ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acrobat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acrobat*, -acrobat-

acrobat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acrobat (n.) นักกายกรรม
acrobat (n.) ผู้ซึ่งปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย
acrobatic (adj.) ซึ่งเล่นต่อตัว See also: เกี่ยวกับกายกรรม
acrobatics (n.) ศิลปการแสดงกายกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแสดงกายกรรม (n.) acrobat
โลดโผน (adv.) acrobatically See also: thrilling, breathtaking, exciting Syn. น่าหวาดเสียว
โลดโผน (adv.) acrobatically See also: thrilling, breath taking, exciting Syn. น่าหวาดเสียว
ปาหี่ (n.) acrobatics See also: magic or gymnastic performance showing in various places
ไม้ลอย (n.) acrobatics See also: tumbling, aerobatics
ต่อตัว (v.) do a pyramid of acrobat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fong says he's enjoyed our company but he'll be heading back to China now, to return to the simple life of being an acrobat for the emperor.ฟงบอกว่าเขาสนุกมากในการเดินทางกับพวกเรา แต่ตอนนี้เขาต้องกลับไปจีน เพื่อคืนสู่ชีวิตปรกติ ที่เป็นนักกายกรรมของจักรพรรดิ์
No thanks. I'm not into acrobatics.ไม่ ขอบคุณ ฉันไม่ขึ้นที่สูง
Got hired by circus people as an acrobat.พวกละครสัตว์จ้างไปเล่นกายกรรม
Maybe a acrobat?หรือว่าเป็น นักกายกรรม?
Acrobatics performed on a tall bamboo ladder.) Ain't the time to worry about that.มันใช่เวลาห่วงเรื่องนั้นที่ไหนล่ะ
A Corsac, Renouned for their infesible acrobatic abilities,A CORSAC with acrobat skills and an awareness of the assassin.
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย
And your prime suspects are a clown and an acrobat?เป็นตัวตลกและนักกายกรรม

acrobat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂技 / 雜技] acrobatics
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, 钻圈 / 鑽圈] jumping through hoops (as acrobatic show)
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)

acrobat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P)
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
曲技[きょくぎ, kyokugi] (n) acrobatic feats
曲技飛行[きょくぎひこう, kyokugihikou] (n,vs) acrobatic flying; aerobatics
曲芸[きょくげい, kyokugei] (n) acrobatics
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt
跳ね起き[はねおき, haneoki] (n) kip-up (acrobatics)
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking
雑技;雑伎[ざつぎ, zatsugi] (n) performing arts; acrobatics
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat

acrobat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะโดบี แอโครแบต[TM] (Adōbī Aēkhr) EN: Adobe Acrobat [TM] FR: Adobe Acrobat [TM]
นักกายกรรม[n.] (nak kāiyakā) EN: gymnast ; acrobat FR: gymnaste [m, f] ; acrobate [m]
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.) FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m] ; gymnastique [f]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiya) EN: acrobatic troup FR: troupe acrobatique [f]
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
โลดโผน[adv.] (lōtphōn) EN: acrobatically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acrobat
Back to top