ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presumptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presumptive*, -presumptive-

presumptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presumptive (adj.) อาจจะเป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นจริง Syn. assumptive, possible, hypothetical
English-Thai: Nontri Dictionary
presumptive(adj) ซึ่งสมมุติเอาว่า,ซึ่งเชื่อเอาว่า,ซึ่งเข้าใจว่า,ซึ่งทึกทักเอาเองยร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presumptive evidenceพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me just run a presumptive on his blood first. Okay?ขอฉันตรวจความเป็นไปได้ กับเลือดของเขาก่อนนะ

presumptive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推定相続人[すいていそうぞくにん, suiteisouzokunin] (n) heir(s) presumptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presumptive
Back to top