ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fervid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fervid*, -fervid-

fervid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fervid (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า Syn. ardent, fervent Ops. apathetic
English-Thai: HOPE Dictionary
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,ร้อน,เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent
English-Thai: Nontri Dictionary
fervid(adj) เผ็ดร้อน,ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น

fervid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fervid
Back to top