ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conjectured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conjectured*, -conjectured-

conjectured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjectured (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, hypothetical, presumptive

conjectured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นการคาดคะเน[adj.] (pen kān khā) EN: conjectured FR:
ที่สมมติขึ้น[X] (thī sommot ) EN: conjectured ; conjectural ; conventional FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conjectured
Back to top