ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscureness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscureness*, -obscureness-

obscureness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscureness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. unclearness

obscureness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelheit {f}obscureness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscureness
Back to top