ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

presumption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *presumption*, -presumption-

presumption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
presumption (n.) สิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริง Syn. hypothesis, conjecture
presumption (n.) พฤติกรรมแสดงความมั่นใจมากเกินไป See also: พฤติกรรมที่อวดดี Syn. arrogance, audacity
English-Thai: HOPE Dictionary
presumption(พรีซัมพฺ'เชิน) n. การทึกทักเอาเอง,การสันนิษฐาน,การอนุมาน,การสมมุติเอาเอง,การถือสิทธิ,การทำโดยพลการ,ข้อสมมุติ,ข้อสันนิษฐาน,ความทะนง, Syn. assumption,arrogance,
English-Thai: Nontri Dictionary
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presumptionการสันนิษฐาน, ข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presumptions (Law)ข้อสันนิษฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อสมมติฐาน (n.) presumption See also: assumption
ข้อสันนิษฐาน (n.) presumption See also: assumption Syn. ข้อสมมติฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This match, to which you have the presumption to aspire, can never take place.การจับคู่ที่เธอทึกทักอยากให้เกิดขึ้น จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลย
What would your presumption about me be, exactly?จากการสันนิษฐานของคุณ เกี่ยวกับผมยังไงเหรอ พูดมาตรงๆเลย
Mr. Queen's wealth should not deprive him of the right to be released on bail while under the presumption of innocence.คุณควีนไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ การประกันตัวด้วยเหตุเรื่องความร่ำรวย ในขณะที่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
Weatherly and Tetazoo may not be affording him the presumption of innocence, but we owe him at least that much.เวเธอร์ลี่ กับเทตธาซู คงไม่อาจหาข้ออ้าง ว่าเขาบริสุทธิ์ได้อีกต่อไป แต่เราเป็นหนี้เขามากนัก
In the US there's a presumption of innocence.ในสหรัฐอเมริกามีข้อสันนิษฐาน ของความไร้เดียงสา
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต
Forgive my presumption, but I made arrangements to get you out safely.อย่าว่ากระหม่อมทำการเกินควรเลย แต่กระหม่อมเตรียมการณ์ไว้แล้ว
That's a bold presumption.ข้อสันนิษฐานแรงไปแล้ว
Forgive my presumption.ยกโทษให้ข้อสันนิษฐานของฉัน วันที่ 31 00: 04: 11,696

presumption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推定無罪[すいていむざい, suiteimuzai] (n) presumption of innocence
盲進[もうしん, moushin] (n,vs) rushing recklessly; presumption
推定[すいてい, suitei] (n,vs,adj-no) (1) presumption; assumption; (2) estimation; (P)
推認[すいにん, suinin] (n,vs) presumption; inference
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence

presumption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสันนิษฐาน[n.] (kān sannitt) EN: presumption ; assumption FR:
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (kān sannitt) EN: presumption of innocence FR: présomption d'innocence [f]
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitth) EN: presumption ; assumption ; hypothesis FR: assertion [f]
นิติสมมติ = นิติสมมต[n. exp.] (nitisommot) EN: presumption of law FR:
ยศอย่าง[n.] (yotyāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness FR:

presumption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschuldsvermutung {f}presumption of innocence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า presumption
Back to top