ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypothetical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypothetical*, -hypothetical-

hypothetical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypothetical (adj.) อาจจะเป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นจริง Syn. assumptive, possible
hypothetical (adj.) ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้ Syn. assumed
hypothetical (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, presumptive
English-Thai: HOPE Dictionary
hypothetical(ไฮพะเธท'ทิเคิล) adj. เป็นสมมุติฐาน,เป็นข้อสมมุติ., Syn. hypothetic
English-Thai: Nontri Dictionary
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hypothetical cohortรุ่นสมมุติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If a woman, not you, just some hypothetical woman, were to bear with me through all this,ถ้ามีผู้หญิงสักคน... ไม่ใช่คุณนะ สมมติเป็นผู้หญิงคนนึง จะทนกับผม ผ่านช่วงเริ่มต้นนี้ไปได้
Stuff like making her laugh and being a good father... and walking her five hypothetical dogs.เพราะว่า นั่นเป็นสิ่งถนัดของผม ถนัดที่จะทำให้เธอยิ้ม หัวเราะ ถนัดที่จะเป็นพ่อที่ดี และช่วยเธอพาหมาห้าตัวไปเดินเล่น
Well, at the moment, it's all hypothetical anyway.ดีในขณะนี้มันเป็นเรื่อง สมมุติทั้งหมดอยู่แล้ว
Starts having sex with this hypothetical girl.ก็เริ่มมีเซ็กส์กับหญิงสมมติคนนี้
If mr. hypothetical never really was all that into this girl?ถ้าคุณสมมติคนนี้ไม่เคยชอบสาวคนนี้จริงๆ
My hypothetical career in the adult film industry.ฉันไม่มีเวลามาคิดชื่อ
No, you're here to request my help based on a hypothetical future in which you return the favor.ไม่ นายมาขอความช่วยเหลือจากฉัน ขึ้นอยู่กับอนาคตไม่แน่นอนที่ว่า นายอาจจะตอบแทนฉัน
But the United States government is not going to contribute to it with unsupported accusations, theories and hypothetical flights of fancy.แต่ทางรัฐบาลสหรัฐ จะไม่แสดงความรับผิดชอบ ต่อเรื่องนี้ ถ้าปราศจากข้อสนับสนุน ในทางทฤษฎี และสมมุติฐานนั้นต้องค้าน กับจินตนาการด้วย
In a hypothetical conversation that I'm not really having, how would this story of yours end?ในเรื่องที่คุณเล่านั้นน่ะ มันจบยังไง
Did you call the hypothetical hardware store and buy a theoretical chain saw?เธอโทรไปที่ร้านอุปกรณ์แล้วหรือยัง? และซื้อเลื่อยไฟฟ้า
Why do you need me to make Chang sign away his hypothetical baby?ทำไมคุณถึงอยากให้ผมทำให้แชง เซ็นสัญญาสละสิทธิในเด็กที่ยังไม่เกิดของเขา?
So, listen to this hypothetical situation.ดังนั้น ลองฟังเหตุการณ์จำลองนี้

hypothetical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
印欧基語[いんおうきご, in'oukigo] (n,adj-no) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
印欧祖語[いんおうそご, in'ousogo] (n) (See 印欧基語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)

hypothetical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานการณ์จำลอง[n. exp.] (sathānakān ) EN: simulation ; hypothetical situation FR:
สมมติ[adj.] (sommot) EN: fictitious ; hypothetical FR: fictif ; hypothétique
สมมุติ[adj.] (sommut) EN: hypothetical ; supposed FR: supposé
ตรรกบทแบบสมมุติฐาน[n. exp.] (takkabot ba) EN: hypothetical syllogism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypothetical
Back to top