ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eccentrically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eccentrically*, -eccentrically-

eccentrically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eccentrically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. individualistically Ops. conventionally

eccentrically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exzentrisch {adv}eccentrically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eccentrically
Back to top