ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impersonation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impersonation*, -impersonation-

impersonation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impersonation (n.) การเป็นตัวแทน See also: การดำเนินการแทน Syn. personification, delegation

impersonation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人格化[じんかくか, jinkakuka] (n,vs) impersonation; personification
体現[たいげん, taigen] (n,vs) personification; impersonation; embodiment
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impersonation
Back to top