ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timidness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timidness*, -timidness-

timidness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timidness (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidity

timidness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ängstlichkeit {f}timidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timidness
Back to top