ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congressman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congressman*, -congressman-

congressman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congressman (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. party man, partisan, demagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น
It would be a shame to send you back to the Congressman covered in bruises.น่าเสียดายจริงๆ ที่ต้องส่งเธอกลับไปหาหมอนั่นพร้อมด้วยรอยฟกช้ำ
The people will look back on what you do as the freshman congressman from New York, and they will thank you for your strength, for your conviction, for your faith.สร้างโอกาสให้คุณ อะไรให้สิทธิคุณมาทำลายชีวิตของเรา พรากลูกเราจากบ้านของเขา?
In Odessa, Texas, where the former new york congressman elect Nathan Petrelli was shot by an unknown assassin.ใน โอเดสซ่า เท็กซัส ที่ซึ่งอดีตว่าที่ประธานาธิบดี นาธาน เพเทรลลี่ ถูกยิงโดยมือปืนนิรนาม
And if I'm not mistaken, that's congressman Nathan Petrelli, rumored to be governor Malden's choice for Dickenson's senate seat.และถ้าผมไม่ผิดพลาด นั้นท่านสมาชิกนาธาน เพเทรลลี คนที่มีข่าวลือว่าเป็นคนที่ผู้ว่าเลือก
You might want to write a letter to your congressman about that one.คุณทำได้เพียงทำจม.สารภาพในสิ่งที่ทำลงไป.
Joining me in the discussion are congressman Harold stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.เคอรรี่ งานเป็นของเธอแล้วนะ ถ้าเธออยากจะทำ
Well, after congressman kruger died,ใช่ หลังจากสมาชิกรัฐสภาครูเกอร์ตาย
Hi, serena. This is congressman wade.ไฮ ,เซรีน่า นี่คือท่านวุฒิสมาชิก เวด
Be the best congressman this district's ever seen. (Cheers and applause in distance)เป็นผู้แทนสภาที่ดีที่สุด \ ในเครือข่ายนี้
¶ i'm standing across from you ¶ ¶ but i see you ¶ ¶ i've dreamt alone... ¶ Congratulations, congressman elect.- ยินดีด้วย, ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก
Joining me in the discussion are congressman Harold Stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.ผู้ร่วมสนทนากับผม ในช่วงนี้คือ สมาชิกสภาครองเกรส ฮาโรลด์ สเติร์น ผู้สนับสนุน V และ มาริออต ไกร์เกอร์ ผู้ต่อต้าน V

congressman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国会议员[guó huì yì yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 国会议员 / 國會議員] member of congress; congressman

congressman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūan) EN: politician ; statesman ; congressman FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f] ; politique [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congressman
Back to top