ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncle*, -uncle-

uncle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncle (n.) ลุง See also: อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย
Uncle Sam (n.) สหรัฐอเมริกา Syn. the United States, United States, America
Uncle Sam (n.) ชาวอเมริกัน
Uncle Sugar (sl.) รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Uncle Tom (n.) คนรับใช้ผิวดำ (คำหยาบ) See also: คนผิวดำหรือนิโกรที่ถูกสอนให้รับใช้พวกผิวขาว
Uncle Tom Cobley and all (sl.) ทุกคน
unclean (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
uncleaned (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. unwashed Ops. clean, washed
unclear (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. ill-defined, cloudy, dark Ops. clear
unclear (adj.) ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ) Syn. confusing, obscure Ops. clear, intelligible, comprehensible
unclearly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely Ops. clearly
unclearness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness
English-Thai: HOPE Dictionary
uncle(อัง'เคิล) n. ลุง,คุณลุง,คุณอา,คุณน้า,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย,อาเขย,น้าเขย,ผู้ให้กำลังใจ,
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
unclench(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลายออก,ทำให้คลายออก,ทำให้ปล่อยออก
English-Thai: Nontri Dictionary
uncle(n) ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณลุง (n.) uncle
น้า (n.) uncle See also: father´s brother, mother´s brother, elder Syn. น้าชาย
น้าชาย (n.) uncle Ops. น้าสาว
ลุง (n.) uncle Syn. คุณลุง
อา (n.) uncle
ไม่ชัด (adv.) unclear See also: indistinct Syn. ไม่ชัดเจน
ไม่ชัด (adv.) unclear See also: indistinct Syn. ไม่ชัดเจน
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
ฝักบัว (n.) carbuncle Syn. ฝีฝักบัว
ฝีฝักบัว (n.) carbuncle
อาแป๊ะ (n.) Chinese uncle
แป๊ะ (n.) Chinese uncle Syn. อาแป๊ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm going to visit my uncle next summerฉันจะไปเยี่ยมลุงของฉันในหน้าร้อนนี้
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My uncle hired the best Rumanian caterers in the state.ลุงของฉันว่าจ้างให้คนหาอาหาร โรมาเนีย ที่ดีที่สุดในจังหวัด
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม
From uncle Bozur to the little girl.จากลุงโบซูร์กับเด็กหญิงตัวน้อย
You leave with Uncle Geng first.เจ้ารีบหนีไปกับท่านลุงกึงก่อนเร็ว.
Remember to listen to Uncle Geng.จำไว้ พวกเจ้าต้องเชื่อฟังท่านลุงกึงนะ.
What's wrong, Uncle Guo?มีอะไรเหรอ, ท่านลุงก๊วย?
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้.
Once Uncle Guo comes, you'll see what happens!ถ้าท่านลุงก๊วยมาถึงเมื่อไร, เจ้าได้เห็นดีแน่!
That pervert is your Uncle Guo?เจ้าโจรราคะนั่นคือท่านลุงก๊วยเหรอ?
There's one to Uncle Bill here.มีหนึ่งถึงลุงบิลที่นี่
Does that mean we'll marry, Uncle Jack?หมายความว่าเราจะแต่งงานกับลุงแจ็ค?
When she was a child in lithuania, her uncle used to tell a story about strange beings that came down from a disc and stole an ox which the village had put aside for roasting.นายเรียนภาษารัสเซียมาจาก J. C. Penney รึไง? ตอนเธอเป็นเด็ก อยู่ในลิทัวเนีย ลุงเธอเคยเล่าเรื่อง สิ่งมีชีวิตประหลาด - แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะ ทำตามฉัน สัญญาณ SatScram ส่งมาจากพื้นที่เป้าหมายครับ

uncle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, 老伯] uncle (polite form of address for older male)
黑奴吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 黑奴吁天录 / 黑奴籲天錄] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, 模棱 / 模稜] ambiguous; undecided and unclear
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
[yōng, ㄩㄥ, 痈 / 癰] carbuncle
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 不明确 / 不明確] indefinite; unclear
不清[bù qīng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 不清] unclear
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 伯伯] father's elder brother; uncle
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 伯叔祖父] father's father's brother; great uncle
叔父[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, 叔父] father's younger brother; uncle
[shū, ㄕㄨ, 叔] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, 叔叔] (informal) father's younger brother; uncle
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 胧 / 矓] hazy; unclear
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 舅] maternal uncle
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, 舅母] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife
舅父[jiù fù, ㄐㄧㄡˋ ㄈㄨˋ, 舅父] mother's brother; maternal uncle
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, 舅舅] (informal) mother's brother; maternal uncle
[fèi, ㄈㄟˋ, 俷] (meaning unclear); to renounce; to abandon
[fǔ, ㄈㄨˇ, 呒 / 嘸] unclear; an expletive
大叔[dà shū, ㄉㄚˋ ㄕㄨ, 大叔] uncle
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 老大爷 / 老大爺] uncle; grandpa
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, 黑龌 / 黑齷] unclean; filthy
叔丈人[shū zhàng rén, ㄕㄨ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ, 叔丈人] wife's uncle
叔岳[shū yuè, ㄕㄨ ㄩㄝˋ, 叔岳] wife's uncle
季父[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, 季父] youngest uncle; fourth uncle

uncle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother)
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
阿叔;叔父[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother)
アンクル[, ankuru] (n) (1) uncle; (2) ankle
ギブ[, gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up)
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
フルンケル[, furunkeru] (n) furuncle (ger
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
大叔父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace
[そ, so] (n) (See 癰) type of carbuncle
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle
[よう, you] (n) (uk) carbuncle
花柄[はながら, hanagara] (n,adj-no) (botanical) peduncle
花梗[かこう, kakou] (n,adj-no) flower stalk; peduncle
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)
面疔[めんちょう, menchou] (n) facial carbuncle; facial furuncle

uncle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
บิตุลา[n.] (bitulā) EN: uncle ; aunt FR: oncle [m] ; tante [f]
คุณลุง[n. exp. - pr.] (khun lung) EN: uncle FR: oncle [m]
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Tā) EN: Venerable Uncle FR:
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle (term of endearment) FR: oncle [m] (terme affectif)
ลุงเขย[n. exp.] (lung khoēi) EN: uncle by marriage FR:
มาตุละ ; มาตุลา[n.] (mātula ; mā) EN: uncle FR:
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt ; mother's younger brother FR: oncle [m] ; tante [f]
น้าชาย[n. exp.] (nā chāi) EN: uncle FR: oncle [m]
น้าเขย[n. exp.] (nā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's mother's younger sister FR:
แป๊ะ[n.] (pae) EN: Chinese uncle ; old Chinese man ; old uncle FR: vieillard chinois [m]
ปิตุลา[n.] (pitulā) EN: uncle ; aunt ; paternal male relatives FR: oncle [m] ; tante [f]
อำพล ตั้งนพกุล (อากง , อากง SMS)[n. prop.] (Amphon Tang) EN: Amphon Tangnoppakhun (Uncle SMS) ; Ampon Tangnoppakul (Ah Kong) FR: Amphon Tangnoppakul (Unclez SMS) ; Amphon Tangnoppakhun
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur FR: impur
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: carbuncle FR:
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle ; carbuncle FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m] ; clou [m]
ฝีฝักบัว[n.] (fī fakbūa) EN: carbuncle FR:
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
กะหน็องกะแหน็ง[adj.] (kanǿngkanae) EN: unclear FR:
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
หน็องแหน็ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: unclear FR:
พลอยสีแดงเข้ม[n. exp.] (phløi sī da) EN: carbuncle FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
ตาทวด[n.] (tāthūat) EN: great grandfather ; great granduncle FR:
ทวดน้อย[n.] (thūatnøi) EN: great-granduncle ; great-grandaunt FR:

uncle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großonkel {m}great uncle
Unreinlichkeit {f}uncleanliness
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly
unrein; unreinlich {adv}uncleanly
unsauber {adj} | unsauberer | am unsauberstenunclean | more unclean | most unclean

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncle
Back to top