ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distributor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distributor*, -distributor-

distributor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distributor (n.) ผู้ค้าส่ง See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย Syn. seller, wholesaler, jobber, seeder
English-Thai: HOPE Dictionary
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
English-Thai: Nontri Dictionary
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distributorผู้แจกจ่าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distributordistributor, อาคารกระจายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จานจ่าย (n.) distributor Syn. จานจ่ายไฟ
จานจ่ายไฟ (n.) distributor
ผู้จัดจำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller Syn. ผู้แทนจำหน่าย
ผู้จำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย
ผู้แทนจำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller
ผู้แทนจำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller Syn. ตัวแทนจำหน่าย
สายส่ง (n.) distributor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ
And it looks like your distributor cap's a little loose.ดูเหมือนฝาจานจ่ายจะหลวมน่ะ
Bad car tires made in china, deep pockets is a major distributor out of jersey.รถยนต์แย่ๆ ยางผลิตจากจีน สเปคต่ำ จากผูจำหน่ายหลักในเจอร์ซี่
Our distributor is temporarily offline.ตันแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว
We need guns. Our distributor is temporarily offline--พวกเราต้องการปืน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า
That's all, but I think Los Pollos Hermanos is a front for the biggest meth distributor in the Southwest.ก็แค่นั้นแหล่ะ แต่ฉันคิดว่าร้านไก่ทอดลอสโปโลสส์ 2 พี่น้อง เป็นฉากบังหน้าพ่อค้ายาไอซ์รายใหญ่ที่สุด
Narcotics found evidence that he was buying chemicals, but the distributor couldn't pick him out of a lineup, so they had to cut Hester loose.่หน่วยยาเสพติดพบหลักฐาน\์ ว่าเขาซื้อสารเคมี แต่ตอนชี้ตัวยี่ปั๊วคนนั้นชี้ตัวเขาไม่ได้ พวกเขาเลยต้องปล่อยเฮสเตอร์ไป
All the distributor knew was a name.ทั้งหมดที่ยี่ปั๊วรู้ก็แค่ชื่อ
Honestly, I need to deal with our liquor distributor who shorted me on yesterday's delivery, and one of my bartenders called in sick, so...ฉันคงต้องไปจัดการกับตัวแทนขายเหล้าของเรา คนที่เบี้ยวไม่ส่งของเมื่อวานนี้ และหนึ่งในเด็กเสิร์ฟของฉันโทรมาบอกว่าป่วย ดังนั้น
Floriana Campo is the largest distributor of enslaved children in the eastern hemisphere.ฟลอริอาน่าคือผู้ค้ารายใหญ่ ขายผู้หญิงที่ถูกจับมาเป็นทาส ในแถบตะวันออก

distributor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配送者[pèi sòng zhě, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, 配送者] distributor

distributor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディストリビューター[, deisutoribyu-ta-] (n) distributor
デスビキャップ[, desubikyappu] (n) (abbr) (engine) distributor cap
ピッキング[, pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P)
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor
卸業者[おろしぎょうしゃ, oroshigyousha] (n) distributor (of goods)
取次店[とりつぎてん, toritsugiten] (n) agency; distributor
新聞舗[しんぶんほ, shinbunho] (n) newspaper distributor
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract
一手販売権[いってはんばいけん, ittehanbaiken] (n) exclusive-distributorship; exclusive selling right
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)

distributor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิสทริบิวเตอร์[n. exp.] (ditsathribi) EN: distributor FR: distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
จานจ่าย[n.] (jānjāi) EN: distributor FR: distributeur [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้จัดจำหน่าย[n.] (phūjatjamnā) EN: distributor FR: distributeur [m]
ผู้จัดจำหน่ายหนังสือ[n. exp.] (phūjatjamnā) EN: book distributor FR: distributeur de livres [m]
ผู้จัดจำหน่ายรายหลัก[n. exp.] (phūjatjamnā) EN: main distributor FR: distributeur principal [m]
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn ja) EN: distributing agent ; distributor FR: distributeur [m]
สายส่ง[n.] (saīsong) EN: distributor FR: distributeur [m] ; diffuseur [m]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn ja) EN: distributor FR: agent distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]

distributor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampflanze {f}steam distributor
Alleinvertrieb {m}sole distributors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distributor
Back to top