ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zeal*, -zeal-

zeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zeal (n.) ความกระตือรือร้นจนเกินไป See also: ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน
zealot (n.) ผู้กระตือรือร้นเกินไป
zealot enthusiast (n.) ผู้อุทิศตัว See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส Syn. follower Ops. unbeliever
zealous (adj.) กระตือรือร้น Syn. eager, fervent
zealous (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว Syn. ambitious, eager, decided Ops. apathetic, unambitious
zealous (adj.) กระตือรือร้น See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น Syn. ardent, fervent Ops. reluctant
zealous (adj.) คลั่งไคล้ที่สุด See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก Syn. extreme, fanatic Ops. apathetic
zealous (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า Syn. ardent, eager, fervid Ops. apathetic
zealous (adj.) แรงกล้า See also: เอาจริงเอาจัง Syn. fervent, strenuous
zealously (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently
English-Thai: HOPE Dictionary
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour,spirit,passion,drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน (ประวัติศาสตร์), Syn. bigot,partisan
zealotry(เซล'ละทรี) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความเร่าร้อน,ความขยันมาก, See also: zealous adj. zealously adv. zealousness n., Syn. excessive zeal
English-Thai: Nontri Dictionary
zeal(n) ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น,คนที่คลั่งศาสนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นชอบ (n.) zeal for something See also: interest, keenness, fondness, liking, affection Syn. ความชื่นชม, ความชอบ Ops. ความเกลียด
หวงก้าง (v.) treasure zealously See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive Syn. กันท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because, you fools, in your zeal to find the cure, you risk waking someone very dangerous.เพราะอะไรน่ะหรือ พวกโง่ ยิ่งพวกนายค้นการรักษาเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงในการฟื้นคืนชีพคนที่อันตรายที่สุดขึ้นมา
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
Mexico, New Zealand, New Guinea.เม็กซิโก, นิวซีแลนด์ นิวกีนี
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
And the zealots pursued her still..กลุ่มคลั่งศาสนาตามล่าเธอ
I've got over 200 people, ten winter teams to evacuate to New Zealand.ผมมี 200 ชีวิต และลูกทีม ที่จะอพยพไปนิวซีแลนด์
Actually, I'm heading to New Zealand later on tonight.จริงๆ แล้ว ผมกำลังจะไป นิวซีแลนด์
That's why the citizens of these Pacific nations have all had to evacuate to New zealand.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมประชากรของ ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิคเหล่านี้ จึงต้องอพยพไปที่นิวซีแลนด์
The flower and the rain and the obsessing over her youthful zeal?ดอกไม้กับสายฝน และความหลงใหลในความเผ็ดร้อนของวัยสาว
Mr Ηolkar has gone to teach all of New Zealand how to draw.ครูฮอลก้าไปสอนพวกนิวซีแลนด์วาดรูปแล้ว
You want me to throw her under the bus forbeing a little overzealous?คุณอยากให้ผมโยนเธอออกจากคดี เพราะพูดไม่ดูตาม้าตาเรืองั้นเรอะ?
I appreciate your zeal, padre, but my transgressions...ผมซาบซึ้งที่หลวงพ่อกรุณา แต่การทำบาปของลูก...

zeal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥克兰[Ào kè lán, ㄠˋ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, 奥克兰 / 奧克蘭] Auckland (New Zealand city); Oakland (California, US city)
澳纽[Ào Niǔ, ㄠˋ ㄋㄧㄡˇ, 澳纽 / 澳紐] Australia and New Zealand; Australia and New Zealand army corps (ANZAC)
克赖斯特彻奇[Kè lài sī tè chè qí, ㄎㄜˋ ㄌㄞˋ ㄙ ㄊㄜˋ ㄔㄜˋ ㄑㄧˊ, 克赖斯特彻奇 / 克賴斯特徹奇] Christchurch (New Zealand city)
基督城[Jī dū chéng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄔㄥˊ, 基督城] Christchurch (New Zealand city)
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, 劲头 / 勁頭] enthusiasm; zeal; vigor; strength
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, 热心 / 熱心] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
新西兰[Xīn xī lán, ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄢˊ, 新西兰 / 新西蘭] New Zealand
纽西兰[Niǔ xī lán, ㄋㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄌㄢˊ, 纽西兰 / 紐西蘭] New Zealand (Taiwan)
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, 卢瑟福 / 盧瑟福] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand)
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, 汤加里罗 / 湯加里羅] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand
惠灵顿[huì líng dùn, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, 惠灵顿 / 惠靈頓] Wellington (capital of New Zealand)
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 劻] zealous
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 积极性 / 積極性] zeal; initiative; enthusiasm; activity

zeal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジール;ズィール[, ji-ru ; zui-ru] (n) zeal
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal
気込み[きごみ, kigomi] (n) enthusiasm; ardour; zeal
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
飽かず[あかず, akazu] (exp,adv) with untiring zeal
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI)
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand)
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum)
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus)
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
ポートジャクソンネコザメ[, po-tojakusonnekozame] (n) Port Jackson shark (Heterodontus portusjacksoni, found in southern Australia and New Zealand)
ミナミナガサキトラザメ[, minaminagasakitorazame] (n) New Zealand catshark (Bythaelurus dawsoni, species endemic to New Zealand)
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P)
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P)
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

zeal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชื่นชอบ[n.] (khwām cheūn) EN: zeal for sth FR:
พร่ำสอน[v.] (phramsøn) EN: be tireless in teaching ; teach with tireless zeal ; drum to ; exhort FR:
ชายชาวนิวซีแลนด์[n. prop.] (chāi chāo N) EN: New Zealander ; New Zealand man FR: Néo-zélandais [m]
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: overzealous Thai royalist FR:
กระตือรือร้นมากเกินไป[adj.] (krateūreūro) EN: overzealous FR: trop enthousiaste ; trop zélé
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand FR: Nouvelle-Zélande [f]
เป็นบ้าเป็นหลัง[adj.] (penbāpenlan) EN: overzealous ; like mad FR:
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (penbāpenlan) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily ; zealously FR:
ประเทศนิวซีแลนด์[n. prop.] (Prathēt Niū) EN: New Zealand FR: Nouvelle-Zélande [f]
สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ = สายการบินแอร์ นิวซีแลนด์[TM] (Sāikānbin A) EN: Air New Zealand FR: Air New Zealand
สถานทูตนิวซีแลนด์[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of New Zealand FR: Ambassade de Nouvelle-Zélande [f]

zeal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aucklandente {f} [ornith.]New Zealand teal
Eifer {m}zeal
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick
Maoriente {f} [ornith.]New Zealand Scaup
Maorifalke {m} [ornith.]New Zealand Falcon
Maoriregenpfeifer {m} [ornith.]New Zealand Dotterel
Maorifruchttaube {f} [ornith.]New Zealand Pigeon
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater
Maorischnäpper {m} [ornith.]New Zealand Tit
Maori-Glockenhonigfresser {m} [ornith.]New Zealand Bellbird
Schwarzer Stelzenläufer {m} [ornith.]New Zealand Stilt
Langbeinschnäpper {m} [ornith.]New Zealand Robin
übereifrig {adj} | übereifriger | am übereifrigstenoverzealous | more overzealous | most overzealous
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zeal
Back to top