ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-defined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-defined*, -ill-defined-

ill-defined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-defined (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. cloudy, dark Ops. clear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-defined
Back to top