitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANS (anterior nasal spine)เอเอ็นเอส (เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง [ดู nomination ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arytenoid cartilageกระดูกอ่อนแอริทินอยด์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspiration๑. การดูดออก๒. การสูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasternalข้างกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attain of majorityบรรลุนิติภาวะ [ดู come of age] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auricular cartilageกระดูกอ่อนใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Duodenal Atresiaดูโอดินัมตีบตัน [การแพทย์]
Duodenumดูโอดีนั่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
See "reference"ดูที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Absorbentทำหน้าที่ดูดซับ [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม [การแพทย์]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
ADHเอดีเอช, ดู antidiuretic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Air Pressure and Vacuum Pumpเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
AMเอเอ็ม, ดู amplitude modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vt.) ดู Syn. see
look (vt.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
look (vi.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
see (vt.) ดู See also: มอง, จ้องมอง, แล Syn. look at, view, gaze, pay attention to, stare
see (vi.) ดู See also: มอง, จ้องมอง, แล
watch (vi.) ดู See also: คอยดู, เฝ้าดู
watch (vt.) ดู See also: คอยดู, เฝ้าดู
q.v (abbr.) ดู (คำย่อของ quod vide) See also: โปรดดู
against (prep.) ดูขัดแย้งกับ See also: ดูขัดกับ
see below (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ
v.i. (abbr.) ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน) See also: คำย่อบอกให้ผู้อ่านดูคำอธิบายด้านล่างของหน้าหนังสือ Syn. see below
drag on (phrv.) ดูSee also: สูบ Syn. drag at, pull on
draw (vt.) ดู
suck (vt.) ดูSee also: ดูดด้วยปาก Syn. absorb, engulf, swallow
take up (phrv.) ดูSee also: ซึม, ซับ (น้ำ) Syn. sop up, suck in
wick (vt.) ดูด (ของเหลว)
sponge up (phrv.) ดูด/ซับด้วยฟองน้ำ
siphon off (phrv.) ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย Syn. siphon out
siphon out (phrv.) ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย
suck under (phrv.) ดูดข้างใต้ See also: สูบข้างใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
These two girls don't seem to think that wayดูเหมือนเด็กสาวสองคนนี้จะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ
You look like you got dumpedดูท่าเหมือนเธอจะถูกแฟนทิ้งมาอย่างนั้นแหล่ะ
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
It looks like there's something else you want from meดูเหมือนว่าเธอต้องการอะไรอย่างอื่นจากฉันอีก
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
It seems like we're back to normalดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
It seems like I'm talking to the wrong personดูเหมือนฉันจะพูดคุยไม่ถูกคนนะ
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
I have to go seeฉันต้องไปดู
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
He looks much younger than he isเขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
Come take a look at thisมาดูอะไรนี่สิ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
How do I look?ฉันดูเป็นไงบ้าง
Let's try that againมาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน
You know, sometimes I look at these gorgeous-looking chicks,คุณรู้ว่า บางครั้ง ดู ฉัน ที่ เหล่านี้ ลูกไก่ งดงาม ที่มอง
I can't, not when people are watching me.ฉัน ไม่สามารถ ไม่ได้ เมื่อคน ดู ฉัน
Look! Look! Look!ดู ดู ดูนี่ ดูนี่ เห็นมันมั้ย ไม่เหรอ มานี่เดี๋ยวนี้
He's a hippie!- ดู Gerry เขาฮิปปี้!
Look, look, look, look, Ma, Ma, Auntie Ying, Auntie Ying.ดู ดู ดู ดูสิครับ แม่ แม่ คุณป้าหยิง คุณป้าหยิง
Oh, no, no. No, no, no, no, no. Buzz, look, an alien!โอ้ ไม่ๆๆๆๆๆๆๆ บัซ, ดู นั่นเอเลี่ยน!
Look! Look! It's Woody and Buzz comin' up fast!ดู ดู วูดดี้ กับ บัซ กำลังมาอย่างเร็วมาก
Isn't he beautiful? Oh, bless him. Look, he knows his mummy.สวยจังเลยนะ โอ๊ย น่ารัก ดู รู้จักแม่ด้วย
One, two. Test. Test.2 เทสต์ เทสต์ ฟั ง ดู เป็ นไง?
Who got the gun now, huh?- ดู เป็นไง ใครมีปืนล่ะทีนี้ - ใครมีปืนๆ
But look at me. Look what I've done for her.แต่ดูฉันสิ ดู อะไรที่ฉันทำเพื่อเธอ
Look, if you don't believe us, look at the e-mails.ดูสิ ถ้าพวกเธอไม่เชื่อเรา ดู อีเมล์พวกนี้สิ
Oh, honey, look. Von Dutch.โอ้, น้ำผึ้ง, ดู ฟอนดัตช์
He's going south on Pont du Carrousel.เขากำลังไป พอน ดู คารัวเซล ทางทิศใต้
Well, which peg says its time for me to drink a 40 and watch Dr. Phil?แล้วหมุดตัวไหนคือเวลาพักจิบเบียร์ ดู "คุยคุ้ยข่าว" ของฉันล่ะ
All right, look, this is gonna be a little rough, okay?เอาล่ะ ดู มันอาจจะหยาบคายนิดหน่อยนะ เอโค
Kyung Nam Doo, right?คยอง นัม ดู (Kyung Nam Doo), .ใช่มั๊ย ?
Here, watch that clamp.อยู่นี่ ดู clamp ไว้
Show this to the editor. Tell him to check his source next time.เอานี่ให้ บ.ก. ดู ทีหลังบอกให้เขา ตรวจสอบแหล่งข่าวด้วย
You're going to kill yourself, please don't do this to yourself, please look what happened last time, look...นายจะฆ่าตัวตายชัด ๆ อย่าทำอย่างนี้ ได้โปรด ดู ครั้งสุท้ายสิ ว่า เป็นไง ดู...
See him? Look, over there.เห็นไหม ดู ตรงนั้นไง
Got it; Got it; Look, look!ได้แล้ว ได้แล้ว ดู ดู
Joanne, when I was little, I wore a Scooby-Doo mask to school... for a whole month because I thought I was ugly.โจแอน ตอนที่ฉันยังเด็กน่ะ ฉันเคยใส่หน้ากากสกูปปี้ ดู ไปโรงเรียน ใส่เป็นเดือนๆเลยละ เพราะฉันคิดว่า ฉันหน้าตาน่าเกลียดน่ะ
You did not just do that.\ฉันทำ ดู ทำมันอีกครั้ง
Sitting and looking, just looking and sitting...นั่ง และ ดู ดูและนั่ง...
Hey, watch it, Joe, hey.เฮ้, ดู มัน, โจ, เฮ้.
Chuck, look-- look at the screen.ชัค, ดู มองไปที่จอนั่น
But "zip-A-Dee-Doo-Dah" on the "f"?แต่ "ซิป อะ ดี ดู ดา ออน ดิ เอฟ" หรอครับ?
And, look, be smart, okay?และ ดู อย่างเดียว เข้าใจนะ?
But look,karev,look at the numbers.Look at this.แต่ ดู คาเรฟ มองดู ตัวเลข ดูที่นั่นสิ
Even though I am so angry with him, when you think about it, it's really kind of flattering...แคทเธอรีน ฉันขอล่ะ ถึงฉันจะโกรธเขามากก็ตาม แต่พอมาคิดๆ ดู ที่เขาทำไปทั้งหมด
Check out sweet tooth over there.เฮ้ มีอะไร? ดู สวีท ทูธ ตรงนั้นสิ
The shadowy flight into the world of a man who does not exist.- ดู Knight Rider แบบมาราธอนน่ะ เที่ยวบินเงาสู่โลกอันตรายของชายที่ไม่มีตัวตน
Look. Look, this is Ga'Hoole.ดูสิ ดู ที่นี่คือกาฮูล
Look at that, Matthew. Look at that. Look at that right there.ดู ที่ แมทธิว มองไปที่ ว่า ดู ว่า มี สิทธิ
That's funny. This is your dad.นี่ ดู ฉันเป็นแม่ท็อด
You know, come to think of it, I'm glad you called.แบบว่า มาคิด ๆ ดู ขอบคุณที่โทรมา
Check whereabouts of Jang Doo Shik and comb the China townเช็กทุกอย่างเกี่ยวกับ จาง ดู ชิก แล้วที่ ไชน่าทาว์นด้วย
That makes him a good guy. Oh, look, look, look, look, look.นั่นทำให้เขาเป็นคนที่ดี โอ้ว นั่น ดู ดู ดู ดูนั่นสิ่

ดู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
吸引[きゅういん, kyuuin] Thai: การดูดซับ English: absorption
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
見せる[みせる, miseru] Thai: เอาให้ดู
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดู
Back to top