ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personification*, -personification-

personification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personification (n.) การทำให้เป็นบุคคล See also: การเทียบให้เป็นบุคคล, การทำให้มีตัวตน Syn. manifestion, embodiment
personification (n.) ตัวอย่าง See also: แบบอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
personification(n) ตัวอย่าง,การอุปมา,การสมมุติตัวตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
personificationบุคลาธิษฐาน, บุคคลวัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุคลาธิษฐาน (n.) personification
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Born into innocence, as are all of God's children, are truly the living personification of God through the magic of family.เกิดมาในความบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับบุตรทุกคนของพระเจ้า คือสิ่งพิสูจน์ในพระเจ้า ผ่านความอัศจรรย์ของครอบครัว
Uh, the reaper seems To see himself As the personification Of fate.มัจจุราชดูจะคิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนโชคชะตา

personification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 比亚 / 比亞] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, 化身] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification

personification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人格化[じんかくか, jinkakuka] (n,vs) impersonation; personification
擬人法[ぎしんほう;ぎじんほう, gishinhou ; gijinhou] (n) personification
猿公[えてこう, etekou] (n) (1) monkey; ape; (2) personification of a monkey (e.g. Mr. Monkey)
体現[たいげん, taigen] (n,vs) personification; impersonation; embodiment
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar
擬人化[ぎじんか, gijinka] (n,vs) personification; anthropomorphication

personification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคลาธิษฐาน[n.] (bukkhalāthi) EN: personification FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personification
Back to top