ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emasculation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emasculation*, -emasculation-

emasculation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emasculation (n.) การทำหมัน See also: การตอน Syn. gelding
emasculation (n.) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง See also: การทำให้ทรุดโทรม
emasculation (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. feminity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emasculation
Back to top