ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assumed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assumed*, -assumed-

assumed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assumed (adj.) ปลอม See also: เสแสร้ง Syn. pretended
assumed name (n.) ฉายา See also: สมญานาม Syn. pseudonym, pen name
English-Thai: HOPE Dictionary
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉายเข้าวัง (n.) an attitude assumed by Thai actors or dancers
มองเสี้ยว (n.) posture assumed by a masked actor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lady must have used an assumed name.สุภาพสตรีนั่นคงจะใช้ชื่อปลอม
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
Oh, that. No, I assumed it was a key chain.ไม่นะ ฉันรู้ว่ามันเป็นพวงกุญแจ
Well, I assumed you were always trying to diet or something.ผมก็นึกว่าคุณพยายาม จะไดเอตหรืออะไรพวกนั้นซะอีก
I'm sorry. I simply assumed because you were behind the bar.ขอโทษ เห็นคุณอยู่หลังบาร์
They assumed he was one of them.พวกเขาคิดว่าแจ็คชั้นเดียวกับเขา
I spoke the language, I had the uniform, people just assumed things.ผมพูดภาษาอิตาลี ผมเป็นทหาร ผู้คนคิดไปเอง
Was it "dogs"? Cos she said dogs and then I said dogs, so I assumed it'd be OK.ไม่ใช่เหรอ เห็นเธอเคยใช้เบื๊อกได้ ผมก็เบื๊อกมั่ง ไม่น่าเป็นไรนะ
I thought it'd be obvious. I assumed it would take the shape of Lord Voldemort.ชั้นคิดว่ามันแน่นอนที่มันออกมาเป็นลอร์ดโวเดอร์มอรื
Using Karakal Plateau as our assumed position...หากเราใช้ที่ราบสูงของเทือกเขาคาราคัล แทนตำแหน่งที่เราอยู่
I always assumed that it was so they could have a blank slate to work with.ฉันมักจะคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะมีชนวนว่างที่จะทำงานกับ
No, I just assumed that you would. I trust her.เปล่า ฉันแค่คิดเอาเองว่านายคงบอกเธอ คือฉันเชื่อใจเธอนะ

assumed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
ドゥーチェ[, dou-chie] (n) Duce; Il Duce (title assumed by Mussolini)
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P)
仮の名[かりのな, karinona] (n) alias; assumed name
仮親[かりおや, karioya] (n) adopted parents; temporarily assumed parents
偽名[ぎめい, gimei] (n,adj-no) alias (false name); assumed name
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] (n) {comp} assumed decimal point
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] (n) {comp} assumed-size array
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] (n) {comp} assumed-size aggregate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position
想定した小数点[そうていしたしょうすうてん, souteishitashousuuten] assumed decimal point
想定小数点[そうていしょうすうてん, souteishousuuten] assumed decimal point
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate

assumed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินรินเลียบถ้ำ[n.] (kinnarinlīe) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรเลียบถ้ำ[n.] (kinnønlīept) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
มัชฌิมสมมุติ[n. exp.] (matchimasom) EN: assumed mean FR:
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

assumed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point
Annahmewert {m}assumed value
Rechendezimalpunkt {m}assumed decimal point
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assumed
Back to top